Ydinjätehuolto 

Suomessa kertyy ydinjätteitä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta. Niistä on ydinenergialain mukaan huolehdittava loppusijoitusta myöten Suomessa. Vastuu ydinjätehuollon valmistelusta, rahoituksesta ja turvallisesta toteutuksesta on jätteiden tuottajilla eli ydinlaitosten käyttäjillä. STUK valvoo, että ydinjätehuolto toteutetaan turvallisesti. 

Turvallisuusmääräysten noudattamista valvotaan tarkastamalla ydinlaitosten suunnitelmia ja raportointia sekä tekemällä tarkastuskäyntejä. STUK valvoo niin matala- ja keskiaktiivisen jätteen kuin korkea-aktiivisenkin jätteen käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta sekä ydinlaitosten toiminnan päättymisen jälkeistä käytöstäpoistoa. Ydinjätehuollon valvonta kohdistuu laitosten suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön sekä vuosihuoltoihin, ikääntymisen hallintaan, säteilyturvallisuuteen, valmius- ja turvajärjestelyihin, henkilökunnan pätevyyteen ja koulutukseen sekä johtamis- ja laadunhallintajärjestelmiin. Lisäksi loppusijoituslaitosten osalta tarkastetaan luvanhaltijan tekemät arvioinnit laitosten sulkemisen jälkeisestä turvallisuudesta. Myös uusilta ydinlaitoksilta edellytetään käytöstäpoistovaiheen huomioon ottamista jo ydinlaitoksen suunnitteluvaiheessa. 

Ydinenergialainsäädäntö määrää, että ydinvoimayhtiöt toimittavat viranomaisille kolmen vuoden välein suunnitelmat ja selvitykset siitä, miten ydinjätteistä huolehtimisen velvollisuus on täytetty. Ydinvoimayhtiöt myös raportoivat ydinjätehuollon suunnitelmien toteutumisesta vuosittain. Ydinvoimalaitoksen käytöstä poiston suunnitelmat toimitetaan viranomaisille kuuden vuoden välein. STUK tekee suunnitelmista asiantuntija-arvioinnit ja toimittaa niistä lausunnot TEMille. 

Suomessa varat ydinjätehuoltoon kerätään voimayhtiöiltä valtion ydinjätehuoltorahastoon. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ydinjätehuollon kustannukset sisältyvät ydinsähkön hintaan ja että ydinjätehuoltoon tarvittavat varat ovat kaikissa tilanteissa käytettävissä. TEM tekee vuosittain päätökset ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta. Tätä varten STUK antaa ministeriölle lausunnot, joissa tarkastellaan erityisesti sitä, ovatko kustannusarvioiden perustana olevat tekniset suunnitelmat asianmukaisia turvallisuuden ja teknisen toteutuskelpoisuuden kannalta. 

EU-direktiivi 2011/70/Euratom edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden huollon kansallisen ohjelman. Ohjelma kuvaa Suomen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vastuut ja velvoitteet ydinjätehuollon turvalliseksi toteuttamiseksi. STUK osallistuu ohjelman laatimiseen vastuuministeriöiden (TEM ja STM) kanssa.