Säteilysuojelukoulutus ja kelpoisuudet

Jotta säteilyn ja ydinenergian käyttö sekä muu säteilylle altistava työ voidaan tehdä turvallisesti, kaikilla toimintaan osallistuvilla on oltava tarvittava osaaminen. Kaikki työntekijät pitää perehdyttää tehtäviinsä, työskentelytiloihin ja tarvittavien työ- ja suojavarusteiden käyttöön. Osaaminen on myös pidettävä ajan tasalla kertaamalla säännöllisesti jo opittua ja täydentämällä osaamista uusien ja muuttuneiden asioiden osalta. Osaan tehtävistä tarvitaan lisäksi muodollisempi säteilysuojelukoulutus, kuten säteilyturvallisuusvastaavan (STV) tai säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kelpoisuus.

Perustiedot säteilystä

Säteilytoiminnassa on turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöiden tiedot ovat riittävät ja ajantasaiset. Työntekijällä täytyy olla riittävä osaaminen ja ymmärrys säteilystä ja sen ominaisuuksista sekä käytettävistä säteilylähteistä ja niiden käyttötavoista. Lisäksi tarvitaan osaamista säteilyltä suojautumisesta ja turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Perusasioita säteilystä opitaan monesti peruskoulutuksen aikana, mutta työssä oppiminen ja käytännön harjoittelu ovat myös tärkeitä, sillä ne lisäävät ymmärrystä ja osaamista erityisesti käytännön asioista. Työnantajan pitää huolehtia siitä, että kukin säteilylähteiden käyttöön osallistuva osaa ja hallitsee tarvittavat asiat säteilyturvallisuudesta.

Työpaikkakohtainen perehdytys

Toiminnanharjoittaja huolehtii siitä, että jokaiselle työtekijälle järjestetään tarvittava perehdytys toimipaikkakohtaisiin säteilysuojelumenettelyihin. Perehdytyksen on hyvä olla ennalta suunniteltua ja riittävän kattavaa, jotta kaikki oleelliset asiat tulee käytyä läpi. Käytännössä perehdytyksen hoitaa yleensä kyseisessä paikassa toimiva säteilyturvallisuusvastaava.

Täydennyskoulutus

Osaamista ylläpitämällä varmistetaan, että työskentelytavat eivät ajan kuluessa muutu vaatimusten vastaisiksi ja että turvallisuudesta huolehditaan riittävän hyvin.  Lisäksi osaamista on täydennettävä säännöllisesti, koska tekniikka ja säteilyn käyttöön liittyvät menettelyt uudistuvat. Työnantajan on huolehdittava siitä, että jokainen säteilytoimintaan osallistuva työntekijä saa säteilysuojelun täydennyskoulutusta vähintään viiden vuoden jaksoissa. Määrä ja sisältö määräytyvät sen mukaan, millaisesta työstä on kyse. Työnantaja huolehtii siitä, että kunkin työntekijän täydennyskoulutus on sisällöltään tarkoituksenmukaista ja työntekijä on täydentänyt osaamistaan riittävästi ja riittävän usein. Työnantaja myös dokumentoi saadun koulutuksen.

Säteilyturvallisuusvastaava

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittaja nimeää säteilyturvallisuusvastaavan (STV). STV:n tehtävänä on huolehtia säteilysuojelun toteuttamisesta.  STV:llä on oltava toimintatyyppikohtaiselle osaamisalalle soveltuva pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus. Jotta työntekijä voi toimia STV:nä, hänellä on oltava siihen kelpoisuus. Kelpoisuutta varten työntekijän on käytävä säteilysuojelukoulutus ja suoritettava siihen liittyvä tentti soveltuvalta osaamisalalta. Työnantajan pitää järjestää riittävästi ja oikeanlaista täydennyskoulutusta myös STV:lle, jotta tällä on edellytykset hoitaa omat tehtävänsä.

Säteilyturvallisuusasiantuntija

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on lisäksi käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. STA:lta edellytetään monipuolista ja kattavaa osaamista säteilysuojeluasioissa sekä riittävää työkokemusta alalta. Terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä STA:na toimii sairaalafyysikko. Teollisuuden ja tutkimuksen sekä ydinenergian käytön aloilla STA:na toimii kyseiselle osaamisalalle kelpoisuuden saanut henkilö. Jos STA-palvelua tarjoaa yritys, sen on kuitenkin käytettävä STA:n tehtävien hoitamiseen henkilöä, jolla on tarvittava kelpoisuus.

Terveydenhuollon ammattipätevyydet

Tiettyihin terveydenhuollon ammatteihin kouluttautuminen sisältää myös säteilyturvallisuuskoulutusta. Eri ammateissa toimivat ovat vastuussa tietyistä säteilyn käyttöön liittyvistä tehtävistä, ja heidän osaamisensa on oltava niiltä osin ajan tasalla.

Lääkärin on arvioitava säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutus aina etukäteen. Arviossa otetaan huomioon toimenpiteen tarkoitus sekä kohteena olevan henkilön ominaisuudet. Lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin vastuu korostuu erityisesti tilanteissa, joissa ei ole käytettävissä lähettämissuosituksia. Tällöin lähettävän lääkärin on tehtävä oikeutusarviointi, joka perustuu tehtyyn kirjallisuushakuun ja tutkimustiedon kriittiseen arviointiin. Oikeutusarviointi ja sen perusteet on kirjattava lähetteeseen.

Oikeutuksen arvioi ensin potilasta hoitava lääkäri, jolla täytyy olla perustiedot säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta toimenpiteissä. Lisäksi lääkärillä täytyy olla käytössään olennainen tieto potilaan aikaisemmista tutkimuksista. Lääkärin on kirjattava lähetteeseen tarvittavat tiedot, jotta tutkimus voidaan tehdä optimaalisesti. Potilaalle on kerrottava hänelle suunnitellusta säteilyaltistusta aiheuttavasta tutkimuksesta ja sen vaihtoehdoista, jotta hän voi hyväksyä tutkimuksen tai kieltäytyä siitä.

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri – useimmiten radiologian tai isotooppilääketieteen erikoislääkäri – puolestaan varmistaa toimenpiteen oikeutuksen ja optimoinnin. Leikkaussalissa, gastroenterologisissa toimenpiteissä ja kardiologiassa vastuussa olevana lääkärinä voi toimia kyseisen alan erikoislääkäri, jolla on tarpeelliset tiedot säteilysuojelusta. Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri voi tarvittaessa neuvotella oikeutuksesta hoitavan lääkärin kanssa, vaihtaa tutkimusta tai kieltäytyä tutkimuksesta. Tutkimuksesta kieltäytyminen ja sen syyt on kirjattava potilasasiakirjoihin, ja siitä tulee informoida lähettävää yksikköä ja potilasta.

Röntgenhoitajan tai muun toimenpiteen suorittajan tehtävänä on tarkistaa ennen toimenpidettä, että käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti ja säteilylähteen varo- ja suojausjärjestelmät ovat kunnossa. Samoin pitää varmistaa, että potilas on asianmukaisesti suojattu ja säteilyaltistus on rajattu niihin kehon osiin, joihin säteily on tarkoitus kohdistaa. Jos on kyse potilaalle annettavasta radioaktiivisesta lääkkeestä, on varmistuttava siitä, että lääke on oikea ja sitä on tarvittava määrä. Tutkimuksen suorittaja voi myös tarvittaessa varmistaa tehtävän tutkimuksen oikeutuksen lääketieteellisestä altistuksesta vastaavalta lääkäriltä.

Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen hyväksyntä ja koulutusorganisaatiot

Korkeakoulut eivät tarvitse hyväksyntää säteilyturvallisuusvastaavan (STV) säteilysuojelukoulutuksen järjestämiseen. Muut koulutusorganisaatiot hakevat hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta (STUK). STUK myöntää hyväksynnän enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Säteilylaki (859/2018) (Finlex.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018) (Finlex.fi)

Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutuksen ja kuulustelun hyväksynnän hakeminen tai muuttaminen

Kuvaus säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutuksesta ja kuulustelusta

Taulukko 1. Säteilyturvakeskuksen hyväksymät säteilyturvallisuusvastaavan koulutusorganisaatiot.

Koulutusorganisaatio Osaamisalat

Päätös
voimassa

Hartsia Consultech
harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi

Säteilylaitteiden ja -lähteiden asennus-, huolto ja korjaus 7.11.2027

POHTO Oy
asiakaspalvelu(at)pohto.fi
p. 010 8434 600

Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 16.8.2028
Suomen Turvaprojektit Oy Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 16.12.2024
Taitotalo (AEL-Amiedu Oy) Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 16.1.2025
Taitotalo (AEL-Amiedu Oy) Teollisuusradiografia 16.1.2025

Taulukko 2. Koulutusorganisaatiot, jotka ovat ilmoittaneet antavansa STV:n koulutusta mutta eivät tarvitse siihen Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää.

Koulutusorganisaatio Osaamisalat
Aalto-yliopisto Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
HY+ Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
  Avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
  Luonnonsäteilylle altistava toiminta
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinröntgentoiminta

Itä-Suomen yliopisto
petro.julkunen(at)uef.fi
 

Terveydenhuollon röntgentoiminta
Jyväskylän yliopisto Avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokissa 1 ja 2
  Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Elina.Hujala(at)lut.fi
Ville.Rintala(at)lut.fi
Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3
  Teollisuusradiografia
  Ydinenergian käyttö
Turun yliopisto
jarsalon(a)utu.fi
Huom: Koulutus vain Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3

Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hakeminen ja STA:na toimivat

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan sekä ydinenergian käytön osaamisaloille STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta voi hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Hakemuslomake (STA)

Taulukko 3. Niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka ovat saaneet oikeuden toimia STA:na ja jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa julkaisuun

Nimi Yhteystiedot Osaamisala: Teollisuus ja tutkimus Osaamisala: Ydinenergia
Airila Markus markus.airila(at)vtt.fi
+358 40 350 8669
X X
Aromaa Jussi jussi.aromaa(at)platom.fi
+358 44 901 6505
www.platom.fi/STA
X  
Bergman Jörgen jorber(at)utu.fi
+358 44 304 3805
X  
Forsback Sarita sarita.forsback(at)utu.fi
+358 50 544 4807
X  
Galambosi Szabolcs szabolcs.galambosi(at)helsinki.fi X  
Grahn Tuomas tuomas.grahn(at)gmail.com
+358 40 963 5114
www.linkedin.com/in/tuomasg
X  
Haaparanta-Solin Merja mehaaso(at)utu.fi
+358 29 450 3837
Medicity-tutkimuslaboratorio (utu.fi)
X  
Hakulinen Mikko Mikko.Hakulinen(at)kuh.fi
+358 44 711 3260
+358 50 320 8241
X  
Hatakka Antti antti.hatakka(at)tvo.fi
+358 2 8381 2707
www.tvo.fi
X X
Heikkinen Pauli pauli.heikkinen(at)jyu.fi
+358 40 805 4072
X  
Hietamäki Minttu minttu(at)excore.fi
+358 50 501 0144
  X
Hirvonen Hannele hannele.hirvonen(at)tvo.fi
+358 28 381 2710
www.tvo.fi
X X
Hujala Elina elina.hujala(at)lut.fi X X
Ikonen Ari ari.ikonen(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi
  X
Itälä Aku aku.itala(at)vtt.fi
+358 20 722 4673
http://www.vttresearch.com/nuclear
X  
Julkunen Petro petro.julkunen(at)uef.fi
+358 50 096 0181
www.uef.fi
X  
Järvinen Joonas joonas.jarvinen(at)vtt.fi
+358 2072 25009
http://www.vttresearch.com//nuclear
X  
Kalvas Taneli taneli.kalvas(at)jyu.fi
+358 44 314 1602
X  
Kankainen Anu anu.kankainen(at)jyu.fi
+358 40 805 4880
X  
Karlsen Wade wade.karlsen(at)vtt.fi   X
Kauppinen Matti matti.kauppinen(at)deetee.com
+358 40 151 4266
X  
Kekki Tommi tommi.kekki(at)vtt.fi X X
Kellokumpu Sakari sta.kellokumpu(at)gmail.com
+358 40 744 1916
sakari.kellokumpu(at)pohto.fi
sakari.kellokumpu(at)oulu.fi
X  
Kettunen Eero eero.kettunen(at)harc.fi
+358 40 554 0831
www.harcint.fi
X  
Kettunen Markku mkettunen(at)protonmail.com
+358 40 844 3808
Lisätieto: Toimii Puolustusvoimien STA:na
X  
Kirjavainen Anna anna.kirjavainen(at)utu.fi
+358 40 777 5886​​​​​​
X  
Koivula Teija teija.koivula(at)hus.fi
+358 50 427 9069
X  
Koivunen Petri petri.koivunen(at)platom.fi
+358 44 545 8087
www.platom.fi
  X
Kotiluoto Petri petri.kotiluoto(at)vtt.fi
+358 40 573 3867
X X
Kuusisto Jorma jorma.kuusisto67(at)gmail.com
+358 40 720 3406
X  
Laitinen Mikko mikko.i.laitinen(at)jyu.fi
+358 400 994 836
https://www.linkedin.com/in/mikko-laitinen-1011a19/
X  
Lammela Laura laura.lammela(at)tvo.fi
+358 2 838 127 82
X  
Laukkanen Jarkko jarkko.laukkanen(at)tvo.fi
+358 2 8381 3462
www.tvo.fi
  X
Lavonen Tiina tiina.lavonen(at)vtt.fi
+358 40 137 9085
http://www.vttresearch.com/elemental-analytics
http://linkedin.com/in/tiina-lavonen-6467ba68
X  
Lehto Jyri jyri.lehto(at)hus.fi
+358 40 1636 201
X  
Lemmetty Mikko mikko.lemmetty(at)tvo.fi
+358 44 345 9571
https://www.tvo.fi
https://www.linkedin.com/in/mikko-lemmetty-93041a137/
X X
Leskinen Anumaija anumaija.leskinen(at)vtt.fi X  
Luiro Anne anne.luiro(at)me.com
anne.luiro(at)orionpharma.com
+358 44 290 1337
X  
Luukkonen Jani jani.luukkonen(at)tvo.fi
+358 50 313 3892
  X
Miikkulainen Kukka kukka.miikkulainen(at)gmail.com
+358 50 346 3705
X  
Mustonen Annamaria annamaria.mustonen(at)helsinki.fi X X
Myllymaa Valtteri valtteri.myllymaa(at)kiwa.com
+358 50 570 6811
www.kiwa.com/fi/
X  
Nurminen Antti antti.nurminen(at)dekra.com
+358 40 500 6004
www.dekra.fi
X  
Nyman Markus markus.nyman(at)helsinki.fi
+358 29 415 0440
+358 50 564 2481
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/radiochemistry
X  
Paatero Jussi jussi.paatero(at)fmi.fi
+358 500 441 560
X  
Pakarinen Janne jmpaka(at)gmail.com X  
Parkkonen Joni joni.parkkonen(at)jyu.fi
+358 40 805 4499
X  
Pelli Antti antti.pelli(at)metso.com
+358 400 280 650
X  
Piiparinen Ulla-Maija ulla-maija.piiparinen(at)tvo.fi
+358 40 542 6227
  X
Pilviö Riitta riitta.pilvio(at)curiumpharma.com
+358 50 591 7307
X  
Pohjalainen Ilkka ilkka.pohjalainen(at)jyu.fi
+358 50 400 6749
X  
Puurunen Aki aki.puurunen(at)gmail.com X  
Rantanen Lasse lasse.rantanen(at)dekra.com
+358 44 737 6843
www.dekra.fi
X  
Rintala Ville ville.rintala(at)lut.fi
+358 40 152 9437
www.lut.fi
X X
Rossi Mikko mikko.s.rossi(at)gmail.com
+358 40 707 4024
X  
Ruotsalainen Panu panu.ruotsalainen(a)iki.fi
+358 40 769 7442
https://www.linkedin.com/in/panu-ruotsalainen-477631102
X  
Räty Antti antti.raty(at)vtt.fi
+358 40 742 2399
X X
Salonen Jarno jarno.salonen(at)utu.fi
+358 29 450 4287
Utu.fi - Jarno Salonen
X  
Sarja Nina nijosa(at)utu.fi X  
Schulman Tom tom.schulman(at)athlos.fi
+358 40 051 6020
X  
Siikki Jukka jukka.siikki(at)curiumpharma.com
+358 50 369 9048
X  
Sjövall Heikki heikki.sjovall(at)tvo.fi
+358 28 381 3222
+358 50 467 7614
www.tvo.fi
  X
Tarkiainen Antti antti.tarkiainen(at)tvo.fi
+358 50 599 0020
www.tvo.fi
  X
Tirri Marko marko.tirri(at)utu.fi
https://www.linkedin.com/in/marko-tirri/
X  
Torpo Leena leena.torpo(at)gmail.com   X
Tuovinen Hanna hanna.tuovinen(at)ires.fi
www.ires.fi
+358 50 528 9364
X  
Tyrväinen Harri stafellow(at)outlook.com
+358 44 252 4007
https://www.linkedin.com/in/harritapani/
X  
Vainio Ulla ulla.vainio.uv(a)hitachi-hightech.com X  
Varimo Harri harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi
+358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi
X  
Viitanen Pekka pekka.viitanen(at)vtt.fi
+358 40 764 0798
X X
Vuorenmaa Kalle kalle.vuorenmaa(at)tvo.fi
+358 28 381 2712
www.tvo.fi
  X
Vähätalo Jyrki jyrki.vahatalo(at)traficom.fi
+358 40 525 8668
X  
Välimaa Ilkka ilkka.valimaa(at)aalto.fi X  

 

Taulukko 4. STA-palveluita tarjoavien yritysten yhteystiedot.

 

Nimi Yhteystiedot Osaamisala: Teollisuus ja tutkimus Osaamisala: Ydinenergia
EnviroCase Oy

info(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi

  X
Excore Oy

minttu(at)excore.fi
+358 50 501 0144

  X
Fortum Power and Heat Oy

sta(at)fortum.com
www.fortum.fi/sta

X X
Fysiikan laitos, JY

STA-palvelut(at)jyu.fi
+358 40 805 3357
www.jyu.fi/sta

X  
Harc International Oy www.harcint.fi X  
Hartsia Consultech

+358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi

X  
International Radiation Expert Services (IRES)

+358 50 528 9364
www.ires.fi

X  
LUT Yliopisto

sta(at)lut.fi
www.lut.fi

X X
Nordic Isotope Oy www.nordicisotope.com
hanna.tuovinen(at)
nordicisotope.com​​​​​​​
X  
Platom Oy

sta(at)platom.fi
+358 44 901 6505
www.platom.fi/STA

X X
Pohto Oy

+358 10 843 4500
www.pohto.fi

X  
Sepon Konttori

+358 400 570 557
www.seponkonttori.fi

X  
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

STA-palvelut(at)vtt.fi
+358 40 833 9407

X X
TSTA-Palvelut Oy

info(at)tsta.fi
www.tsta.fi

X  

 


Tulevia koulutustapahtumia ja koulutusten aineistoja

 

Säteilyturvakeskus järjestää vuosittain useita koulutustapahtumia, joissa käsitellään myös säteilyn käyttöön liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

•    Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 15.6.2023
•    IAEA:n potilaiden säteilysuojelu -koulutustapahtumat (RPoP). Lisätietoa tulevista tapahtumista löydät IAEA:n sivuilta.

 

 

 

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävä maksut

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä:
​​​​​​​ [email protected]