Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus perii vuotuisen valvontamaksun turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta sekä suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvan haltijalta. Valvontamaksu perustuu säteilylakiin.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain (859/2018) nojalla. Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset sekä em. suoritteisiin liittyvät tarkastukset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin. Osa suoritteista on maksuttomia.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta säteilylain valvontamaksuliitteessä kuvatulla tavalla. Maksu peritään niiden tietojen perusteella, jotka ovat STUKin rekisterissä tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Jos valvontamaksua ei voida määrittää säteilylain valvontamaksuliitteen mukaisesti, toimintakohtainen perusmaksu ja säteilylähdekohtainen lisämaksu peritään maksuluokan A mukaisesti.

Vaikka toiminnanharjoittaja ei käyttäisi hallussaan olevia säteilylähteitä tai toiminnanharjoittajalla ei olisi enää hallussaan säteilylähteitä, peritään yllä esitetty valvontamaksu, jollei säteilyn käytön lopettamisesta tai säteilylähteiden poistosta ole kirjallisesti ilmoitettu STUKiin ennen tammikuun ensimmäistä päivää. Valvontamaksua ei peritä, jos toiminnanharjoittaja on ilmoittanut ennen tammikuun ensimmäistä päivää STUKille säteilylähteiden poistosta, ilmoittanut toiminnan päättyneeksi tai jos STUK on ennen tammikuun ensimmäistä päivää muuten todennut toiminnan päättyneen.

Omaan turvallisuuslupaan liittyvän vuotuisen valvontamaksun voi halutessaan laskea alla olevilla laskureilla.

Turvallisuusluvan valvontamaksuja koskevat tiedot voi tarvittaessa tarkistaa STUKista. Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse:

Maksulliset suoritteet

Maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1277/2022). Maksut ovat pääosin kiinteitä ja niissä on otettu huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. 

STUKilla on mahdollisuus periä tuntiperusteinen lisämaksu (160 €/h), jos asian käsittelyyn menee tavallista enemmän aikaa. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi usean laitteen lisääminen lupaan kerralla tai muuten työllistävä hakemus.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Turvallisuuslupaa, säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa, annosmittauspalvelua ja suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Jos toiminta ionisoimattoman säteilyn käytössä ei täytä säteilylain vaatimuksia, STUK voi velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.

1. Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1 Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Uusi lupa - luokka 3 tai E 735 160
Uusi lupa - luokka 2 1055 160
Uusi lupa - luokka 1 1495 160
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle 260 160
Uusi lupa – luonnonsäteilylle altistava toiminta 2760 160
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluva lupamuutos sekä muutos, jossa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E 240 160
Luokkaa 2 koskeva lupamuutos 720 160
Luokkaa 1 koskeva lupamuutos 1040 160
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen 240 160
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 240 160
Vapauttaminen turvallisuusluvasta 735 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 3 tai E 240 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 2 720 160
Turvallisuusarvion vahvistaminen erikseen – luokka 1 1040 160

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) nojalla. Maksu käsiteltävänä olevassa lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Jos sama muutos koskee toiminnanharjoittajan eri lupia, peritään yhden luvan osalta edellä sanotun mukainen maksu ja 48 € jokaiselta seuraavalta muutoksen kohteena olevalta luvalta.

Taulukko 1.2 Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista.

Toiminnan luokka tai toiminta Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
3 810 160
2 1125 160
1 1765 160
Sädehoitolaitteen tarkastus 5265 160

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. 

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Taulukko 2.1 Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Annostietojen sähköinen rekisteröinti (yhden annosmittauksen tai
annosmäärityksen tulosten
kirjaaminen)
6 -
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti (yhden annosmittauksen tai
annosmäärityksen tulosten
kirjaaminen)
32 -
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 66 -
Työntekijän annosraportti 53 -

3. Annosmittauspalvelu 

Taulukko 3.1 Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntää koskeva asia (tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen) 160 €/h -
Annosmittauspalvelun tarkastus 1800 160
Annosmittauspalvelun toimintakykytesti (tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen) 160 €/h -

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa. 

4. Hyväksynnät, lausunnot, kelpoisuuden toteaminen ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Taulukko 4.1 Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Säteilymittausten hyväksyntä 1150 160
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 830 160
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 830 160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen 830 160
Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla 830 160

5. Suuritehoiset laserlaitteet 

Taulukko 5.1 Maksut suuritehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h

Lupa

515

160

Luvan muutos

195

160

Lupa-asiaan liittyvä tarkastus

370

160

Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus (jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle)

590

160

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 

Taulukko 6.1 Muut suoritteet.

Suorite Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h
Radioaktiivisten aineiden siirtoa koskevan selvityksen käsittely (radioaktiivisten aineiden siirroista jäsenvaltioiden välillä annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1493/93 4 artikla) 100 160
Muu päätös, lausunto tai suorite 240 160

Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan

  • yhteystietojen muuttamisesta
  • säteilylähteen poistamisesta käytöstä
  • säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Näihin suoritteisiin liittyvät tarkastukset ovat kuitenkin maksullisia taulukon 1.2 mukaisesti.