Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki edellyttävät työnantajaa edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti sekä laatimaan työpaikkakohtaisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Tasa-arvo ei ole yksinomaan sukupuolta koskevaa, vaan se on myös eri ikäryhmien, ammattiryhmien ja organisaatioyksiköiden välistä tasa-arvoa. STUKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstöpoliittinen suunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa edellytykset henkilöstön tasapuoliselle sijoittumiselle erilaisiin tehtäviin, varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, varmistaa samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen käytännön palkkapolitiikassa sekä varmistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ja edistäminen sekä syrjimättömyys kaikessa toiminnassa.

Esihenkilöt ovat avainasemassa tasa-arvoisen, kaikkien arvostusta ja yhteistyötä korostavan organisaatiokulttuurin kehittämisessä, mutta siihen vaikuttaa ja siitä vastaa jokainen työntekijä omalla toiminnallaan. STUKin johto vastaa siitä, että STUKin henkilöstöä ja toimintaa koskevassa suunnittelussa, päätöksenteossa ja muussa toiminnassa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ja edistämiseksi annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

STUKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2021 yhteistoiminnallisessa työryhmässä, ja se on hyväksytty STUKin johtoryhmässä tammikuussa 2022.

Tasa-arvon edistäminen STUKin toiminnassa viranomais- ja asiantuntijaorganisaationa

STUK haluaa edistää kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eikä hyväksy minkäänlaista etniseen tai kansalliseen syntyperään, kansalaisuuteen, kieleen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, ikään, perhesuhteisiin, poliittiseen tai ammattiyhdistystoimintaan, tai muun näihin verrattavaan seikkaan kohdistuvaa syrjintää.

STUKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma laadittiin nimetyn työryhmän toimesta, yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Se käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä 16.12.2021 ja hyväksyttiin johtoryhmässä 12.1.2022.