Tietoa henkilötietojen käsittelystä STUKin viestinnässä

Säteilyturvakeskuksen (STUK) viestintäpalvelut luo edellytykset sille, että ihmiset saavat oikeaa, ymmärrettävää ja ajantasaista tietoa säteilyturvallisuudesta ja STUKista viranomaisena. STUKin viestintäpalvelut myös tukee STUKin perustehtävän ja strategian toteuttamista sekä työyhteisön toimivuutta. Viestintäpalvelut vastaa muun muassa STUKin mediaviestinnästä, verkkoviestinnästä, visuaalisesta ilmeestä, STUKin tunnettuuden monipuolistamisesta ja maineenhallinnasta sekä viestinnän tutkimuksista. Viestintäpalvelut vastaa myös STUKin viestintä- ja markkinointiviestintä-materiaalien käännöksistä (ruotsi, englanti) ostopalveluna.

1    Rekisterinpitäjä

Säteilyturvakeskus

2    Yhteystiedot

Säteilyturvakeskus
Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Vaihde (09) 759 881
stuk(at)stuk.fi

Tietosuojavastaava
(09) 75 988 439
tietosuojavastaava(at)stuk.fi

3    Tietojen käsittelyn tarkoitukset

 • uutiskirjeiden, lehdistötiedotteiden, verkkouutisten ja suomenkielisten blogikirjoitusten lähettämisen ja jakelun yhteydessä
 • erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen ja niistä tiedottamisen yhteydessä
 • viestinnän palvelujen kehittämistä varten järjestettyjen kyselyjen, puhelinhaastattelujen ja työpajojen yhteydessä
 • viestinnän järjestämien kilpailujen yhteydessä
 • viestinnän toteuttamien tutkimusten yhteydessä
 • stuk.fi-sivustolla olevien verkkolomakkeiden yhteydessä
 • stuk.fi-sivuston ylläpidon ja kehittämisen yhteydessä (evästeet, React&Share)
 • stuk.fi-sivustolla listattujen radonkorjauksia tarjoavien yrityksien tietojen yhteydessä

4    Tietojen käsittelyn lakiperusta

Henkilötietojen käsittely uutiskirjeiden, lehdistötiedotteiden, verkkouutisten ja suomenkielisten blogikirjoitusten yhteydessä on tarpeen STUKin viestinnän toteuttamiseksi. Käsittelyperusteena on yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen (GDPR 6 artikla 1 kohta e alakohta). Kyselyihin tai viestinnän palvelujen kehittämiseen sekä kilpailuihin osallistujien tietoja käsitellään osallistujien suostumuksen perusteella, kuten myös verkkopalveluiden evästeitä (6 art. 1 kohta a alakohta). STUKin järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja käsitellään yleisen edun tai rekisteripitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämisen perusteella (GDPR 6 arikla 1 kohta e alakohta).

5    Käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietojen ryhmät

 • Uutiskirjeiden, lehdistötiedotteiden, verkkouutisten ja suomenkielisten blogikirjoitusten lähettämistä varten STUKin viestintä tarvitsee vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Uutiskirjeissä käytetään myös seurantaa, jonka avulla STUKin viestintä seuraa, kuinka moni vastaanottajista on avannut kirjeen, hyödyntänyt kirjeen linkkejä ja välittänyt kirjettä eteenpäin.
 • Tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottamista ja niiden järjestämistä varten STUKin viestintä seuraavia tietoja: osallistujan nimi, sähköpostiosoite, muut tarpeelliset yhteystiedot sekä mahdolliset ruokavaliotiedot.
 •  Kyselyjen toteuttamista sekä viestinnän palvelujen kehittämistä varten STUKin viestintä käsittelee seuraavia tietoja: osallistujan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä osallistujan puhelimessa tai tilaisuudessa antamat tiedot, jotka sisältävät mahdollisesti henkilötietoja.
 • Kilpailujen järjestämisen yhteydessä STUKin viestintä käsittelee seuraavia tietoja: osallistujan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite ja ikä.
 • STUKin tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä käsitellään valokuvissa esiintyviin tunnistettaviin henkilöihin liittyviä tietoja kuvanottopaikasta ja -ajasta sekä mahdollisesti heidän nimitietojaan.
 • STUKin viestinnän käyttöön hankittujen valokuvien ja tuotettujen videoiden tarkoitus on tukea STUKin viranomaisviestintää sekä viestiä muuten STUKin toiminnasta. Emme erikseen tiedota kuvaamisesta tai videoimisesta yleisillä paikoilla tai yleisötilaisuuksissa. Noudatamme julkisella paikalla kuvatessaan journalistisia periaatteita. Valokuvia käytetään erilaisissa viestintämateriaaleissa, kuten tiedotteissa, verkkosivuilla, opetusmateriaaleissa, sosiaalisen median julkaisuissa sekä muissa julkaisuissa. Valokuvilla pyritään konkretisoimaan säteily- ja ydinturvallisuutta ja tuomaan huomioarvoa viestinnällemme. STUK tallentaa kuvat STUKlaisten vapaassa käytössä olevaan kolmannen osapuolen tarjoamaan Mediapankkiin.
 • STUKin viestintä toteuttaa viestintäkampanjoita, joissa esiintyy tunnistettavasti ulkopuolisia henkilöitä sekä STUKin henkilökuntaa. Tunnistettavaa kuvamateriaalia käytetään siinä esiintyvien henkilöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 • Stuk.fi-verkkosivuston evästeisiin tallentuu käyttäjän IP-osoite. Evästeiden käyttötarkoitukset on kuvattu tarkemmin Henkilötietojen käsittely sivustolla -sivulla. https://stuk.fi/henkilotietojen-kasittely-sivustolla

6    Mistä henkilötiedot ovat peräisin?

 • Henkilöt itse antavat STUKin viestinnän käyttöön sähköpostiosoitteensa, kun tilaavat uutiskirjeen tai lehdistötiedotteen tai verkkouutisen tai blogikirjoituksen tai ilmoittautuvat mukaan viestinnän palvelujen kehittämiseen tai kilpailuihin.
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia sekä viestinnän tutkimuksia varten tietoja kerätään STUKin osastojen asiakasrekisteritietojen lisäksi sidosryhmien omista julkisista lähteistä ja STUKin sisäisistä henkilökunnan tietoja sisältävistä rekistereistä.
 • Kuvaamme ja/tai videoimme sellaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa olemme mukana.
 • Viestinnän hallussa olevia henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
 • STUKin viestintä käyttää uutiskirjeiden henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28. artiklan mukaiset sopimukset.
 • Pääsääntöisesti STUKin viestinnän käyttämät pilvipalvelut toteutetaan EU:n sisällä
 • Uutiskirjeen tai lehdistötiedotteen tai verkkouutisen tai blogikirjoituksen tilaajat voivat milloin tahansa lopettaa tilauksensa tai peruuttaa lupansa vastaanottaa asiakaskyselyjä viestissä olevan peruutuslinkin kautta. Tämän jälkeen heidän sähköpostiosoitteensa poistuvat lähetyslistalta.
 • STUKin viestinnän palvelujen kehittämiseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot poistetaan, kun niiden kuvattu käyttötarkoitus on päättynyt. Tietojen säilytyksen maksimiaika kerrotaan aina tietojen keräämisen yhteydessä. Tietoja säilytetään kuitenkin enintään kaksi vuotta.
 • Kilpailuun osallistuneita materiaaleja säilytetään enintään vuoden ajan.
 • Palautelomakkeella kerättyjen tietojen käsittely on kuvattu rekisteriselosteesta.

7    Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään palveluntuottajien toimittamissa
STUKin käytössä olevissa tietojärjestelmissä.

8    Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko niillä pääsyä tietoihin?

Ei siirretä.

9    Henkilötietojen luovuttaminen ja julkisuus

STUK voi pyynnöstä luovuttaa henkilötietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti.

10    Tietoryhmien suunnitellut säilyttämisajat

Henkilötietoja säilytetään lain ja tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti niin pitkään kuin niille on olemassa käyttötarkoitus sekä STUKin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

11    Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

11.1    Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

11.2    Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

11.3    Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos
–    suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
–    tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
–    käsittely on lainvastaista

11.4    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lain vastaista.

11.5    Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Tietoja saa kuitenkin käsitellä tieteelliseen tai historialliseen tutkimustarkoitukseen tai tilastointiin, jos se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

11.6    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot voidaan siirtää suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

11.7    Miten teen henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille?

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi osoittaa tässä dokumentissa tarkoitettujen toimintojen osalta viestintäpäällikölle tai sopimalla etukäteen viestintäpäällikön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona. Lisäksi STUKin tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn tai rekisteröityjen oikeuksien käyttöön. Asiasta voi lähettää viestin kirjeitse tai sähköpostitse STUKin kirjaamoon sähköisesti stuk(at)stuk.fi tai vaihtoehtoisesti olemalla suoraan yhteydessä edellä mainittuihin henkilöihin.
Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

12    Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

13    Oikeussuojakeinot

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

14    Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä STUKin viestinnässä voi kysellä ottamalla yhteyttä viestintäämme joko vaihteemme kautta arkisin kello 8–16.15, p. 09 759 881, tai sähköpostitse viestinta(at)stuk.fi tai tietosuojavastaavaamme vaihteemme kautta arkisin kello 8–16.15, p. 09 759 881, tai sähköpostitse tietosuojavastaava(at)stuk.fi.