Information om behandlingen av personuppgifter i STUKs kommunikation

Strålsäkerhetscentralens (STUK) kommunikationstjänster skapar förutsättningar för att människor ska få korrekt, begriplig och aktuell information om strålsäkerhet och om STUK som myndighet. STUKs kommunikationstjänster stöder även genomförandet av STUKs grundläggande uppgift och strategi samt arbetsgemenskapens funktion. Kommunikationstjänsterna ansvarar bland annat för STUKs mediekommunikation, webbkommunikation, grafiska profil, diversifiering av STUKs anseende och rykteshantering samt kommunikationsstudier. Kommunikationstjänsterna ansvarar även för översättningar av STUKs kommunikations- och marknadsföringsmaterial (svenska, engelska) som köptjänst.

1    Personuppgiftsansvarig

Strålsäkerhetscentralen

2    Kontaktuppgifter

Strålsäkerhetscentralen
Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
Växel (09) 759 881
stuk(at)stuk.fi

Dataskyddsombud
(09) 75 988 439
tietosuojavastaava(at)stuk.fi

3    Syftet med behandlingen av uppgifter

 • skicka och distribuera nyhetsbrev, pressmeddelanden, webbnyheter och blogginlägg på finska

 • organisera och informera om olika evenemang och tillställningar

 • enkäter, telefonintervjuer och workshoppar som ordnas för att utveckla kommunikationens tjänster

 • tävlingar som ordnas av kommunikationen

 • undersökningar som utförs av kommunikationen

 • webbformulär på webbplatsen stuk.fi

 • underhåll och utveckling av webbplatsen stuk.fi (kakor, React&Share)

 • uppgifter om radonsaneringsföretag som listas på webbplatsen stuk.fi

4    Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Behandlingen av personuppgifter i samband med nyhetsbrev, pressmeddelanden, webbnyheter och blogginlägg på finska är nödvändig för genomförandet av STUKs kommunikation. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i GDPR). Uppgifter om deltagare i undersökningar eller utveckling av kommunikationens tjänster samt uppgifter om deltagare i tävlingar och kakor (cookies) för webbtjänster behandlas på grundval av deltagarnas samtycke (artikel 6.1 a). Personuppgifter om deltagare i tillställningar och evenemang som ordnas av STUK behandlas på grundval av allmänt intresse eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i GDPR).

5    Personuppgifter eller kategorier av personuppgifter som behandlas

 • STUKs kommunikation behöver mottagarens e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev, pressmeddelanden, webbnyheter och blogginlägg på finska. I nyhetsbreven används spårning, vilket gör det möjligt för STUKs kommunikation att följa hur många mottagare som har öppnat brevet, använt länkarna i brevet och vidarebefordrat brevet.

 • STUKs kommunikation behöver följande uppgifter för att kunna informera om och organisera tillställningar och evenemang: deltagarens namn, e-postadress, andra nödvändiga kontaktuppgifter samt eventuella uppgifter om specialdieter.

 •  STUKs kommunikation behandlar följande uppgifter för att genomföra undersökningar och utveckla kommunikationens tjänster: deltagarens namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella uppgifter som deltagaren lämnat under ett telefonsamtal eller evenemang och som kan innehålla personuppgifter.

 • I samband med anordnande av tävlingar behandlar STUKs kommunikation följande uppgifter: deltagarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ålder.

 • I samband med STUKs tillställningar och evenemang behandlas uppgifter om plats och tid för fotografering av identifierbara personer på fotografierna och eventuellt deras namn.

 • Syftet med de fotografier och videor som produceras för STUKs kommunikation är att stödja STUKs myndighetskommunikation och i övrigt informera om STUKs verksamhet. Vi informerar inte specifikt om filmning eller videoupptagning på offentliga platser eller vid offentliga evenemang. Vi följer journalistiska principer när vi fotograferar eller filmar på offentliga platser. Fotografier används i olika kommunikationsmaterial såsom nyhetsbrev, webbplatser, utbildningsmaterial, sociala medier och andra publikationer. Syftet med fotografierna är att konkretisera strål- och kärnsäkerheten och ge vår kommunikation ett uppmärksamhetsvärde. STUK lagrar bilderna i mediebanken Mediapankki som är fritt tillgänglig för STUKs medlemmar och som upprätthålls av en tredje part.

 • STUKs kommunikation genomför kommunikationskampanjer med identifierbara utomstående personer och STUKs personal. Identifierbart bildmaterial används i enlighet med avtal med de personer som förekommer i materialet.

 • Användarens IP-adress lagras i Stuk.fi-webbplatsens kakor. Syftet med användningen av kakor beskrivs närmare på sidan Behandling av personuppgifter på webbplatsen. https://stuk.fi/henkilotietojen-kasittely

6    Varifrån kommer personuppgifterna?

 • Personerna ger själva sin e-postadress till STUKs kommunikation när de prenumererar på ett nyhetsbrev, ett pressmeddelande, en webbnyhet eller ett blogginlägg, eller när de registrerar sig för att delta i utvecklingen av kommunikationens tjänster eller i tävlingar.

 • För tillställningar och evenemang och kommunikationens undersökningar samlas uppgifter från kundregistren för STUKs avdelningar, från intressentgruppernas egna offentliga källor och från STUKs interna register som innehåller personalens uppgifter.

 • Vi fotograferar och/eller videobandar tillställningar och evenemang där vi är involverade.

 • Personuppgifter som kommunikationen har hand om lämnas inte ut för direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsundersökningar, såvida inte utlämnande för detta ändamål särskilt föreskrivs.

 • STUKs kommunikation använder personuppgiftsbiträden för nyhetsbreven med vilka avtal har ingåtts i enlighet med artikel 28 i dataskyddsförordningen.

 • De molntjänster som STUKs kommunikation använder produceras i regel inom EU.

 • Prenumeranter på nyhetsbrev, pressmeddelanden, webbnyheter eller blogginlägg kan när som helst avsluta sin prenumeration eller återkalla sitt samtycke till att ta emot kundundersökningar via avbeställningslänken i meddelandet. Deras e-postadresser kommer då att tas bort från sändlistan.

 • Kontaktuppgifterna till personer som deltar i utvecklingen av STUKs kommunikationstjänster raderas när det beskrivna användningsändamålet för uppgifterna har upphört. Den maximala lagringstiden för uppgifter anges alltid vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna. Uppgifterna lagras dock i högst två år.

 • Material som deltagit i en tävling lagras i högst ett år.

 • Behandlingen av uppgifter som samlas in via responsformuläret beskrivs i registerbeskrivningen.

7    Kategorier av mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas och lagras i de informationssystem som tjänsteleverantörerna tillhandahåller och som STUK använder.

8    Överförs uppgifter utanför EU-/EES-området och till internationella organisationer eller har dessa tillgång till uppgifterna?

Inga uppgifter överförs.

9    Utlämnande och offentliggörande av personuppgifter

STUK kan på begäran lämna ut personuppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

10    Planerade lagringstider för kategorier av uppgifter

Personuppgifterna lagras i enlighet med lagen och datahanteringsplanen så länge som de har ett syfte samt i enlighet med STUKs informationsstyrningsplan.

11    Tillgodoseende av den registrerades rättigheter

11.1    Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige om att personuppgifterna som gäller honom eller henne behandlas eller inte behandlas och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen av personuppgifterna.

11.2    Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar inexakta och felaktiga uppgifter om den registrerade utan onödigt dröjsmål.

11.3    Rätt till radering av uppgifter

En person har rätt att få sina uppgifter raderade om
–    samtycket återkallas och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla uppgifterna
–    syftet med/behandlingen av uppgifterna har upphört
–    behandlingen är olaglig

11.4    Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att få behandlingen av personuppgifter begränsad, bland annat om den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet eller om behandlingen av personuppgifterna är olaglig.

11.5    Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.
Den registrerade har även rätt att, av skäl som hänför sig till en särskild personlig situation, invända mot behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, eller behandling som är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
Uppgifter får dock behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

11.6    Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som lämnats till den personuppgiftsansvarige till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal och behandlingen utförs automatiskt.
Uppgifterna kan överföras direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan om det är tekniskt möjligt.

11.7    Hur gör jag en begäran om personuppgifter till STUK?

En begäran om den registrerades rättigheter kan göras till kommunikationschefen för de funktioner som avses i detta dokument eller genom att i förväg komma överens med kommunikationschefen om en granskning av uppgifterna hos den personuppgiftsansvarige. Dessutom kan STUKs dataskyddsombud kontaktas i alla frågor som gäller behandling av personuppgifter eller utövande av den registrerades rättigheter. Du kan skicka ett meddelande per brev eller e-post till STUKs registratorskontor på adressen stuk(at)stuk.fi eller alternativt kontakta ovannämnda personer direkt.
Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, dock senast inom en månad.

12    Återkallande av samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i behandling som utförts på basen av samtycke innan samtycket återkallades.

13    Rättsmedel

Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter inte är förenlig med lagen kan han eller hon föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Mer information:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
E-post: tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

14    Mer information

Mer information om behandlingen av personuppgifter i STUKs kommunikation får du genom att kontakta kommunikationen antingen via vår växel vardagar kl. 8–16.15, tfn 09 759 881, eller per e-post viestinta(at)stuk.fi eller vårt dataskyddsombud via vår växel vardagar kl. 8–16.15, tfn 09 759 881, eller per e-post tietosuojavastaava(at)stuk.fi.​​​​​​​