Verksamhet i en nödsituation med strålrisk

Anvisningar till medborgarna för nödsituationer med strålrisk

Det har aldrig skett sådana nödsituationer med strålrisk i Finland som krävt till exempel att man söker skydd inomhus eller tar jodtabletter. Myndigheterna har dock förberett sig för strålrisker i förväg och verksamheten övas regelbundet. I en nödsituation med strålrisk syftar de skyddsåtgärder som myndigheterna genomför till att förebygga och begränsa befolkningens exponering för strålning. Målet är att hålla strålningens stokastiska effekter (cancer) på en så låg nivå som möjligt och förhindra direkta hälsoeffekter av strålningen (till exempel strålskador, strålsjuka).

Bekanta dig med olika aktörer och deras uppgifter på sidan Myndigheterna samarbetar i nödsituationer med strålrisk.

Nödsituationer med strålrisk och skyddsåtgärder

Med en nödsituation med strålrisk avses en situation där konsekvenserna av en incident kan kräva särskilda åtgärder för att begränsa eller minska strålningsexponeringen för befolkningen eller de personer som deltar i räddningsverksamheten och i skyddsåtgärder.

Skyddsåtgärder är sådana åtgärder som är avsedda att minimera befolkningens exponering för strålning i en nödsituation med strålrisk, minimera övriga olägenheter som situationen orsakar och att i så stor utsträckning som möjligt normalisera människornas levnadsförhållanden och de samhälleliga funktionerna efter en nödsituation med strålrisk.

STUK:s uppgifter vid nödsituationer med strålrisk

Strålsäkerhetscentralens (STUK) uppgifter omfattar beredskaps- och expertuppgifter förknippade med nödsituationer med strålrisk. STUK skapar en lägesbild av incidenten och fastställer riskområdet. Dessutom bedömer STUK situationens skadliga effekter på befolkningen och miljön och ger rekommendationer om nödvändiga skyddsåtgärder. Utöver detta ger STUK råd till bland annat industrin, handeln och trafik- och tullmyndigheterna om hur de skadliga effekterna kan minskas och utreder behovet av restriktioner för användningen av livsmedel.

Nödsituationer med strålrisk indelas enligt när de äger rum i en tidig fas, en intermediär fas och en återhämtningsfas.

Lagen om Strålsäkerhetscentralen (finlex.fi)​​​​​​​

Skyddsåtgärder i den tidiga fasen av en nödsituation med strålrisk

I en nödsituation med strålrisk, där radioaktiva ämnen har frigjorts eller hotar att frigöras i luften i stora mängder, vidtas skyddsåtgärderna redan innan de radioaktiva ämnena når området. De centrala skyddsåtgärderna är att söka skydd inomhus, begränsa rörligheten och evakuera närmiljön kring platsen för det inträffade. Intag av jodtabletter kompletterar skyddet man får av att vistas inomhus i de fall då radioaktiv jod frigörs i olyckan. Med dessa åtgärder begränsar man människors direkta exponering för strålning. Därtill krävs skydd av jordbruksproduktion, annan produktion och olika lokaler för att minska kontamineringen av dem.

I en lokal nödsituation med strålrisk isoleras och evakueras området. En sådan situation är exempelvis fara orsakad av en oskyddad strålkälla, där effekterna är begränsade till näromgivningen kring platsen för det inträffade eller till inomhuslokaler. En lokal nödsituation med strålrisk kan orsakas av en olycka vid användning eller transport av radioaktiva ämnen eller vid avsiktlig olaglig användning av radioaktiva ämnen.

Arbetstagarnas säkerhet

I olyckssituationer kan arbetstagare som deltar i räddningsinsatser och skyddsåtgärder utsättas för strålning i större utsträckning än resten av befolkningen. Skyddsåtgärder för att undvika direkta hälsoskador gäller först och främst de räddningsarbetare som måste arbeta i omedelbar närhet av kraftiga strålkällor.

Arbetsgivaren ansvarar för strålskyddet för arbetstagare som deltar i strålningsverksamhet. Skyddsåtgärder ska vidtas så att arbetstagarna inte orsakas onödig strålningsexponering. Målet är att arbetstagarens dos inte överstiger 20 millisievert (mSv) per år. Innan arbetet inleds uppskattar man exponeringens storlek och planerar hur den ackumulerade dosen ska följas upp under arbetets gång. Om man inte har tillgång till personliga dosmätare ska stråldosen uppskattas utifrån mätning av den externa strålningens dosrat.
 
Alla som deltar i räddningsinsatser och skyddsåtgärder ska använda skyddskläder och andningsskydd. Om det är möjligt att det finns radioaktiv jod i inandningsluften i det kontaminerade området, ska man också vara beredd att ta en jodtablett.

Skyddsåtgärder i den intermediära fasen av en nödsituation med strålrisk

Under den intermediära fasen av en nödsituation med strålrisk stiger strålningsnivån inte längre och nya radioaktiva ämnen förväntas inte längre komma ut i miljön. I den senare fasen fattas beslut om huruvida man kan avveckla, lindra eller ändra de skyddsåtgärder som genomförs i under tidiga fasen. Dessutom inleder man vid behov nya skyddsåtgärder för att minska strålningsexponeringen och mängden radioaktiva ämnen i livsmiljön. Genom åtgärderna strävar man efter att säkerställa strålsäkerheten för människor och kontinuiteten av samhällets viktigaste funktioner.