Radonhalt under arbetstid

På arbetsplatser är ventilationen ofta programmerad efter arbetstid, till exempel på nätter och helger ställs ventilationen in på en lägre nivå eller stängs av helt. I detta fall brukar radonnivåerna öka på natten och på helgerna. Detta ökar inte arbetstagarnas radonexponering om utrymmena inte är upptagna under dessa tider. När ventilationen återställs till arbetstid tar det vanligtvis två till tre timmar innan radonet har avlägsnats från inomhusluften.

Den första radonmätningen på arbetsplatsen utförs med en radonmätningsburk under minst två månader. Om ventilationen är periodisk, kan resultatet av burkmätningen vara betydligt större än den faktiska radonkoncentrationen under arbetstid. Detta beror på att mätningen omfattar perioder utanför arbetstid då radonkoncentrationen kan ha varit mycket stor.

Med hjälp av en kontinuerlig mätapparat kan man fastställa hur ventilationscyklerna påverkar radonkoncentrationen. Apparaten mäter radonkoncentrationen inomhus, till exempel varje timme och registrerar resultaten, som kan visas som ett diagram. Mätningen tar en vecka.

Grafen visar att radonkoncentrationen varierar kraftigt mellan dag och natt.

Variation av radonkoncentrationen på arbetsplatsen under dag och natt till följd av tidsinställd ventilation. Grafen visar att radonkoncentrationen varierar kraftigt mellan dag och natt (50-850 Bq/m3). Efter två månaders mätning med radonburk var resultatet 600 Bq/m3. Därefter gjordes en kontinuerlig radonmätning. Det årliga genomsnittet av radonkoncentrationen på arbetsplatsen har beräknats enligt formeln i föreskrift STUK S/6/2022. Årsmedelvärdet för radonkoncentrationen på arbetsplatsen i exemplet är 90 Bq/m3, vilket är mindre än referensvärdet på 300 Bq/m3, så arbetstagarna är inte överexponerade för radon.

Kontinuerlig mätning lönar sig

Om en byggnad har periodisk ventilation och resultatet av burkmätningen är större än 333 Bq/m3, lönar det sig att utföra kontinuerlig mätning av radonhalten på arbetsplatsen för att fastställa ventilationens effekt. På grundval av STUKs uppgifter har radonkoncentrationen under arbetet visat sig vara mindre än referensvärdet på ungefär hälften av de arbetsplatser där resultatet av radonburkmätningen var större än referensvärdet och ventilationen var intermittent, så ingen radonsanering har varit nödvändig.

Hur man gör en kontinuerlig mätning

För det första är det viktigt att ta reda på om det finns periodisk mekanisk ventilation på arbetsplatsen. I så fall, utförs en kontinuerlig radonmätning med en mätinstrument som godkänts av STUK. Det är lämpligt att begära en offert för kontinuerlig mätning från flera olika leverantörer. Om en koncentration större än referensvärdet har uppmätts på arbetsplatsen med radonburk vid flera mätpunkter och det endast finns en ventilationsapparat på arbetsplatsen, räcker det att utföra kontinuerlig mätning vid en mätpunkt. Om det finns flera ventilationsapparater, ska en kontinuerlig mätning utföras i det område av varje ventilationsapparat där en koncentration större än referensvärdet har uppmätts med radonburk.

Som en allmän regel ska mätningen utföras med samma ventilationsinställningar som de som användes för burkmätningen. Före den kontinuerliga mätningen kan mindre justeringar av ventilationssystemet göras, till exempel genom att tidigarelägga starttiden på morgonen eller genom att byta eller rengöra ventilationsfiltren. De åtgärder som vidtagits bör diskuteras med STUKs ansvariga inspektör för radonövervakning så att de kan beaktas vid behandlingen av ärendet.

Den årliga genomsnittliga radonkoncentrationen i arbetet beräknas vanligtvis av radonmätningsföretaget eller inspektören av radonövervakningen. Resultatet beräknas på grundval av resultaten av burkmätningen och den kontinuerliga mätningen. I exemplet nedan beräknas den årliga genomsnittliga radonkoncentrationen under arbetet på detta sätt:

Formeln visar den matematiska formeln för att beräkna det årliga genomsnittet.

I formeln är CTRV årsmedelvärdet för radonkoncentrationen under arbetstid,
CTK är medelvärdet av radonkoncentrationen på arbetsplatsen i en kontinuerlig mätning.
CVK är den genomsnittliga radonkoncentrationen vid kontinuerlig mätning, och
CRV är den årliga genomsnittliga radonkoncentrationen beräknad från mätningen av radonburkmätningen (Cp) med en faktor 0,9.

Särskilda fall

Radonkoncentrationen under arbetet kan också vara större än resultatet av mätningen vid radonburk. Detta är inte så vanligt, men fortfarande möjligt. Detta kan hända om man under arbetet använder en effektiv utsugningsutrustning, till exempel för att avlägsna damm eller ångor. I detta fall kan ett ytterligare undertryck byggas upp i byggnaden under arbetet, vilket ökar radoninflödet till inomhusluften.

När kontinuerlig mätning inte utförs?

  • Det är inte lämpligt att utföra en kontinuerlig mätning som första radonmätning, utan att först utföra en burkmätning
  • Kontinuerlig mätning rekommenderas inte om ventilationen inte är periodisk.
  • Kontinuerlig mätning bör inte utföras om ventilationen är gravitationsventilation.

Föreskrifter

Kontakta oss:
[email protected]