Talvivaara-gruva

Talvivaaragruvan är Terrafames multimetallgruva som ligger i Sotkamo. Terrafame Ab bedriver gruvdrift i Sotkamo och lämnade en ansökan till statsrådet om inledning av uranproduktion i gruvan den 31 oktober 2017.

Våren 2018 lämnade bolaget till STUK de ansökningsmaterial som gäller uranproduktionen, och STUK har utarbetat en säkerhetsbedömning och ett utlåtande utifrån dessa. STUK lämnade in utlåtandet till arbets- och näringsministeriet den 10 juni 2019. I utlåtandet konstaterar STUK att det för strålsäkerhetens del inte finns hinder för inledning av verksamheten.

I februari 2020 fick bolaget tillstånd från statsrådet att utvinna uran. Tillståndet trädde i kraft den 24 juli 2021 när besvärsbehandlingen slutade vid högsta förvaltningsdomstolen. Fortfarande kommer STUK att inspektera gruvan innan uranproduktionen inleds. Huruvida STUK beviljar utvinningsanläggningen tillstånd för driftstart beror på resultatet av denna inspektion.

Skador på miljön

I november 2012 uppstod ett läckage i gipssedimentdammen vid Talvivaaragruvan, vilket ledde till att uranhaltigt vatten släpptes ut i miljön. Det mesta av läckaget stoppades på gruvområdet, men en del läckte ut i naturliga vattendrag. Till följd av miljöolyckan betraktades vattenhanteringen vid Talvivaaragruvan under den tidigare strålskyddslagen (592/1991) 2012-2018 som strålningsverksamhet och STUK övervakade uranhalten i vattnet i och omkring gruvan. Ingen betydande exponering för naturlig strålning på grund av miljöskador inträffade, eftersom utsläppen begränsades och vattenhanteringen förbättrades.

Efter installationen av det centrala vattenreningsverket, utloppsrörledningen och andra åtgärder för att begränsa utsläppen har det inte förekommit några betydande utsläpp av naturliga radioaktiva ämnen i miljön i gruvområdet. Uranhalten i det vatten som släpps ut i miljön begränsas av miljötillståndet. På basis av den aktuella utredningen enligt strålskyddslagen (859/2018) är vattenhanteringen vid Talvivaara gruva inte en strålningsverksamhet utan en verksamhet som exponerar för naturlig strålning, eftersom de uppskattade exponeringarna ligger under referensvärdena.

Terrafame övervakar miljöstatusen i Talvivaaragruvan i enlighet med övervakningsprogrammet i miljötillståndet. Resultaten av övervakningen finns tillgängliga på Terrafames webbplats. STUK följer upp resultaten av miljöövervakningen och utför vid behov inspektioner och begär utredningar.