Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

STUK upprätthåller ett register över radonkoncentrationer i bostäder, som fås från mätningar som utförs av STUK:s radonlaboratorium. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Radon på Sotkanet

Radonmätningsresultaten för småhus finns nu även på Sotkanet.fi. Välj Miljöhälsa under rubriken Välfärd, hälsa och funktionsförmåga och välj den statistik, de områden och de år som intresserar dig.

Gå till Sotkanet.fi
Radon-sökning i Sotkanet.fi-tjänsten

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde (statistik i juni 2020)

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

Sök mätresultat för radon

Ansökan kommer att publiceras inom kort. 

Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]