Strålningsmätningar

Syftet med strålningsmätningar i nödsituationer med strålrisk är att få en så bra bild som möjligt av strålningsläget och dess utveckling. Om det till exempel händer en allvarlig olycka på ett kärnkraftverk skulle antalet prover och platser som ska mätas vara stort.

Vid bedömningen av hur brådskande mätningarna är ska man beakta storleken på den exponerade befolkningen och de personer som exponeras mest:

  • Brådskande mätningar utförs på människor vars exponering för strålning är störst.
  • Vad gäller prover eller objekt analyserar man i första hand sådana genom vilka människor är mest utsatta för strålning, också med beaktande av anrikningshastigheten av radioaktiva ämnen.
  • Vad gäller områden ligger fokus på områden där det redan finns nedfall och där skyddsåtgärder behövs. Det är också viktigt att ta reda på gränserna för dessa områden.
  • I den tidiga och intermediära fasen av en storskalig nödsituation med strålrisk utförs mätningar inte i första hand i evakuerade områden, utan i stället koncentreras mätningarna till områden där det finns människor och/eller där stora mängder dagligt livsmedel produceras.

I det första skedet behövs bestämmelser med hjälp av vilka man kan utreda graden av kontaminering av miljön och människornas exponering. I dessa fall är det viktigast att få information om dosraterna för extern strålning och halterna av radioaktiva ämnen i luften och nedfallet. Mätresultaten publiceras på Strålsäkerhetscentralens webbplats.

Mätresultaten

I takt med att situationen fortskrider ökar de radioaktiva ämnena i luften och nedfallet halterna av radioaktiva ämnen i livsmedel, dricksvatten och djurens foder, vilket gör haltmätningar av dessa de viktigaste.

Genom att begränsa användningen av livsmedel kan man undvika interna stråldoser som människor får via livsmedel. Information om radioaktiviteten av livsmedel behövs också för att övervaka överskridningen av användnings-, försäljnings- och exportgränserna av livsmedel.

Vad gäller råvaror förknippade med primärproduktionen är bland annat mjölk, ägg, kött och spannmål viktiga. För att livsmedel ska vara säkra att äta måste man också ägna uppmärksamhet åt att livsmedel inte kontamineras under produktionen inom livsmedelsindustrin.

I ett senare skede av en nödsituation med strålrisk utför man mätningar av produkter, vilt och fisk som samlas in från naturen.

Mer information om strålningsövervakning av miljön och mätresultaten