Handel med radioaktiva ämnen, import och export samt konsumentvaror

Strålsäkerhetscentralen övervakar handel med radioaktiva ämnen, import till Finland och export från Finland. Import och export övervakas också av Tullen. Brandvarnare och vissa andra konsumentvaror kan innehålla små mängder radioaktivt material. Strålsäkerhetscentralen övervakar handeln med sådana konsumentvaror och produkternas strålsäkerhet. Brandvarnarnas tekniska överensstämmelse övervakas också av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. 

Handel med radioaktiva ämnen, import och export

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar handel med radioaktiva ämnen, import till Finland och export från Finland. Import och export övervakas också av Tullen. I tulldeklarationen ska anges de radioaktiva ämnenas kvalitet och mängd samt numret på det säkerhetstillstånd som tillåter import eller export.

Med importen av radioaktiva ämnen avses import från länder utanför Europeiska unionen och med export avses export till länder utanför Europeiska unionen. För sådan import eller export samt handel med radioaktiva ämnen krävs ett säkerhetstillstånd som beviljats av STUK.

När radioaktiva ämnen transporteras eller tas emot mellan Europeiska unionens medlemsstater är det frågan om förflyttning av radioaktiva ämnen. För sådana förflyttningar krävs inte ett separat tillstånd som beviljats av STUK. Förflyttningarna omfattas emellertid av Rådets förordning 1493/93/Euratom och i detta har fastställts avsändarens utrednings- och anmälningsplikt. Rådets förordning gäller i alla EU:s medlemsstater.

I samband med denna förordning ska STUK bekräfta ett dokument med vilket mottagaren av slutna strålkällor i Finland visar avsändaren att det finns ett säkerhetstillstånd för användning av en strålkälla. STUK tar också emot anmälningar från avsändare av strålkällor som kommer från andra EU-länder om radioaktiva ämnen som levereras till Finland.

Radioaktiva ämnen och begränsningar för användning i konsumentvaror

Brandvarnare och vissa andra konsumentvaror kan innehålla små mängder radioaktivt material. STUK övervakar handeln med sådana konsumentvaror och produkternas strålsäkerhet. Brandvarnarnas tekniska överensstämmelse övervakas också av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

STUKs marknadsövervakning riktar sig till produkter som normalt inte inspekteras på användningsplatserna. Sådana varor på marknaden omfattar i synnerhet konsumentvaror som innehåller radioaktiva ämnen. Vid övervakningen av konsumentvaror samarbetar STUK vid behov med Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Tukes.

Marknadsövervakningsmyndighet för brandvarnare är Tukes. Tukes säkerställer att brandvarnare uppfyller de krav som ställs i räddningslagstiftningen och de krav som har fastställts med stöd av denna. För import och försäljning av brandvarnare som innehåller radioaktiva ämnen krävs också ett säkerhetstillstånd från STUK, och för utsläppande på marknaden av nya modeller av brandvarnare krävs STUKs godkännande.

Användning av radioaktiva ämnen i livsmedel, kosmetika, leksaker och liknande konsumentvaror är förbjuden enligt 68 § i strålsäkerhetslagen. Import och export av konsumentvaror som innehåller radioaktiva ämnen är också förbjudet.

STUK kan av motiverade skäl godkänna användningen av radioaktiva ämnen som strålkällor i konsumentvaror. Godkända tillämpningar inkluderar brandvarnare som innehåller americium (Am-241) och speciallampor (t.ex. xenonlampor för bilar) med små mängder torium (Th-232 eller Th-228) eller krypton (Kr-85). Ett säkerhetstillstånd krävs för handel med och import av brandvarnare eller speciallampor som innehåller radioaktiva ämnen.

Standarddokument gällande flyttning av slutna strålkällor på engleska hittas på Blanketter-websidan.

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)