Radioaktivt avfall och utsläpp vid användning av öppna strålkällor

Radioaktiva öppna strålkällor används exempelvis som spårämnen eller radioaktiva läkemedel inom hälso- och sjukvård, forskning och industri. Behandling av öppna strålkällor ger ofta upphov till avfall som innehåller radioaktiva ämnen. Det radioaktiva avfallet som uppstår ska behandlas och bokföras på ett korrekt sätt.

Användningen av öppna strålkällor inom hälso- och sjukvård, forskning och industri kan ge upphov till avfall som innehåller radioaktivitet från öppna strålkällor. Användningen av öppna strålkällor kräver säkerhetstillstånd. Öppna strålkällor är till exempel radioaktiva läkemedel eller spårämnen. Förpackningar med radioaktivt avfall ska märkas med en varningsetikett om joniserande strålning. Dessutom ska information om till exempel radionukliden, aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen, tidpunkten för detektering av aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen, avfallspaketets ursprung och avfallets fysikaliska eller kemiska tillstånd eller annan information som är nödvändig för en säker hantering av avfallet anges på förpackningen. Verksamhetsutövarens avfallsbokföring ska innehålla motsvarande information om radioaktivt avfall. 

När aktiviteten hos det avfall som uppkommer vid användning av öppna strålkällor inte är högre än friklassningsnivån är det inte radioaktivt avfall. Avfallet kan överlåtas för återvinning av avfall genom förbränning eller bortskaffande i enlighet med avfallslagen. I detta fall får aktiviteten i ett avfallspaket inte överskrida friklassningsnivån och aktiviteten hos avfall som levereras från en plats för användning av strålning under en månad får inte överskrida 10 gånger friklassningsnivån. När det gäller en blandning av flera radionuklider beaktas frigränsen nuklid för nuklid.

Utsläppen till miljön och avloppssystemet från öppna strålkällor ska minimeras. Utsläppsnivån får inte överskrida tröskelvärdena för mindre utsläpp. De sammanräknade utsläppen per nuklid och den tidsmässiga variationen i utsläppen ska bokföras så att det kan påvisas att gränsvärdena för utsläppen har iakttagits. 

Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)