Inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

I år 2015 fick Posiva Oy tillstånd att bygga en anläggning för inkapsling och slutförvaring av använt bränsle i Olkiluoto. Posiva påbörjade bygget av slutförvaringsanläggningen i slutet av 2016 och bygget av inkapslingsanläggningen sommaren 2019. Posiva lämnade in en ansökan om drifttillstånd till regeringen i slutet av 2021. Handläggningen av driftstillståndsansökan material och utarbetande av säkerhetsanalysen pågår inom STUK.

Med slutförvaringsanläggning avses en helhet som omfattar utrymmen för slutförvaring av avfallsförpackningar (slutförvaringsutrymme) och tillhörande hjälputrymmen under och ovan jord. Inkapslingsanläggningen (ovan jord) och slutförvaringsanläggningen (under jord) förenas med varandra med hjälp av ett hisschakt och ett transportschakt för kapslar samt en separat körtunnel. Inkapslingsanläggningen ovan jord tar emot använt kärnbränsle, torkar det och förpackar det i slutförvaringskapslar. Före det har det använda kärnbränslet förvarats i mellanlager för använt kärnbränsle i vattenbassänger på kärnkraftverkets område i 30–50 år.

Slutförvaringsanläggningen består av en körtunnel till ett djup på 450 meter, tekniska utrymmen på 437 meters djup samt central- och slutförvaringstunnlar som byggs stegvis under den tid anläggningen är i bruk. Slutförvaringssystemet består av en tät järn-koppar-kapsel, en bentonitbuffert omkring kapseln, tunnelfyllnadsmaterial tillverkat av lera från Friedland, avstängningskonstruktioner för tunnlar och utrymmen och den omgivande berggrunden.