STUK övervakar strål- och kärnsäkerheten i Finland

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en säkerhetsmyndighet. Syftet med dess verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadliga effekter.

Vad gör STUK?

  • Övervakar
  • Forskar
  • Handleder och informerar
  • Mäter
  • Förbereder sig och agerar i farliga situationer
  • Utvecklar regelverket

STUKs uppgifter inkluderar bland annat:

Övervakning av arbetstagares stråldos

Övervakningen av arbetstagarnas strålningsexponering inkluderar uppföljning av stråldosen och observation av arbetsförhållandena. För anställda som tillhör strålningsklass A ska dosövervakning alltid ordnas. Ofta är det ändamålsenligt att ordna dosövervakning även för anställda i strålningsklass B. Alla stråldoser som arbetstagarna exponeras för sparas i ett dosregister som administreras av STUK. STUK genomför inspektioner på platser där strålning används.

Tillsyn av användningen av strålning

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning utnyttjas till exempel inom hälsovården, industrin och forskning. Användningen av strålning ska vara godkänd, planerad i förväg och trygg.

Övervakning av användningen av strålning inom hälsovården

Målet med övervakningen av användningen av strålning är att säkerställa att patienterna och personalen ska exponeras för strålning i så liten utsträckning som möjligt. Nyttan av att använda strålning måste vara större än den skada som förorsakas. Man strävar efter att uppfylla dessa mål genom att utbilda strålningsanvändare, utfärda bra anvisningar och se till att anordningarna är i gott  skick. STUK beviljar tillstånd till användning av strålning och utför regelbundet inspektioner på platser där strålning används.

Tillsyn av användningen av strålning inom industrin och forskning

Strålning används inom industrin för exempelvis kvalitetsövervakning av material, mätning av vätskors ytnivå och mätning av pappers tjocklek. STUK beviljar tillstånd för användning av strålning, godkänner förfarandena, upprätthåller register och genomför inspektioner på användningsställena.

Övervakning av användningen av strålning inom veterinärmedicinen

För användning av strålning inom veterinärmedicinen krävs ett säkerhetstillstånd som beviljas av STUK. Personalens och övriga personers strålningsexponering ska hållas så låg som det i praktiken är möjligt, bl.a. genom att använda nödvändig skyddsutrustning. När en röntgenundersökning av djur pågår får endast de personer vars närvaro är nödvändig vistas i undersökningsrummet.

Övervakning av radioaktivt småavfall

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att strålkällor som tas ur bruk och annat strålande material oskadliggörs. Strålkällorna ska returneras till tillverkaren direkt eller via leverantören. Om det inte är möjligt kan källorna skickas till Suomen Nukliditekniikka.

Övervakning av kärnkraftverk

Tillståndshavaren för ett kärnkraftverk är skyldig att ombesörja trygg användning av anläggningen. STUK är en tillsynsmyndighet vars uppgifter omfattar bland annat deltagande i behandling av tillståndsansökningar, övervakning av att tillståndsvillkoren följs och genomförande av inspektioner vid anläggningarna. Dessutom utfärdar STUK detaljerade bestämmelser (YTL-direktiv) samt övervakar att bestämmelserna följs. STUK fastställer även behörighetsvillkor för personer som har ansvarsfulla uppgifter med anknytning till kärnsäkerhet.

Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial

Producenter av kärnenergi ansvarar för kärnavfallets och kärnmaterialets säkerhet. STUK övervakar säkerheten vid hantering, lagring och slutförvaring av kärnavfall samt genomför inspektioner vid anläggningarna. För att finansiera kärnavfallshanteringen är kraftbolagen enligt lagen skyldiga att lägga pengar i en fond för kärnavfallshantering. Det internationella fördraget om ickespridning av kärnvapen utgör grunden för kärnmaterialövervakning. STUK upprätthåller och utvecklar det nationella systemet för övervakning av kärnmaterial. Målet är att se till att förpliktelserna i icke-spridningsavtalet uppfylls i Finland.

Övervakning av transport av radioaktiva ämnen

Enligt strålskyddslagen har transport av radioaktiva ämnen befriats från säkerhetstillstånd. Vid transport av radioaktiva ämnen och anordningar som innehåller radioaktiva ämnen ska emellertid lagstiftningen om transport av farliga ämnen följas. Radioaktiva ämnen utgör klass 7 i transport av farliga ämnen. STUK övervakar transporter av farliga ämnen huvudsakligen med stöd av lagstiftningen om transport av farliga ämnen. STUK bland annat godkänner transportförpackningar och transporter med specialarrangemang och inspekterar tranportarrangemang.
För närvarande transporteras inget använt bränsle från kärnkraftverken i Finland, eftersom bränslet lagras vid anläggningarna. I sinom tid kommer använt bränsle från kärnkraftverket i Lovisa att transporteras till Olkiluoto i Euraåminne för slutförvaring. Transporten måste uppfylla de krav som fastställts av Internationella atomenergiorganisationen IAEA. Färskt bränsle, som transporteras till kärnkraftverket, innebär ingen större strålrisk. Vid transport måste man dock säkerställa kriticitetssäkerheten, dvs. att inga kedjereaktioner som producerar energi kan uppstå i samband med transporten. STUK fungerar som övervakande och tillståndsbeviljande myndighet.

Övervakning av yttre strålning och strålning från miljön

I Finland finns det ett riksomfattande nätverk av 255 automatiska mätstationer som mäter den yttre strålningen. Stationerna skickar var tionde minut strålningsinformation till STUK och till den nödcentral i vars område stationen finns. Nio stationer runt om i Finland mäter halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften. Dessutom övervakar STUK exempelvis strålsäkerheten för livsmedel, dricksvatten och naturprodukter samt strålningsläget i Östersjön.

Övervakning av icke-joniserande strålning

Övervakningen av den icke-joniserande strålningen omfattar till exempel laserutrustning, solarier, radioanläggningar, vissa kosmetiska tillämpningar och mobiltelefoner. Många apparater, såsom mobiltelefoner och laserutrustning, övervakas med stickprov som marknadskontroll. För apparater som kräver tillstånd fungerar STUK som tillståndsmyndighet. Från och med 2012 har det varit förbjudet för barn och unga under 18 år att använda solarier. STUK övervakar användningen av solarier i samarbete med kommunernas hälsovårdsmyndigheter, bland annat genom inspektioner av användningsplatser.

Övervakning av exponering för naturlig strålning

Parten som ansvarar för verksamheten ska utreda vilken strålningsexponering den naturliga strålningen förorsakar arbetstagarna, om man kan misstänka att strålningen är hälsovådlig. Man kan utsättas för naturlig strålning i arbetslokaler, exempelvis i kontor, där det finns höga halter av radongas.  I synnerhet i underjordiska gruvor och på schaktningsarbetsplatser kan radonexponeringen vara betydande. Man kan också exponeras för radon via dricksvattnet. Byggmaterial kan innehålla skadligt stora mängder av ämnen som är naturligt strålande. Man utsätts också för naturlig strålning i synnerhet under långa flygresor. Metoderna för mätning av naturlig strålning ska vara godkända av tillsynsmyndigheten, dvs. STUK.

Övervakning av beredskapsarrangemang

Tillståndshavarna för användning av kärnkraftverk och strålning ska genom förhandsplaner och nödvändiga arrangemang förbereda sig inför avvikande händelser och olyckor. STUK övervakar tillståndshavarnas beredskap i Finland och ställer krav och ger anvisningar som gäller dem. STUK är också en nationell kontaktpunkt som mottar dygnet runt uppgifter om avvikande händelser eller olyckor som gäller kärnenergi och användning av strålning i Finland eller i utlandet.

Övervakning av skyddsarrangemang

Skyddsarrangemang tillämpas för att säkerställa att ingen lagstridig verksamhet riktas mot användningen av kärnenergi och strålning. STUK ställer till exempel krav gällande skyddsarrangemang på kärnkraftverk och användare av strålkällor samt övervakar att kraven uppfylls.