Ansök om säkerhetstillstånd eller meddela om ändring

Strålkällor utgörs av t.ex. röntgenapparater, acceleratorer, radioaktiva ämnen, apparater som innehåller sådana och radioaktivt avfall. Användning av strålning innefattar användning av en strålkälla samt tillverkning, handel, installation, underhåll, reparation, uthyrning, innehav, import och export av strålkällor och transport av slutna strålkällor med hög aktivitet. Behandling och oskadliggörande av radioaktivt avfall räknas också som användning av strålning. Användning av strålning kräver ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Så här ansöker du om ett nytt säkerhetstillstånd

1

Användning av strålning förutsätter ett säkerhetstillstånd, så ansök om säkerhetstillstånd i god tid innan du inleder strålningsverksamheten. Verksamheten får inte inledas och utrustning får inte innehas förrän STUK har beviljat säkerhetstillstånd.

Ansökan om säkerhetstillstånd ska innehålla 

 • uppgifter om den som ansöker om tillstånd 
 • syftet med verksamheten och information om var verksamheten ska utövas, till exempel strukturell strålskyddsutrustning (planritning) eller andra arrangemang för att säkerställa säkerheten 
 • ett ledningssystem för strålningsverksamhet med en utsedd strålsäkerhetsansvarig (STV) och hens uppgifter samt användning av en strålsäkerhetsexpert (STA) i verksamheten 
 • ett intyg om den strålsäkerhetsansvariges behörighet (kravet gäller inte sjukhusfysiker eller tandläkare med Valviras identifieringskod) 
 • en säkerhetsbedömning av strålningsverksamheten 
 • information om strålkällor, tillhörande utrustning och skydd samt underhållsarrangemang 
 • de kvalitetssäkringsförfaranden som iakttas i verksamheten  
 • en plan för eventuella strålsäkerhetsincidenter.

Dessutom ska ansökan innehålla

2

Säkerställ att den sökande har rätt att representera verksamhetsutövaren (FO-numret) när du lämnar in ansökan. Den strålsäkerhetsansvarige har inte automatiskt rätt att representera verksamhetsutövaren om hen inte har beviljats fullmakt. 

Du kan i allmänhet ge en fullmakt 

3

Det enklaste sättet att fylla i en ansökan om säkerhetstillstånd är att använda STUK:s blankettjänst (Formbox). Blankettjänsten hjälper dig att fylla i de uppgifter som krävs för ansökan. Du kan förhandsgranska blanketten utan autentisering men kan inte skicka in information till STUK via förhandsgranskningsblanketten. 

Blankettjänstens tekniska krav 

Blankettjänsten stöder webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av webbläsarna som stöds för att säkerställa säker och smidig ärendehantering. Övriga krav: användaren ska tillåta javascript och kakor. Blankettjänsten utnyttjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-identifikation. 

Om du inte kan använda e-tjänsten ska du fylla i ansökan och tillhörande blanketter och skicka dem per e-post. Blanketter – STUK 

4

Du får en begäran om att skicka in tilläggsinformation eller ett beslut om ett beviljat säkerhetstillstånd inom cirka 30 dagar. Strålningsverksamhet får inte inledas före beslutet har mottagits. STUK skickar beslutet per e-post till den adress för elektronisk ärendehantering som du angett i ansökan. 

5

STUK kan bevilja säkerhetstillstånd till aktör som bedriver näringsverksamhet i Finland. I allmänhet är ett tillstånd giltigt tills vidare eller av särskild anledning under en viss tid. Ett utländskt företags säkerhetstillstånd är alltid tidsbundet. 
Strålsäkerhetscentralen kan återkalla ett säkerhetstillstånd i följande situationer:

 • Villkoren för att bevilja tillståndet uppfylls inte.
 • Tillståndshavaren har upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt brutit mot tillståndsvillkor, bestämmelser i strålsäkerhetslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen.
 • Tillståndshavaren har trots uppmaning inte åtgärdat brister eller sitt tillvägagångssätt. 

Så här ändrar du ett säkerhetstillstånd

1

När säkerhetstillståndet har beviljats ska du se till att användningen av strålning överensstämmer med det beviljade säkerhetstillståndet och att informationen i säkerhetstillståndet är aktuell. Vissa ändringar i verksamheten förutsätter godkännande från STUK och ändringar i säkerhetstillståndet i förväg. En del av ändringarna är sådana att de kan anmälas till STUK inom två veckor efter ändringen.
 
Betydande ändringar i verksamheten förutsätter en ansökan i förväg. Sådana ändringar är till exempel 

 • byte av innehavaren av säkerhetstillståndet (byte av FO-nummer)
 • en väsentlig ändring i ledningssystemet 
 • byte av verksamhetsplatsen eller tillägg av en ny användningsplats, om verksamhetsplatsen eller användningsplatsen omfattas av särskilda krav på strålsäkerhet eller skyddsarrangemang.  
 • ändringar i lokaler eller strålskyddsutrustning vid tillägg av en ny apparat 
 • ändring av verksamheten till mer krävande (en uppdaterad säkerhetsbedömning som bilaga)
 • ändring av den klassificering som bedömts i samband med säkerhetsbedömningen till mer krävande. 

 
Övriga ändringar i verksamheten förutsätter anmälan inom två veckor. Sådana ändringar är till exempel  

 • byte av den strålsäkerhetsansvarige (STV)
 • avlägsnande eller ersättande av en strålkälla med en motsvarande utan att det sker ändringar i skyddskonstruktionerna eller i andra arrangemang 
 • ändring av verksamheten så att den klassificering som gjorts i samband med säkerhetsbedömningen blir mindre krävande 
 • ändringar i kontaktuppgifterna eller ändring av verksamhetsutövarens namn
 • byte av verksamhetsplatsen eller tillägg av en ny användningsplats som inte kräver särskilda arrangemang.
2

Säkerställ att den sökande har rätt att representera verksamhetsutövaren (FO-numret) när du lämnar in ansökan eller anmälan. Den strålsäkerhetsansvarige har inte automatiskt rätt att representera verksamhetsutövaren om hen inte har beviljats fullmakt. 

Du kan i allmänhet ge en fullmakt 

3

Det enklaste sättet att göra ändringar i ett säkerhetstillstånd är att använda STUK:s blankettjänst (Formbox). Blankettjänsten hjälper dig att fylla i de uppgifter som krävs för ändringen. Du kan förhandsgranska blanketten utan autentisering men kan inte skicka in information till STUK via förhandsgranskningsblanketten.

STUK:s blankettjänst (formbox.fi) 
•    Ansökan om att ändra säkerhetstillståndet  
•    Anmälan av ändringar i verksamheten

Blankettjänstens tekniska krav 

Blankettjänsten stöder webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av webbläsarna som stöds för att säkerställa säker och smidig ärendehantering. Övriga krav: användaren ska tillåta javascript och kakor. Blankettjänsten utnyttjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-identifikation. 

Om du inte kan använda e-tjänsten ska du fylla i ansökan och tillhörande blanketter och skicka dem per e-post. Blanketter – STUK 

4

Du får en begäran om att skicka in tilläggsinformation, ett beslut eller en anmälan om behandling av ändringen inom cirka 30 dagar. 

Kom ihåg att alltid hålla säkerhetstillståndet uppdaterat. Du ska särskilt komma ihåg att göra alla ändringar och återkallanden förknippade med säkerhetstillståndet i god tid före årsskiftet eftersom den årliga tillsynsavgiften tas ut enligt de verksamheter eller apparater som ingår i säkerhetstillståndet den 1 januari.

Så här avslutar du användning av strålning

1

När du helt eller delvis slutar använda strålning ska du meddela STUK om detta. Ange i anmälan vad som har gjorts med de strålkällor eller strålningsalstrande apparater som tagits ur bruk. STUK återkallar säkerhetstillståndet om strålningsverksamheten har upphört helt och hållet och om du på ett godtagbart sätt har visat att du har överlämnat eller oskadliggjort de strålkällor som anges i tillståndet och behandlat det radioaktiva avfall som uppstått på grund av verksamheten. 

Om du tar en strålkälla ur bruk genom att överlämna den till en annan verksamhetsutövare ska du säkerställa att mottagaren har ett giltigt säkerhetstillstånd för den typen av strålkälla. Ett säkerhetstillstånd kan inte återkallas om verksamhetsutövaren fortfarande är i besittning av en strålkälla eller en strålningsalstrande apparat.

2

Säkerställ att den sökande har rätt att representera verksamhetsutövaren (FO-numret) när du lämnar in ansökan. Den strålsäkerhetsansvarige har inte automatiskt rätt att representera verksamhetsutövaren om hen inte har beviljats fullmakt. 

Du kan i allmänhet ge en fullmakt 

3

Det enklaste sättet att göra ändringar i ett säkerhetstillstånd är att använda STUK:s blankettjänst (Formbox). Blankettjänsten hjälper dig att fylla i de uppgifter som krävs för ändringen. Du kan förhandsgranska blanketten utan autentisering men kan inte skicka in information till STUK via förhandsgranskningsblanketten.

Blankettjänstens tekniska krav 

Blankettjänsten stöder webbläsarna Chrome, Firefox, Edge och Safari (version 9+). Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av webbläsarna som stöds för att säkerställa säker och smidig ärendehantering. Övriga krav: användaren ska tillåta javascript och kakor. Blankettjänsten utnyttjar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-identifikation. 

Om du inte kan använda e-tjänsten ska du fylla i ansökan och tillhörande blanketter och skicka dem per e-post. Blankett 1.2. Fullständigt eller delvis upphörande av strålningsverksamheten (docx)

Vilken verksamhet kräver inte ett säkerhetstillstånd?

I strålsäkerhetslagen listas verksamheter som är befriade från säkerhetstillstånd. De viktigaste verksamheterna som befriats från tillstånd är följande: 

 • användning av icke-joniserande strålning, med undantag av laser för ljusshower 
 • användning av brandvarnare och branddetektorer som innehåller den radioaktiva isotopen americium-241
 • användning av radioaktiva ämnen då deras aktivitet är lägre än frigränsen 
 • förflyttning av strålkällor mellan EU-länder
 • export av strålkällor som inte innehåller radioaktiva ämnen till länder utanför EU
 • transport av radioaktiva ämnen, med undantag av väg- och järnvägstransport av slutna strålkällor med hög aktivitet 
 • innehav av röntgenanordning för hälso- och sjukvård och veterinärmedicin, om innehavaren har säkerhetstillstånd för användning av motsvarande anordning inom hälso- och sjukvård eller veterinärmedicin eller för installation, underhåll och reparation av en sådan anordning.
Kontakta oss:
[email protected] (hälsovård och veterinärmedicin)
[email protected] (tandröntgen)
[email protected] (industri och forskning)