Rapportering om kärnsäkerhet

Internationell rapportering om kärnsäkerhet

STUK:s internationella rapporter om läget och övervakningen av Finlands kärnsäkerhet har sammanställts på denna sida

Rapportering i enlighet med internationella avtal

Finland har ratificerat det internationella fördraget om kärnsäkerhet, den internationella konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt den internationella konventionen om kärnämnen, transport av kärnämnen och kärntekniska anläggningar och dess tillägg. Finland har därför förbundit sig till att i enlighet med avtalen rapportera om de åtgärder som vidtagits eller planerats för att genomföra avtalsförpliktelserna före varje tillsynsmöte.

Rapporter finns på finska och engelska sidor.

Rapportering i enlighet med EU-direktiven

Utöver internationella avtal är Finland bundet av EU-direktiv om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (2009/71/Euratom) och ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (2011/70/Euratom). Dessa direktiv ålägger länderna att regelbundet rapportera om direktivets innehåll samt att delta i inbördes utvärderingar och genomföra de utvecklingsrekommendationer som har föreslagits.

Enligt kärnsäkerhetsdirektivet ska EU:s medlemsstater ordna inbördes utvärderingar av kärnsäkerheten minst en gång vart sjätte år. Syftet med förfarandet är att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter att vidareutveckla kärnsäkerheten inom Europeiska unionen. 
Den första inbördes utvärderingen av hanteringen av åldrande i kärntekniska anläggningar genomfördes 2017. Den andra inbördes utvärderingen fokuserar på brandsäkerhet och genomförs år 2023.

Rapporter finns på finska och engelska sidor.