Radioaktivitetsmätningar av prover 

Bestämning av radioaktivitet i prover erbjuds för bland annat tritium, strontium, plutonium och americium, uran, bly och polonium, samt radon och långlivade alfa-aktiva ämnen.

Dessutom erbjuds gammaspektrometri och mätningar av mänsklig radioaktivitet. Dessa bestämningar och analyser utförs i det FiNAS-ackrediterade testlaboratoriet T167.

Titta på ytterligare information om priser och leveransvillkor

Radioaktivitetsmätningar