Radon i Finland

Radon är en radioaktiv gas som kan förekomma inomhus i skadliga mängder. Radon har ingen lukt eller färg och det enda sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är således att mäta den. Radonhalterna i inomhusluften i Finland är högre än i de flesta andra länder. Detta beror på geologiska faktorer och på den byggnadsteknik som används samt på klimatet.

Den genomsnittliga radonhalten i finländska bostäder är ca 94 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Det motsvarar en stråldos på ca fyra millisievert per år. 

Marken under buggnaden är den viktigaste källan för radon inomhus. Gasen sipprar in i buggnaden via sprickor i husgrunden. Om radonhalten är för hög, så kan man sänka halten t.ex. med en radonsugare. Lättast är det ändå att avvärja radonet preventivt då huset byggs.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning borde radonhalten i inomhusluften i nya bostäder inte överskrida 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensvärdet för gamla bostäder är 300 becquerel per kubikmeter.

Radon (Rn-222) är en radioaktiv gas som ingår i uranserien. Den bildas av uran (U-238) via flera sönderfall. I sönderfallskedjan är radium (Ra-226) grundämnet före radon. Radon i sin tur sönderfaller via flera faser och serien avslutas med stabilt bly (Pb-206).

Uranhalten i graniten i våra berg och i vår jordmån är större än vad den är i genomsnitt i hela världen.  I Finland finns de största uranhalterna nära Lahtis, i Östnyland och i Kymmenedalen medan de minsta uranhalterna finns i norra Karelen, Kajanaland och norra Lappland.

Grus- och sandborstar med god genomsläpplighet gör att radonhaltig luft kan röra sig lätt. Radonhalterna i ett hus som byggts på en ås blir betydligt högre än i ett hus som byggts i närheten där jordmånen är annorlunda. 

Strålsäkerhetscentralen rekommenderar att radonmätningar genomförs i hela Finland, eftersom höga radonhalter har uppmätts i alla typer av områden.

Det finns luft mellan sandkorn, gruskorn och lerpartiklar i marken. Radonhalten i sådan luft varierar i allmänhet mellan 10 000 och 100 000 Bq/m3. På de värsta radonområdena har man kunnat mäta radonhalter som till och med varit över en miljon becquerel per kubikmeter.

Radon ursakar lungcancer

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer. Man uppskattar att 150-270 personer i Finland får lungcancer på grund av radon varje år. Den nuvarande uppfattningen är att radon inte orsakar några andra hälsoproblem än lungcancer.

Du kan välja svenska undertexter för videon.

Radonövervakning på arbetsplatser

Målet med radonövervakningen är att förhindra anställdas överdrivna exponering av radon. Läs mer på sidan Radon på arbetsplatser.

Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]