Byggande av en kärnkraftsanläggning 

Efter ett principbeslut och innan man börjar bygga kraftverket ska en ansökan om byggnadstillstånd lämnas in till statsrådet. I samband med ansökan om byggnadstillstånd ska sökanden påvisa att projektet uppfyller de i lagen presenterade förhandsvillkoren för beviljande av byggnadstillstånd. 

STUK ger ett utlåtande om ansökan om byggnadstillstånd. Till utlåtandet bifogas en säkerhetsbedömning. Då STUK bereder säkerhetsbedömningen ber den om utlåtanden av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer. I sin säkerhetsbedömning tar STUK ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar. 

STUKs uttalanden och säkerhetsbedömningar finns på den finska sidan.