Flygverksamhet

I flygverksamhet utsätts flygpersonalen för rymdstrålning. Rymdstrålning, eller kosmisk strålning, är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen kan överskrida 1 millisievert (mSv), måste den som bedriver flygverksamheten utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för och ansöka om säkerhetstillstånd. 

Partiklarna som kommer från solen har sällan så stor energi att de kommer till de nedre delarna av jordens atmosfär. Däremot har den galaktiska strålningen utanför solsystemet större energi och kan nå den nedre delen av atmosfären.

Jordens magnetfält och atmosfär skyddar oss mot kosmisk strålning på markytan. Ju högre upp från markytan vi kommer, desto svagare är skyddet. Dessutom påverkas den kosmiska strålningens doshastighet av bredd- och längdgraden samt av solens aktivitet

Flygning medför exponering för kosmisk strålning 

I Finland orsakar kosmisk strålning på markytan en årlig effektiv dos på i genomsnitt 0,38 mSv till människor. Passagerarflygplan flyger på cirka tio kilometers höjd, där dosraten är tiotals gånger större än på markytan. Oftast blir strålningsexponeringen ändå ganska liten eftersom flygresenärerna utsätts för kosmisk strålning tillfälligt och endast under korta perioder åt gången. Däremot kan flygpersonalens exponeringstider vara upp till hundratals timmar per år. Därför måste deras strålningsexponering övervakas.

Den som bedriver flygverksamhet gör en anmälan om utövande av luftfart och utreder exponeringen för strålning 

Innan verksamheten påbörjas ska utövaren göra en anmälan om utövande av luftfart till Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Anmälan kan skickas till [email protected].

En verksamhetsutövare som innehar ett trafiktillstånd från Transport- och kommunikationsverket (Traficom) är dessutom skyldig att utreda den strålningsexponering som flygverksamheten orsakar ifall den huvudsakliga flyghöjden överstiger 8 000 meter. 

Säkerhetstillstånd för flygverksamhet

För flygverksamhet krävs förutom ett trafiktillstånd av Transport och kommunikationsverket Traficom även ett säkerhetstillstånd som utfärdats av STUK ifall stråldosen till flygbesättningen överstiger referensvärdet på 1 mSv per år.

Flygpersonal som strålningsarbetare

Enligt gällande strålningslagstiftning klassificeras flygarbetare som strålningsarbetare. Flygarbetare omfattas dock inte av alla föreskrifter som gäller för strålningsarbetare. 

Till skillnad från andra strålningsarbetare behöver flygarbetare inte klassificeras som strålningsarbetare i kategori A eller B, och det är inte heller nödvändigt att arrangera övervakning av strålningsarbetarnas hälsotillstånd. Flygpersonalens strålningsexponering bestäms till skillnad från andra strålningsarbetare med hjälp av ett beräkningsprogram, vilket inte är möjligt i andra typer av strålningsarbete.

Övervakning av strålningsexponering 

Om ovan nämnda utredning visar att verksamheten kräver ett säkerhetstillstånd, det vill säga att arbetstagarnas årliga effektiva dos kan överskrida 1 mSv, ska verksamhetsutövaren övervaka arbetstagarnas strålningsexponering. Därtill ska verksamhetsutövaren planera flygpersonalens arbetsskift så att de mest exponerade arbetstagarnas exponering begränsas. Arbetsskiften och flygrutterna ska planeras så att arbetstagarens årliga effektiva dos inte överskrider 6 mSv.

En gravid kvinnas flygarbete ska ordnas så att fostrets ekvivalentdos förblir under 1 mSv och är så liten som det praktiskt är möjligt.

Dosen som orsakas av kosmisk strålning mäts vanligen inte, utan den fastställs kalkylmässigt med hjälp av ett lämpligt och bevisligen tillförlitligt beräkningsprogram.  Resultaten från övervakningen av strålningsexponeringen meddelas årligen till STUKs dosregister.
Vid flygning på en höjd som överstiger 15 km ska man vara förberedd på en plötslig soleruption. Beredskapen görs så att man under flygningen har tillgång till en mätutrustning, med vilken arbetstagarnas dos kan fastställas.

Närmare anvisningar om hur man övervakar strålningsexponeringen vid flygverksamhet finns i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering och i föreskriften om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Arbetstagarna har rätt att få information om sin egen exponering

Verksamhetsutövaren ska se till att arbetstagarna får tillräcklig information om kosmisk strålning och om dess hälsoeffekter. Arbetstagarna ska också få information om deras egen strålningsexponering samt om de typiska exponeringsnivåerna i motsvarande arbete.
Kvinnor ska informeras om strålskydd under graviditeten. Dessutom ska de uppmanas att underrätta arbetsgivaren om en graviditet så snabbt som möjligt efter att den konstaterats så att även fostrets exponering kan övervakas korrekt.