Radon i andra vistelseutrymmen

Kommunens hälsoskyddsmyndighet övervakar att referensvärdena för radonhalten i bostäder och andra bostadsutrymmen följs (strålningslagen 859/2018, 15 §). Mer information Valvira - Hälsoskydd.

Andra lokaler som är avsedda for långvaring vistelse

Med andra lokaler avses en plats som är anmälningspliktig, en offentlig samlingslokal eller andra lokaler som är avsedda för långvarigt vistelse (hälsoskyddslagen, 13 § och bilagan). Typiska andra offentliga lokaler är skolor, kyrkor, bibliotek, simhallar och t.ex. gym som är öppna för allmänheten. 

Ansvarsfördelningen i fråga om utredningsskyldigheten ska ske i enlighet med bestämmelserna i 27 § 2 mom. i hälsoskyddslagen om utredning, undanröjande och begränsning av hälsorisker..

Författningar

Kontakta oss:
[email protected]