Att mäta radonhalten

Radonhalten kan mätas i olika syften. Den vanligaste mätningen är när man utreder radonhalten i inomhusluften med en radonmätningsburk, med vilken man får reda på medelvärdet för halten under en längre tid. På arbetsplatser kan utredningen även fokuseras på hur periodisk ventilation eller punktventilation inverkar på radonhalten under arbetet i inomhusluften. I samband med radonsanering kan man undersöka den valda saneringsmetodens funktion med en kort radonmätning och på basen av mätningen gör man vid behov justeringar av ventilationssystemet eller vidtar ytterligare åtgärder.

När och hur ofta bör radonmätningar göras?

Den genomsnittliga radonkoncentrationen i en byggnad kan förändras av många skäl. STUK känner till fall där en radonsugare har gått sönder utan att någon har märkt det. Som ett resultat av detta har människors exponering för radon förblivit på samma höga nivå som före radonreparationen. Tryckförhållandena i en byggnad kan också förändras, t.ex. efter byte av fönster: om en betydande mängd ersättningsluft kom in genom de gamla fönstren kan de nya, täta fönstren öka det negativa trycket i rummet, minska ventilationen och avsevärt öka radonhalterna. Därför räknas även byte av fönster som en väsentlig förändring. 

STUK rekommenderar att radonmätningar inomhus upprepas i bostäder, på arbetsplatser och i andra utrymmen:

  • vart tionde år om den tidigare radonkoncentrationen var större än 100 Bq/m³;
  • vart tionde år, om radonkoncentrationen har sänkts under referensvärdet genom radonsanering;
  • vart femte år om radonkoncentrationen under referensvärdet har uppnåtts genom radonsanering och om radonkoncentrationen före saneringen var större än 1000 Bq/m³;
  • så snart som möjligt efter betydande struktur- eller ventilationsarbeten (t.ex. byte av betongplattor, avlopp eller ventilation).

Video: Finns det radon i ditt hem - mät och ta reda på det! ( Så här gör du en radonmätning)

Videon är textad på svenska. Välj språk från spårikonen och undertext från CC.

Kontakta oss:
[email protected]