Strålskyddsutbildning och behörigheter

För att användningen av strålning och kärnenergi och annat arbete som innebär exponering för strålning ska kunna utföras på ett säkert sätt ska alla som deltar i verksamheten ha nödvändig kompetens. Alla arbetstagare måste ska erhålla introduktion i sina arbetsuppgifter, arbetslokaler och användningen av nödvändig arbets- och skyddsutrustning. Kompetensen måste också hållas uppdaterad genom att regelbundet repetera det man redan har lärt sig och komplettera kompetensen när det gäller nya och förändrade frågor. Vissa uppgifter kräver också mer formell strålskyddsutbildning, till exempel behörighet som en strålsäkerhetsansvarig (STV) eller strålsäkerhetsexpert (STA).

Grundläggande information om strålning

När det gäller strålningsverksamhet är det ytterst viktigt ur säkerhetssynpunkt att arbetstagarna har tillräcklig och aktuell kunskap. Arbetstagaren ska ha tillräcklig kunskap om och förståelse för strålning och dess egenskaper, liksom de strålkällor som används och de sätt på vilka de används. Dessutom krävs kompetens inom strålskydd och säkerhetsrelaterade förfaranden. Strålningens grunder lärs ofta ut under grundutbildningen, men även utbildning på arbetsplatsen och praktisk utbildning är viktiga, eftersom de ökar förståelsen och kompetensen, särskilt i praktiska frågor. Arbetsgivaren ska se till att varje person som deltar i användningen av strålkällor har kunskap om och kan hantera de nödvändiga aspekterna av strålskydd.

Arbetsplatsspecifik introduktion

Verksamhetsutövaren ska se till att varje arbetstagare får den nödvändiga introduktionen i platsspecifika strålskyddsförfaranden. Introduktionen ska planeras i förväg och vara tillräckligt omfattande för att alla relevanta frågor ska kunna ses över. I praktiken utförs introduktionen vanligtvis av den strålsäkerhetsansvarige på den aktuella platsen.

Fortbildning

Genom att upprätthålla kompetensen säkerställs att arbetsmetoderna inte med tiden ändras till att strida mot kraven på överensstämmelse och att säkerheten tas om hand i tillräcklig utsträckning.  Dessutom måste kompetensen kompletteras regelbundet, eftersom ny teknik och nya förfaranden för användning av strålning utvecklas. Arbetsgivaren ska se till att varje arbetstagare som deltar i strålningsverksamheten får kompletterande utbildning i strålsäkerhet i perioder om minst fem år. Mängden och innehållet beror på vilken typ av arbete det är frågan om. Arbetsgivaren säkerställer att varje arbetstagares fortbildning är ändamålsenlig i fråga om innehåll och att arbetstagaren har kompletterat sin kompetens tillräckligt och tillräckligt ofta. Arbetsgivaren ska också dokumentera den erhållna utbildningen.

Strålsäkerhetsansvarig

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd utser verksamhetsutövaren en strålsäkerhetsansvarig (STV). STV:s uppgift är att säkerställa genomförandet av strålsäkerhet.  STV ska ha grundläggande utbildning, strålsäkerhetsutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet som lämpar sig för kompetensområdet. För att en arbetstagare ska fungera som en STV måste hen ha behörighet för detta. För att bli behörig måste arbetstagaren genomgå strålskyddsutbildning och genomföra en tillhörande tentamen inom ett lämpligt kompetensområde. Arbetsgivaren ska också ordna tillräcklig och lämplig fortbildning för STV för att hen ska kunna utföra sina uppgifter.

Strålsäkerhetsexpert

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren dessutom anlita en strålsäkerhetsexpert (STA) för att planera, genomföra och övervaka strålskyddet för de anställda och allmänheten. STA ska ha mångsidig och omfattande kompetens inom strålskydd samt tillräcklig arbetserfarenhet inom området. Inom hälsovård och veterinärmedicin fungerar en sjukhusfysiker som STA. Inom industrin och forskning samt i branscher där kärnenergi utnyttjas fungerar en person som uppfyller behörighetskraven som STA. Om STA-tjänsten tillhandahålls av ett företag ska det dock använda en person med tillräcklig behörighet för att utföra STA:s uppgifter.

Yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Utbildning inom vissa yrken inom hälso- och sjukvården omfattar även utbildning i strålsäkerhet. Personer som arbetar i olika yrken ansvarar för vissa uppgifter i samband med användningen av strålning, och deras kompetens måste vara aktuell i dessa avseenden.

En läkare måste alltid göra en berättigandebedömning för en undersökning med strålningsexponering i förväg. Vid bedömningen ska hänsyn tas till åtgärdens syfte och den berörda personens egenskaper. Den remitterande läkarens eller tandläkarens ansvar betonas särskilt i situationer där det inte finns rekommendationer för remittering. Då ska den remitterande läkaren göra en berättigandebedömning som grundar sig på en litteratursökning och kritisk bedömning av forskningsresultat. Berättigandebedömningen och dess grunder ska anges i remissen.

Berättigandebedömningen görs först av den läkare som behandlar patienten, som måste ha grundläggande kunskaper om hälsoeffekterna av strålning och patientens strålningsexponering vid åtgärderna. Dessutom ska läkaren ha tillgång till väsentlig information om patientens tidigare undersökningar. Läkaren ska registrera den information som behövs i remissen så att undersökningen kan utföras optimalt. Patienten ska informeras om den planerade undersökningen med strålningsexponering och dess alternativ så att hen kan godkänna eller vägra undersökningen.

Den läkare som ansvarar för medicinsk exponering – vanligtvis en specialist inom radiologi eller nukleärmedicin – säkerställer berättigandet för och optimeringen av åtgärden. En specialist inom området i fråga, med tillräcklig kunskap om strålskydd, kan fungera som ansvarig läkare för operationssalen, gastroenterologiska ingrepp och kardiologi. Den läkare som ansvarar för den medicinska exponeringen kan vid behov rådfråga den läkare som ansvarar för berättigandebedömningen, ändra undersökningen eller vägra undersökningen. Vägran att utföra undersökningen och skälen till detta ska registreras i patientjournalen och detta ska meddelas till den remitterande enheten och till patienten.

Röntgenskötaren eller annan person som utför ingreppet har till uppgift att före ingreppet kontrollera att den utrustning som ska användas fungerar som den ska och att strålkällans säkerhets- och skyddssystem är i ordning. På samma sätt ska man säkerställa att patienten är vederbörligt skyddad och att strålningsexponeringen begränsas till de delar av kroppen till vilka strålningen är avsedd att riktas. Om det är frågan om ett radioaktivt läkemedel som administreras till en patient ska man säkerställa att läkemedlet är korrekt och i den mängd som krävs. Vid behov kan den som utför undersökningen också kontrollera undersökningens berättigande med den läkare som ansvarar för den medicinska exponeringen.

Godkännande av strålsäkerhetsansvariges utbildning och utbildningsorganisationer

Högskolorna behöver inget godkännande för att ordna strålskyddsutbildning för strålsäkerhetsansvariga (STV). Andra utbildningsorganisationer ansöker om godkännande från Strålsäkerhetscentralen (STUK). STUK beviljar godkännandet för högst fem år åt gången.

 Strålsäkerhetslagen (859/2018) (Finlex.fi)

 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) (Finlex.fi)

Ansökan om godkännande eller ändring av godkännande att ordna utbildning och förhör för strålsäkerhetsansvarig

Beskrivning av den strålsäkerhetsansvariges utbildning och förhör

Tabell 1. Utbildningsorganisationer som har Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga (andra än högskolorna).

Utbildningsorganisationer Kompetensområden


 

Hartsia Consultech
harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi

Installation, underhåll och reparation av strålningsalstrande anordningar och strålkällor 7.11.2027

POHTO Oy
asiakaspalvelu(at)pohto.fi
p. 010 8434 600

Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.8.2028
Suomen Turvaprojektit Oy Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3 16.12.2024
Taitotalo (AEL-Amiedu Oy) https://www.taitotalo.fi/koulutus/ndt/1011/sateilyturvallisuusvastaava-stv-patevoittava-koulutus-osaamisalalle-teollisuusradiografia​​​​​​​ 16.1.2025
Taitotalo (AEL-Amiedu Oy) Industriell radiografi 16.1.2025

Tabell 2. Utbildningsorganisationer som inte behöver Strålsäkerhetscentralens godkännande för att ordna utbildning för strålsäkerhetsansvariga (högskolor).

Utbildningsorganisationer Kompetensområden
Aalto-universitet Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
Helsingfors universitet Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
  Användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategorierna 1 och 2
  Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten Röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen

Itä-Suomi universitet
petro.julkunen(at)uef.fi
 

Röntgenverksamhet inom hälso- och sjukvård
Jyväskylä universitet Användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategorierna 1 och 2
  Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
Villmanstrands tekniska universitet
Elina.Hujala(at)lut.fi
Ville.Rintala(at)lut
Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3
  Industriell radiografi
  Användning av kärnenergi
Åbo universitet
jarsalon(a)utu.fi
​​​​​​​Obs: Utbildning endast för studenter och personal vid Åbo universitet.
Verksamhet med slutna strålkällor och röntgenverksamhet (annan verksamhet än användning av partikelacceleratorer inom forskningen och produktionen av radionuklider) samt användning av öppna strålkällor i laboratorium för strålkällor i kategori 3

Ansökan om rätt att handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert och om att fungera som STA

En sjukhusfysiker kan utan särskilt godkännande handha uppdraget som strålsäkerhetsexpert inom kompetensområdet för strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvård och veterinärmedicin.

Intyg över behörighet som strålsäkerhetsexpert inom kompetensområdet för strålningsverksamhet inom industri och forskning samt användning av kärnenergi kan sökas hos Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Ansökan: Strålsäkerhetsexpert

Tabell 3. Kontaktuppgifter för de personer som har beviljats rätt att utöva uppdraget som strålsäkerhetsexpert och som har gett sitt samtycke till publicering av sina uppgifter.

Namn Kontaktuppgifter Kompetens-område: Industri och forskning Kompetens-område: Kärenergi
Airila Markus markus.airila(at)vtt.fi
+358 40 350 8669
X X
Aromaa Jussi jussi.aromaa(at)platom.fi
+358 44 901 6505
www.platom.fi/STA
X  
Bergman Jörgen jorber(at)utu.fi
+358 44 304 3805
X  
Forsback Sarita sarita.forsback(at)utu.fi
+358 50 544 4807
X  
Galambosi Szabolcs szabolcs.galambosi(at)helsinki.fi X  
Grahn Tuomas tuomas.grahn(at)gmail.com
+358 40 963 5114
www.linkedin.com/in/tuomasg
X  
Haaparanta-Solin Merja mehaaso(at)utu.fi
+358 29 450 3837
Medicity-tutkimuslaboratorio (utu.fi)
X  
Hakulinen Mikko Mikko.Hakulinen(at)kuh.fi
+358 44 711 3260
+358 50 320 8241
X  
Hatakka Antti antti.hatakka(at)tvo.fi
+358 2 8381 2707
www.tvo.fi
X X
Hietamäki Minttu minttu(at)excore.fi
+358 50 501 0144
  X
Hirvonen Hannele hannele.hirvonen(at)tvo.fi
+358 28 381 2710
www.tvo.fi
X X
Hujala Elina elina.hujala(at)lut.fi X X
Ikonen Ari ari.ikonen(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi
  X
Itälä Aku aku.itala(at)vtt.fi
+358 20 722 4673
http://www.vttresearch.com/nuclear
X  
Julkunen Petro petro.julkunen(at)uef.fi
+358 50 096 0181
www.uef.fi
X  
Järvinen Joonas joonas.jarvinen(at)vtt.fi
+358 2072 25009
http://www.vttresearch.com//nuclear
X  
Kalvas Taneli taneli.kalvas(at)jyu.fi
+358 44 314 1602
X  
Kankainen Anu anu.kankainen(at)jyu.fi
+358 40 805 4880
X  
Karlsen Wade wade.karlsen(at)vtt.fi X  
Kauppinen Matti matti.kauppinen(at)deetee.com
+358 40 151 4266
X  
Kekki Tommi tommi.kekki(at)vtt.fi X X
Kellokumpu Sakari sta.kellokumpu(at)gmail.com
+358 40 744 1916
sakari.kellokumpu(at)pohto.fi
sakari.kellokumpu(at)oulu.fi
X  
Kettunen Eero eero.kettunen(at)harc.fi
+358 40 554 0831
www.harcint.fi
X  
Kettunen Markku mkettunen(at)protonmail.com
+358 40 844 3808
Lisätieto: Toimii Puolustusvoimien STA:na
X  
Kirjavainen Anna anna.kirjavainen(at)utu.fi
​​​​​​​+358 40 777 5886
X  
Koivula Teija teija.koivula(at)hus.fi
+358 50 427 9069
X  
Koivunen Petri petri.koivunen(at)platom.fi
+358 44 545 8087
www.platom.fi
  X
Kotiluoto Petri petri.kotiluoto(at)vtt.fi
+358 40 573 3867
X X
Kuusisto Jorma jorma.kuusisto67(at)gmail.com
+358 40 720 3406
X  
Laitinen Mikko mikko.i.laitinen(at)jyu.fi
+358 400 994 836
https://www.linkedin.com/in/mikko-laitinen-1011a19/
X  
Lammela Laura laura.lammela(at)tvo.fi
+358 2 838 127 82
X  
Laukkanen Jarkko jarkko.laukkanen(at)tvo.fi
+358 2 8381 3462
www.tvo.fi
  X
Lavonen Tiina tiina.lavonen(at)vtt.fi
+358 40 137 9085
http://www.vttresearch.com/elemental-analytics
http://linkedin.com/in/tiina-lavonen-6467ba68
X  
Lehto Jyri jyri.lehto(at)hus.fi
+358 40 1636 201
X  
Lemmetty Mikko mikko.lemmetty(at)tvo.fi
+358 44 345 9571
https://www.tvo.fi
https://www.linkedin.com/in/mikko-lemmetty-93041a137/
X X
Leskinen Anumaija anumaija.leskinen(at)vtt.fi X  
Luiro Anne anne.luiro(at)me.com
anne.luiro(at)orionpharma.com
+358 44 290 1337
X  
Luukkonen Jani jani.luukkonen(at)tvo.fi
+358 50 313 3892
  X
Miikkulainen Kukka kukka.miikkulainen(at)gmail.com
+358 50 346 3705
X  
Mustonen Annamaria annamaria.mustonen(at)helsinki.fi X X
Myllymaa Valtteri valtteri.myllymaa(at)kiwa.com
+358 50 570 6811
www.kiwa.com/fi/
X  
Nurminen Antti antti.nurminen(at)dekra.com
+358 40 500 6004
www.dekra.fi
X  
Nyman Markus markus.nyman(at)helsinki.fi
+358 29 415 0440
+358 50 564 2481
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/radiochemistry
X  
Paatero Jussi jussi.paatero(at)fmi.fi
+358 500 441 560
X  
Pakarinen Janne jmpaka(at)gmail.com X  
Parkkonen Joni joni.parkkonen(at)jyu.fi
+358 40 805 4499
X  
Pelli Antti antti.pelli(at)metso.com
+358 400 280 650
X  
Piiparinen Ulla-Maija ulla-maija.piiparinen(at)tvo.fi
+358 40 542 6227
  X
Pilviö Riitta riitta.pilvio(at)curiumpharma.com
+358 50 591 7307
X  
Puurunen Aki aki.puurunen(at)gmail.com X  
Rantanen Lasse lasse.rantanen(at)dekra.com
+358 44 737 6843
​​​​​​​www.dekra.fi
X  
Rintala Ville ville.rintala(at)lut.fi
+358 40 152 9437
www.lut.fi
X X
Rossi Mikko mikko.s.rossi(at)gmail.com
+358 40 707 4024
X  
Ruotsalainen Panu panu.ruotsalainen(a)iki.fi
+358 40 769 7442
https://www.linkedin.com/in/panu-ruotsalainen-477631102
X  
Räty Antti antti.raty(at)vtt.fi
+358 40 742 2399
X X
Salonen Jarno jarno.salonen(at)utu.fi
+358 29 450 4287
Utu.fi - Jarno Salonen
X  
Sarja Nina nijosa(at)utu.fi X  
Schulman Tom tom.schulman(at)athlos.fi
+358 40 051 6020
X  
Siikki Jukka jukka.siikki(at)curiumpharma.com
+358 50 369 9048
X  
Sjövall Heikki heikki.sjovall(at)tvo.fi
+358 28 381 3222
+358 50 467 7614
www.tvo.fi
  X
Tarkiainen Antti antti.tarkiainen(at)tvo.fi
+358 50 599 0020
www.tvo.fi
  X
Tirri Marko marko.tirri(at)utu.fi
https://www.linkedin.com/in/marko-tirri/
X  
Torpo Leena leena.torpo(at)gmail.com   X
Tuovinen Hanna hanna.tuovinen(at)ires.fi
www.ires.fi
+358 50 528 9364
X  
Tyrväinen Harri stafellow(at)outlook.com
+358  44 252 4007
https://www.linkedin.com/in/harritapani/
X  
Vainio Ulla ulla.vainio.uv(a)hitachi-hightech.com X  
Varimo Harri harri.varimo(at)hartsiaconsultech.fi
+358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi
X  
Viitanen Pekka pekka.viitanen(at)vtt.fi
+358 40 764 0798
X X
Vuorenmaa Kalle kalle.vuorenmaa(at)tvo.fi
+358 28 381 2712
www.tvo.fi
  X
Vähätalo Jyrki jyrki.vahatalo(at)traficom.fi
+358 40 525 8668
X  
Välimaa Ilkka ilkka.valimaa(at)aalto.fi X  

Tabell 4. Kontaktuppgifter till företag som tillhandahåller STA-tjänster.

Namn Kontaktuppgifter Kompetensområde: Industri och forskning Kompetensområde: Kärenergi
EnviroCase Oy

info(at)envirocase.fi
www.envirocase.fi

  X
Excore Oy

minttu(at)excore.fi
+358 50 501 0144

  X
Fortum Power and Heat Oy

sta(at)fortum.com
www.fortum.fi/sta

X X
Fysiikan laitos, JY

STA-palvelut(at)jyu.fi
+358 40 805 3357
www.jyu.fi/sta

X  
Harc International Oy www.harcint.fi X  
Hartsia Consultech

+358 44 597 5766
www.hartsiaconsultech.fi

X  
International Radiation Expert Services (IRES)

+358 50 528 9364
www.ires.fi

X  
LUT Yliopisto

sta(at)lut.fi
www.lut.fi

X X
Nordic Isotope Oy www.nordicisotope.com
hanna.tuovinen(at)
​​​​​​​nordicisotope.com​​​​​​​
X  
Platom Oy

sta(at)platom.fi
+358 44 901 6505
www.platom.fi/STA

X X
Pohto Oy

+358 10 843 4500
www.pohto.fi

X  
Sepon Konttori

+358 400 570 557
www.seponkonttori.fi

X  
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

STA-palvelut(at)vtt.fi
+358 40 833 9407

X X
TSTA-Palvelut Oy

info(at)tsta.fi
www.tsta.fi

X  


Kommande utbildningar och utbildningsmaterial

Strålsäkerhetscentralen (STUK) anordnar årligen flera utbildningsevenemang, som också behandlar säkerhetsaspekter relaterade till strålningsanvändning.

•   Förhandlingsdagar för strålbehandlingsfysiker 15.6.2023
•   IAEA:s utbildningar för patienters strålskydd (RPoP). Mer information om de kommande evenemangen finns på IAEA:s webbplats.

 

Avgifter för övervakning av strålningsverksamhet

 

​​​​​​​

 

Kontakta oss:
​​​​​​​ [email protected]