Avfall från avlägsnande av radioaktiva ämnen från hushållsvatten

Privata hushåll som använder brunnsvatten kan ha anläggningar för att avlägsna radioaktiva ämnen som radon eller uran. Aktiva kolfilter ackumulerar radon och när de sönderfaller producerar de sönderfallsprodukter som avger strålning.

Hushållsfilter med aktivt kol kan bortskaffas som blandat avfall med hushållsavfall, eftersom deras låga radioaktivitet inte utgör någon risk. Filter som används för radonavskiljning måste dock åldras innan de bortskaffas för att säkerställa att deras radioaktivitet, som orsakar extern strålningsexponering, är tillräckligt låg när de bortskaffas. Under åldringsprocessen förvaras filtret på en plats där ingen utsätts för den strålning som det avger. Efter en månads åldring har den externa strålningen från kortlivade sönderfallsprodukter av radon reducerats till normala bakgrundsnivåer.

Filtermaterial för avlägsnande av andra radioaktiva ämnen från hushållsbrunnvatten, såsom hartser och antracit, kan också bortskaffas som blandat avfall på grund av deras låga radioaktivitet.
Om till exempel vattenverk eller verksamhetsutövare som levererar eller underhåller vattenreningsutrustning hanterar avfall från avlägsnande av gamla radioaktiva ämnen eller avfall från aktivt kolfilter, kräver verksamheten en bedömning av naturlig strålningsexponering och att resultaten lämnas in till Strålsäkerhetscentralen.

Mer information om avfallshantering: [email protected]