Utarmat uran

Utarmat uran är en biprodukt som uppstår vid produktionen av uranbränsle som används i kärnkraftverk. Det används bland annat i flygplanens motvikter och i kölen på segelbåtar. Dessutom används utarmat uran i ammunition och missiler som är utformade för att förstöra tungt bepansrade objekt, såsom stridsvagnar. Utarmat uran används för dess densitet och massa, inte för dess radioaktivitet.

Uran är en giftig tungmetall. Då den hamnar in i människokroppen orsakar den mer skada just på grund av sin giftighet än sin radioaktivitet. Utarmat uran innehåller huvudsakligen isotopen uran-238, som har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Radioaktivt sönderfall är mycket sällsynt och ämnet är endast milt radioaktivt. Utarmat uran är mindre radioaktivt än naturligt uran eller anrikat uran.

Utarmat uran utstrålar alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålning är relevant endast om ämnet kommer in i kroppen genom inandning. Betastrålning exponerar enbart huden, och dess effekter är mindre än alfastrålningens. Gammastrålning är genomtränglig och orsakar exponering även externt. Gammastrålningen från utarmat uran är dock relativt svag.

Utarmat uran i krisområden

Soldater, fredsbevarare och civilbefolkningen kan exponeras för utarmat uran i krisområden.
När uranet träffar en tjockt bepansrad stridsvagn hettas uranet upp och fattar eld. Vid förbränningen bildas finfördelat urandamm som kan hamna i lungorna med inandningen. Soldater kan utsättas för urandamm inuti eller i omedelbar närhet av den förstörda pansarvagnen genast efter att den förstörts.

Urandamm faller relativt snabbt ner på marken och binder sig till annat material på markytan. Små mängder kan hamna på nytt i luften genom markytans damning, vilket kan utsätta människor i området för exponering. Vid regn sköljs dammet också djupare ner i marken.

Det är mycket svårt att med strålningsmätare upptäcka de uranspetsar som träffat marken. På ett avstånd av en halv meter börjar dosraten redan ligga på samma nivå som bakgrundsstrålningen. Jordskikten dämpar strålningen, så det är ofta omöjligt att med hjälp av strålning hitta de spetsar som sjunkit ner i marken. Om man dock hittar spetsar är det skäl att avlägsna dem, särskilt från bostadsmiljöer och lekplatser. På många områden är röjningsarbetet dock svårt redan på grund av risken för minor.