Övervakning av kärnsäkerhet

Övervakningen av kärnsäkerheten grundar sig på de skyldigheter och det ansvar som fastställs i kärnenergilagen (990/1987). Tillståndsinnehavaren ska sörja för säkerheten, STUK säkerställer genom sin övervakning att tillståndsinnehavaren tar sitt ansvar.

Övervakningen grundar sig på aktuella bestämmelser, mångsidiga övervakningsprogram och en regelbunden omvärdering av säkerhet. Verksamhetsidén är att säkerställa att de finländska kärntekniska anläggningarna planeras och drivs i enlighet med gällande bestämmelser och att verksamheten inte orsakar någon strålningsskada som äventyrar de anställdas eller befolkningens hälsa eller medför skada för miljö eller egendom.

STUK övervakar funktionsdugligheten i kärntekniska anläggningar och även organisationernas verksamhet samt kärnmaterial och kärnavfall. Bland annat driftshändelser, årsservice, hantering av föråldrat material, strålsäkerhet, beredskaps- och säkerhetssystem samt ledarskaps- och kvalitetshanteringssystem är objekt. Det viktigaste målet med övervakningen av kärnkraftverken är att säkra att reaktorn hålls under kontroll i alla situationer.