Referensvärden och föreskrifter om radon i bostäder

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning är referensvärdet för radonhalt i inomhusluften i bostäder och andra vistelseutrymmen 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Frågor om radonkoncentrationer i bostäder besvaras av kommunens hälsoskydd.

Radonkoncentrationen bestäms som den årliga genomsnittliga radonkoncentrationen som uppmätts under en kontinuerlig period på ett år eller som uppskattas från en kortare mätning. Mätningen ska vara enhetlig och ta minst två, hellre tre månader, och den ska genomföras under tiden mellan början av september och slutet av maj.

Referensvärdet för radonhalten i inomhusluften som gäller planeringen och genomförandet av en ny byggnad är 200 Bq/m3. Om referensvärdet överskrids kan fastighetsägaren kräva att byggaren utför reparationer för att minska radonhalterna.

De radonhalter som anges i resultatbeskrivningen från det laboratorium som gjort radonmätningarna är medelvärden för halterna under mätningen. Med värdena 200 och 300 Bq/m3 avses årsmedelvärdet av radonhalten.

Årsmedelvärdet för radonhalten räknas utifrån resultatet från radonmätningsperioden (1.9–31.5) genom att multiplicera resultatet med 0,9.  För att noggrant kunna fastställa radonhaltens årsmedelvärde ska man utföra en mätning som pågår i ett år.

Föreskrifter och anvisningar för radonsäkra nybyggen

  • Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner 465/2014.
  • Miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader 1009/2017.
  • Finlands byggbestämmelsesamling, Konstruktioners hållfasthet och stabilitet, Planering av geokonstruktioner (Miljöministeriet 2018)
  • Bygginfo Ab. Radonin torjunta (på finska). RT-anvisningskort RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510.
Kontakta oss:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]