Asuntojen radonia koskevat viitearvot ja määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön ionisoivaa säteilyä koskevan asetuksen mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3) ilmaa. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3. Asuntojen radonpitoisuuksia koskeviin kysymyksiin vastaa kunnan terveydensuojelu, joka on ko. asioissa vastuullinen viranomainen.

Radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona, joka mitataan vuoden pituiselta yhtäjaksoiselta ajalta tai arvioidaan lyhemmän mittauksen perusteella. Mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä mieluiten kolme, mutta vähintään kaksi kuukautta, ja se on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 200 Bq/m3. Jos viitearvo ylittyy, rakennuksen omistaja voi vaatia rakentajaa tekemään korjauksia radonpitoisuuden pienentämiseksi.

Radonmittaukset tehneestä laboratoriosta saatavassa testausselosteessa ilmoitetut radonpitoisuudet ovat mittauksen aikana vallinneiden pitoisuuksien keskiarvoja. Viitearvoilla 200 ja 300 Bq/m3 tarkoitetaan radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo lasketaan radonmittauskaudella (1.9.–31.5.) saadusta tuloksesta kertomalla mittaustulos luvulla 0,9. Radonpitoisuuden vuosikeskiarvon tarkkaa määritystä varten on tehtävä vuoden kestävä mittaus.

Radonturvallisen uudisrakentamisen määräykset ja ohjeet

  • Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 465/2014.
  • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017.
  • Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakenteiden lujuus ja vakaus, Pohjarakenteiden suunnittelu (Ympäristöministeriö 2018)
  • Rakennustieto Oy. Radonin torjunta. Ohjekortti RT 103123 (2019).
Ota yhteyttä:​​​​​​​
​​​​​​​
[email protected]