Ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet)

Ydinenergialain (990/1987) 7 r §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset.

Soveltamissäännöt

YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan.

Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina.

Ydinenergialain 7 r §:n kolmannen momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä.

Ydinlaitoksen turvallisuuden hallinta

YVL A.1 Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta (pdf), 17.3.2020

YVL A.2 Ydinlaitoksen sijaintipaikka (pdf), 15.2.2019

YVL A.3 Turvallisuuden johtaminen ydinalalla (pdf), 15.3.2019

YVL A.4 Ydinlaitoksen organisaatio ja henkilöstö (pdf), 15.12.2019

YVL A.5 Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto (pdf), 15.3.2019

YVL A.6 Ydinvoimalaitoksen käyttötoiminta (pdf), 15.6.2019

YVL A.7 Ydinvoimalaitoksen todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja riskien hallinta (pdf), 15.2.2019

YVL A.8 Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta (pdf), 15.2.2019

YVL A.9 Ydinlaitoksen toiminnan säännöllinen raportointi (pdf), 15.2.2019

YVL A.10 Ydinlaitoksen käyttökokemustoiminta (pdf), 15.2.2019

YVL A.11 Ydinlaitoksen turvajärjestelyt (pdf), 12.2.2021

YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta (pdf), 12.2.2021

Ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelu

YVL B.1 Ydinvoimalaitoksen turvallisuussuunnittelu (pdf), 15.6.2019

YVL B.2 Ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden luokittelu (pdf), 15.6.2019

YVL B.3 Ydinvoimalaitoksen deterministiset turvallisuusanalyysit (pdf), 2.9.2019

YVL B.4 Ydinpolttoaine ja reaktori (pdf), 15.3.2019

YVL B.5 Ydinvoimalaitoksen primääripiiri (pdf), 2.9.2019

YVL B.6 Ydinvoimalaitoksen suojarakennus (pdf), 15.6.2019

YVL B.7 Varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin ydinlaitoksessa (pdf), 15.12.2019

YVL B.8 Ydinlaitoksen palontorjunta (pdf), 15.12.2019

Ydinlaitoksen ja ympäristön säteilyturvallisuus

YVL C.1 Ydinlaitoksen rakenteellinen säteilyturvallisuus (pdf), 15.3.2019

YVL C.2 Ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelu ja säteilyaltistuksen seuranta (pdf), 1.11.2019

YVL C.3 Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (pdf), 15.3.2019

YVL C.4 Ydinlaitoksen ympäristön väestön säteilyannosten arviointi (pdf), 15.3.2019

YVL C.5 Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyt (pdf), 20.1.2020

YVL C.6 Ydinlaitoksen säteilymittaukset (pdf), 15.3.2019

YVL C.7 Ydinlaitoksen ympäristön säteilyvalvonta (pdf), 19.12.2016

Ydinmateriaalit ja -jätteet

YVL D.1 Ydinmateriaalivalvonta (pdf), 24.5.2019

YVL D.2 Ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetus (pdf), 15.5.2019

YVL D.3 Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (pdf), 17.3.2020

YVL D.4 Matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden käsittely ja ydinlaitoksen käytöstäpoisto (pdf), 15.12.2019

YVL D.5 Ydinjätteiden loppusijoitus (pdf), 13.2.2018

YVL D.6 Uraanin ja toriumin tuottaminen kaivos- ja malminrikastustoiminnassa (peruttu)

YVL D.7 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen vapautumisesteet (pdf), 13.2.2018

Ydinlaitoksen rakenteet ja laitteet

YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos (pdf), 15.3.2019

YVL E.2 Ydinpolttoaineen ja säätösauvojen hankinta ja käyttö (pdf), 2.9.2019

YVL E.3 Ydinlaitoksen painesäiliöt ja putkistot (pdf), 15.12.2019

YVL E.4 Ydinvoimalaitoksen painelaitteiden lujuusanalyysit (pdf), 17.3.2020

YVL E.5 Ydinlaitoksen painelaitteiden rikkomattomat määräaikaistarkastukset (pdf), 15.2.2019

YVL E.6 Ydinlaitoksen rakennukset ja rakenteet (pdf), 19.6.2020

YVL E.7 Ydinlaitoksen sähkö- ja automaatiolaitteet (pdf), 15.3.2019

YVL E.8 Ydinlaitoksen venttiilit (pdf), 20.1.2020

YVL E.9 Ydinlaitoksen pumput (pdf), 20.1.2020

YVL E.10 Ydinlaitoksen varavoimalähteet (pdf), 20.1.2020

YVL E.11 Ydinlaitoksen nosto- ja siirtolaitteet (pdf), 2.9.2019

YVL E.12 Ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitokset (pdf), 15.3.2019

YVL E.13 Ydinlaitoksen ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet (pdf), 23.10.2020