Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma

Yhteenliittymän yhteistyön perustaksi on laadittu kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma, jossa kuvataan keskeiset tiedon tarpeet ja kunkin jäsenen rooli.

Säteilyturvallisuus kattaa sekä ionisoivan säteilyn että ionisoimattoman säteilyn. Keskeisiä tiedon tarpeita liittyy seuraaviin aiheisiin:

  • Säteily ja terveys: säteilyn terveyshaitat ja vaikutusmekanismit, lääketieteellinen säteilyn käyttö, potilasturvallisuus ja turvalliset hoito- ja diagnostiikkakäytännöt, työntekijöiden turvallisuus, riskitietoisuus ja –käyttäytyminen;
  • Säteily ympäristössä: radonturvallinen rakentaminen, radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen ympäristössä, elintarvikkeiden pitoisuudet ja niiden kautta tapahtuva altistuminen, vaikutukset eliökuntaan; kansalliset erityispiirteet;
  • Säteilyuhkiin ja onnettomuuksiin varautuminen: onnettomuusvalmius ja turvajärjestelyt;
  • Mittaukset ja teknologiat säteilyturvallisuudessa: metrologiaan ja dosimetriaan liittyvät innovaatiot, säteily- ja ydinturvallisuutta palvelevat sovellukset, ohjelmistot ja laitteet.

STUKin strategian mukaisesti STUKissa tehdään vain valvontaa ja valmiutta tukevaa tutkimusta ja kehitystyötä (T&K) (sisältäen myös säteilymetrologian), joka priorisoidaan tarkasti. Laajamittaisempien tieteellisten T&K-hankkeiden toteuttaminen edellyttää yleensä yhteistyötä yliopistojen ja/tai muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Yliopistojen panosta tarvitaan erityisesti laajoissa hankkeissa ja perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta edellyttävissä aiheissa, jotka liittyvät riskinarviointiin, teknologiseen kehittämiseen ja riskien hallintaan. STUK on ollut keskeisesti mukana luomassa eurooppalaisia tutkimusagendoja ja tutkimuksen yhteenliittymiä Euratom-ohjelmassa. Tavoite on liittää kansallinen säteilyturvallisuuden ohjelma eurooppalaisiin säteilyturvallisuusalan ohjelmiin.

Ydinenergian käytön turvallisuuteen liittyvät tutkimukset tehdään kansallisissa tutkimusohjelmissa ja teetetään tilaustutkimuksina (SAFIR- ja KYT-ohjelmat).