Luonnonsäteilylle altistava teollinen toiminta (NORM)

Luonnon radioaktiivisilla aineilla tarkoitetaan tässä uraania ja toriumia hajoamistuotteineen sekä kalium-40:tä. Luonnossa esiintyy vähäisiä määriä myös muita radioaktiivisia aineita, mutta niiden aiheuttama säteilyaltistus on yleensä merkityksetöntä.

Kun teollisissa prosesseissa hyödynnetään luonnon radioaktiivisia aineita sisältäviä aineksia, luonnon radioaktiivisten aineiden tasapainotila voi muuttua ja niitä voi kertyä esimerkiksi jätteisiin, lietteisiin, vesiin, sivutuotteisiin, putkistoihin tai suodattimiin. Tällaista materiaalia kutsutaan kansainvälisesti termillä NORM (naturally occurring radioactive material) (IAEA Safety Glossary 2018). Suomen lainsäädännössä NORM-termiä ei käytetä.

Luonnonsäteilylle altistavassa teollisessa toiminnassa hyödynnetään luonnossa olevia maa-, kivi- tai muita aineksia tai näiden käytön tuloksena syntyneitä materiaaleja. Tällaisia luonnonsäteilylle altistavia teollisia toimintoja ovat esimerkiksi kaivostoiminta, metallimalmien rikastus, kivihiili- ja turvevoimalaitoksien käyttö ja huolto sekä pohjavedenkäsittely. Myös esimerkiksi erilaiset kuumuutta kestävät mineraalipohjaiset ainekset tai zirkonia sisältävät materiaalit voivat sisältää luonnon radionuklideja. Tällaisten materiaalien käsittely voi aiheuttaa luonnonsäteilyaltistusta.

Aineksiin kertyneet luonnon radioaktiiviset aineet voivat aiheuttaa väestölle ja työntekijöille joko sisäistä altistusta hengitysilman ja ravinnon välityksellä tai ulkoista säteilyaltistusta läpitunkevasta gammasäteilystä. Luonnonsäteilylle altistavassa teollisessa toiminnassa luonnon radioaktiiviset aineet eivät aiheuta välitöntä säteilyvaaraa, vaan altistukset ovat tyypillisesti pieniä. Luonnonsäteilyaltistus tulee kuitenkin tarvittaessa huomioida säteilysuojelussa, koska ionisoiva säteily voi aiheuttaa terveyshaittoja pitkällä aikavälillä. Säteilysuojelun tavoitteena on pitää työntekijöiden ja väestön altistus niin vähäisenä kuin se on käytännöllisin toimenpitein mahdollista.

Luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta aiheutuu toimijalle säteilylain perusteella velvoitteita, kuten säteilyaltistuksen selvitysvelvollisuus. STUK valvoo säteilylain noudattamista. 

Sammio - säteilylainsäädännön säädös- ja ohjeistopalvelu
STUK on julkaissut säädös- ja ohjeistopalvelu Sammion, josta löydät vaatimukset säännöstön eri tasoilta, laista, asetuksista ja STUKin määräyksistä.
Siirry Sammioon
Ota yhteyttä:​​​
[email protected]