Laseresitykset

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön vaaditaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) lupa. 

Suuritehoisen laserlaitteen (laserluokat 3B ja 4) käyttöön valotehosteena, mainoksessa, taideteoksessa tai muussa näihin rinnastettavassa esityksessä tai pelissä on oltava STUKin lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasereita käytetään. Lupa myönnetään, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. STUK voi liittää lupaan turvallisuuden varmistamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja, kuten lupa-asiaan liittyvän tarkastuksen.

Tarkemmat määräykset lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista on esitetty säteilylain nojalla annetussa Säteilyturvakeskuksen määräyksessä suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä, STUK S/10/2021.

Säteilylain 19 luku: ionisoimaton säteily

Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä (STUK S/10/2021)

Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot luvan hakijasta sekä suuritehoisesta laserlaitteesta ja sen suunnitellusta käytöstä. Hakemuksesta on käytävä ilmi, haetaanko määräaikaista vai toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, asennetaanko laite kiinteästi yhteen paikkaan vai siirretäänkö sitä paikasta toiseen, käytetäänkö lasereita sisällä vai ulkona ja onko tarkoitus suunnata säteitä taivaalle tai yleisöön. Toimintaa varten on laadittava riskiarvio, jossa on arvioitava suuritehoisen laserlaitteen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat ja niistä aiheutuva potentiaalinen altistus. Lisäksi on esitettävä toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi ja suunnitelma niiden varalta.

Lupahakemuksessa on nimettävä laserin käytön vastuuhenkilö sekä tiedot hakijan käytössä olevasta laserturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta ja kokemuksesta.

Lupahakemukset pyritään käsittelemään 30 päivän kuluessa. Lupa ja lupa-asiaan liittyvä tarkastus ovat maksullisia. Perittävät maksut on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Toistaiseksi voimassa olevista luvista peritään vuosittainen valvontamaksu. Valvontamaksuista on säädetty säteilylaissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Säteilylaki

Luvan haltijan on ilmoitettava laserin käytöstä viisi päivää ennen aiottua käyttöajankohtaa. Ilmoitettavat tiedot on annettu STUK S/10/2021 -määräyksessä.

Ilmailulain mukaisesti ulkoilmalasertoimintaa suunnittelevan toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lle, joka tekee arvion laserin vaikutuksesta ilmaliikenteelle. Fintraffic Lennonvarmistus Oy antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lle 10 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Säteilylain mukaisesti toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että suuritehoisen laserlaitteen käytön omavalvonta on järjestetty toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävästi. Altistumisraja-arvojen suojaamasta alueesta ja tarpeesta mitata lasersäteilyä tällä alueella on säädetty STUKin määräyksessä. 

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä on kirjoitettu opas, joka kertoo tarkemmin laserin käytön vaatimuksista, luvan hakemisesta ja laserin käytöstä ilmoittamisesta.

Opas suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä

Lomake lupahakemukselle ja ilmoitukselle suuritehoisen laserin käyttöön

Lupahakemuksen ja ilmoituksen laserlaitteiden käytöstä voi tehdä formbox-lomakkeilla.

Hae uutta laserlupaa tai voimassa olevan luvan muutosta STUKin lomakepalvelusta 

Tee ilmoitus laserin käytöstä STUKin lomakepalvelussa

Lomake täytetään ilman kirjautumista, jolloin sitä ei voi tallentaa keskeneräisenä myöhempää täydentämistä varten. PDF-kopion hakemuksesta voi tallentaa omaan käyttöön ennen lomakkeen lähettämistä STUKille. Lomakepalvelun tukemat selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet. Jos STUKin lomakepalvelu ei ole käytettävissä, lomakkeet voi lähettää kirjeitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa. 

Laserasiantuntijoiden yhteistä sähköpostiosoitetta laserlupa (at) stuk.fi voi käyttää lisätietopyyntöihin. 
 
Seuraavilla toiminnanharjoittajilla on toistaiseksi voimassa oleva lupa suuritehoisen laserlaitteen käyttöön: 

Capital AV / Jaakko Peltomäki Oy
Cyber Solutions Finland Oy
ER Productions 
Henry Geitel
JT-Laser Oy
Jyväs Media Oy
Klosse J. Wistbacka 
Laserimage AB
Luntio Oy 
Mixa Oy
Oy Pyroman Finland Ltd 
Rytmipojat ry
Sillanpää Juha 
Space Zoo Oy
ST Sportservice GmbH
Suomen Videoviestintä SVV Oy
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry 
Topwork OÜ 
Xiter Ab 
XYZ Dezigns Oy 

Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä (STUK S/10/2021) 

Opas suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä (pdf)

Englanninkielinen opas suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä (pdf)

Hae uutta laserlupaa tai voimassa olevan luvan muutosta STUKin lomakepalvelusta 

Tee ilmoitus laserin käytöstä STUKin lomakepalvelussa