Tietoa kauneudenhoitoalan toimijoille 

Säteilyä hyödyntävien kauneudenhoitopalvelujen tapauksessa laitteiden asiakkaaseen kohdistamaa säteilyaltistusta rajoitetaan raja-arvojen avulla. Raja-arvo tarkoittaa suurinta sallittua säteilymäärää, joka kehoon saa kohdistua. Palveluntarjoajan tulee varmistua siitä, että laitteen tuottama säteily ei ylitä raja-arvoja toimenpiteiden aikana. Kauneudenhoitolaitteen hankinta edellyttääkin siksi huolellisuutta, ja käytölle asetetut rajoitukset tulee selvittää ennen hankintapäätöstä.  

Useimmissa tapauksissa säteilyaltistus on suoraan riippuvainen laitteen tuottamasta säteilytehosta sekä altistusajasta. Raja-arvot ylittävän eli hyvin suuren säteilytehon tai -energian tuottamiseen kykenevien kauneudenhoitolaitteiden käyttö on sallittua vain terveydenhuollossa. Säteilyturvakeskuksen (STUK) suorittamassa säteilyn käytön valvonnassa muualla kuin terveydenhuollossa havaitut liian suuritehoiset laitteet voidaan määrätä käyttökieltoon.  

Suomessa muiden kuin terveydenhuollossa käytettävien kauneudenhoitolaitteiden tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset väestön säteilyaltistuksen raja-arvojen osalta. Altistuksen raja-arvot on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 1045/2018 sekä STUKin määräyksessä S/11/2021. Raja-arvot saa ylittää vain muutamissa poikkeustapauksissa.  

Säteilevien kauneudenhoitolaitteiden hankinta tai myynti ei ole luvanvaraista, joten kuka tahansa voi hankkia vapaasti hyvin suuritehoisiakin säteilylaitteita. Laitteiden hankinnan tai myynnin sijaan rajoitukset koskevat laitteiden käyttöä. Laitevalmistaja tai -myyjä ei siis toimi lainvastaisesti myydessään kauneushoitolayrittäjälle laitteen, jota tämä ei saa käyttää. Sen sijaan palveluntarjoajan eli laitteen ostajan tulee selvittää aiottua säteilyn käyttöä koskevat vaatimukset ja ostaa käyttötarkoitukseen sopiva laite.  

Laitteiden ostajana kannattaa tiedostaa, että kauneudenhoitoon tarkoitettuja laitteita markkinoidaan käytännössä aina turvallisina laitteina, vaikka niiden säteilyteho olisi hyvinkin korkea. Käyttöohjeet ja tuote-esitteet saattavat antaa ymmärtää, että kehon altistaminen säteilylle ei aiheuta riskejä terveydelle. Mainospuheet eivät kuitenkaan takaa, että laitteet ovat turvallisia tai vaatimusten mukaisia.