Olkiluoto 3

Suomen uusin ydinvoimalaitosyksikkö on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoen Olkiluodossa sijaitseva Olkiluoto 3. STUK on valvonut projektia aina laitosyksikön suunnittelusta valmistuksen ja rakentamisen kautta reaktorin käynnistykseen ja käyttöönottoon. Kaupallisen käytön aloituksesta alkaen laitosyksikköä valvotaan osana Olkiluodon ydinlaitoksen valvontaa.

Olkiluoto 3 -projektin turvallisuusvalvonta

5

2020–2023: Ydintekninen käyttöönotto

2023: Koekäyttövaihe päättyy ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa 16.4.2023. Lue myös STUKin projektipäällikön kirjoitus koekäytön loppusuoralta: Essi Vanhanen: OL3 - mitä se stukki nipottaa ja mikä siellä kestää? (24.2.2023)

Valvonta STUKissa

  • 468 henkilötyövuotta
  • Yli 100 asiantuntijaa
  • Useita tuhansia tehdastarkastuksia noin 30 eri maassa
  • Yli 10 000 tarkastusta laitospaikalla
  • Yli 20 000 hakemusta

2021: STUK toteaa OL3:n täyttävän sille asetetut turvallisuusvaatimukset ja että laitosyksikön turva- ja valmiusjärjestelyjen olevan riittävät polttoaineen lataamiseksi. STUK myöntää uudelle laitosyksikölle latausluvan 26.3.2021 ja luvan reaktorin käynnistämiseen 16.12.2021. Reaktorin käyttöönoton kriittisyys- ja pientehokokeet alkavat. 

2022: STUK valvoo OL3:n käyttöönottokokeita ja myöntää luvat reaktorin tehon nostamiseen portaittain. 

2020: TVO toimittaa STUKille OL3:n ydinpolttoaineen latauslupahakemuksen huhtikuussa 2020.

OL3-yksikön suunnittelu- ja rakentamisaika

4

2016–2019: Käyttölupa

2019: STUK tekee turvallisuusarvion ja antaa lausuntonsa käyttölupahakemuksesta helmikuussa 2019. Valtioneuvosto myöntää laitosyksikölle käyttöluvan maaliskuussa 2019.

2016: TVO jättää hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön käyttöluvasta vuonna 2016.

OL3:n käyttölupahakemusta koskevat STUKin tiedotteet (pdf)

3

2006–2018: Rakentamisaika

STUK valvoo uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista ja komponenttien valmistusta sekä tekee turvallisuusarviota. Esimerkiksi vuonna 2014 STUK valvoo suojarakennuksen paine- ja tiiveyskoetta sekä vuonna 2015 automaation testausta Saksassa. 

OL3:n rakentamista koskevat STUKin tiedotteet vuosilta 2006–2018 (pdf)

2

2004–2005: Rakentamislupahakemus

2005: TVO:n toimittamien asiakirjojen tarkastuksen tuloksena STUK antaa 21.1.2005 lausunnon ja sen liitteeksi laaditun turvallisuusarvion OL3-voimalaitosyksiköstä. Valtioneuvosto myöntää laitokselle rakentamisluvan 17.2.2005.

2004: TVO jättää rakentamislupahakemuksen tammikuussa 2004. TVO toimittaa STUKille rakentamislupahakemuksen ensimmäiset ydinenergia-asetuksen 35 §:n edellyttämät asiakirjat. STUK aloittaa turvallisuusarvion laatimisen.

OL3:n rakentamislupahakemusta koskeva STUKin tiedote (pdf)

1

2000–2003: Suunnittelu

2002: Valtioneuvosto tekee 17.1.2002 uutta ydinvoimalaitosyksikköä koskevan periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvistaa 24.5.2002.

2001: Silloinen kauppa- ja teollisuusministeriö pyytää STUKilta alustavaa turvallisuusarviota OL3:n periaatepäätöshakemuksesta. Helmikuussa 2001 STUK antaa valtioneuvoston periaatepäätöstä varten alustavan turvallisuusarvion, jossa arvioidaan laitokseen liittyviä alustavia suunnitelmia ja nostetaan esiin isot turvallisuuskysymykset.

2000: TVO jätti valtioneuvostolle hakemuksen ydinenergialain mukaisesta periaatepäätöksestä uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi marraskuussa 2000. Periaatepäätöshakemus sisältää muun muassa kuvauksen laitoksen turvallisuusjärjestelmistä periaatetasolla.