Olkiluoto 3

Suomen uusin ydinvoimalaitosyksikkö on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoen Olkiluodossa sijaitseva Olkiluoto 3. STUK on valvonut projektia aina laitosyksikön suunnittelusta valmistuksen ja rakentamisen kautta reaktorin käynnistykseen ja käyttöönottoon. Kaupallisen käytön aloituksesta alkaen laitosyksikköä valvotaan osana Olkiluodon ydinlaitoksen valvontaa.

Olkiluoto 3 -projektin turvallisuusvalvonta

5

2020–2023: Ydintekninen käyttöönotto

2023: Koekäyttövaihe päättyy ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa 16.4.2023. Lue myös STUKin projektipäällikön kirjoitus koekäytön loppusuoralta: Essi Vanhanen: OL3 - mitä se stukki nipottaa ja mikä siellä kestää? (24.2.2023)

Valvonta STUKissa

  • 468 henkilötyövuotta
  • Yli 100 asiantuntijaa
  • Useita tuhansia tehdastarkastuksia noin 30 eri maassa
  • Yli 10 000 tarkastusta laitospaikalla
  • Yli 20 000 hakemusta

2021: STUK toteaa OL3:n täyttävän sille asetetut turvallisuusvaatimukset ja että laitosyksikön turva- ja valmiusjärjestelyjen olevan riittävät polttoaineen lataamiseksi. STUK myöntää uudelle laitosyksikölle latausluvan 26.3.2021 ja luvan reaktorin käynnistämiseen 16.12.2021. Reaktorin käyttöönoton kriittisyys- ja pientehokokeet alkavat. 

2022: STUK valvoo OL3:n käyttöönottokokeita ja myöntää luvat reaktorin tehon nostamiseen portaittain. 

2020: TVO toimittaa STUKille OL3:n ydinpolttoaineen latauslupahakemuksen huhtikuussa 2020.

OL3-yksikön suunnittelu- ja rakentamisaika

4

2016–2019: Käyttölupa

2019: STUK teki turvallisuusarvioinnin ja antoi lausuntonsa käyttölupahakemuksesta helmikuussa 2019. Valtioneuvosto myöntää laitosyksikön käyttöluvan maaliskuussa 2019.

2016: TVO jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön käyttöluvasta vuonna 2016.

STUKin tiedotteet vuosilta 2016–2019.

3

2006–2018: Rakentamisaika

STUK valvoi uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista ja komponenttien valmistusta sekä tekee turvallisuusarviointeja. STUK valvoi esimerkiksi vuonna 2014 suojarakennuksen paine- ja vuototestejä ja vuonna 2015 automaatiotestausta Saksassa.

STUKin tiedotteet vuosilta 2006–2018.

Tutkimukset

2

2004–2005: Rakentamislupahakemus

2005: TVO:n toimittamien asiakirjojen tarkastuksen tuloksena STUK antoi 21. tammikuuta 2005 lausunnon ja turvallisuusarvion OL3-voimalaitosyksiköstä. Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan 17. helmikuuta 2005.

2004: TVO jätti rakennuslupahakemuksen tammikuussa 2004. TVO toimitti STUKille ensimmäiset ydinenergia-asetuksen 35 §:n edellyttämät asiakirjat. STUK aloitti turvallisuusarvioinnin valmistelun

STUKin tiedote vuodelta 2005.

1

2000–2003: Suunnittelu

2002: Tammikuun 17. päivänä 2002 hallitus teki periaatepäätöksen uudesta ydinvoimalayksiköstä, jonka eduskunta vahvistaa 24. toukokuuta 2002.

2001: Silloinen kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi STUKilta alustavaa turvallisuusarviointia OL3:n periaatepäätöshakemuksesta. STUK toimitti helmikuussa 2001 valtioneuvoston periaatepäätöstä varten alustavan turvallisuusarvion, jossa arvioitiin laitoksen alustavia suunnitelmia ja tuotiin esiin tärkeimmät turvallisuuskysymykset.

2000: TVO jätti marraskuussa 2000 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen periaatepäätöshakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Periaatepäätöshakemus sisälsi kuvauksen laitoksen turvallisuusjärjestelmistä periaatetasolla.