Säteilymittareiden kalibroinnit ja testaukset sekä säteilytykset

Säteilylaki (859/2018) määrittelee, että säteilymittaukset on tehtävä tarkoitukseen sopivalla ja luotettavaksi todetulla menetelmällä. Mittaustulosten on oltava metrologisesti jäljitettäviä kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään. Mittaukseen käytettävän säteilymittarin tai mittauslaitteiston on oltava asianmukaisesti kalibroitu.

STUK tarjoaa kalibrointi- ja testauspalveluja ionisoivan säteilyn annos- ja aktiivisuussuureille. Kalibroinnin tarkoituksena on mahdollistaa, että säteilymittaukset Suomessa ovat luotettavia ja kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tätä tarkoitusta varten STUK ylläpitää tarpeellisia mittanormaaleita.

Tarjottavat palvelut

Käytettävä menetelmä riippuu mittarista ja sen käyttötarkoituksesta. Yleisimmät mittarityyppikohtaiset palvelut on esitelty alla. Palvelun sisältöä voidaan muokata käyttötarpeen ja säteilylaadun mukaan. Palveluista annetaan todistus, joka on standardin ISO 17025 mukainen.

Kalibroinnissa mittarin näyttämää verrataan vertailuarvoon ja mittarille määritetään kalibrointikerroin, joka kirjataan kalibrointitodistukseen. Mittarin näyttämä kerrotaan kalibrointikertoimella, jolloin saadaan todellinen mittaustulos. Huomioittehan, että emme lähtökohtaisesti säädä mittareita.

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa käytettäville mittareille riittää yleensä tarkastus.

Laboratoriossa voidaan myös säteilyttää erilaisia komponentteja haluttuun annokseen eri säteilylaaduilla.

Mittauksia ja testauksia voidaan suorittaa myös säteilynkäyttöpaikoilla.

Palvelujen hinnat ovat nähtävissä STUKin Palveluhinnastossa.

Palveluiden tilaus ja toimitus

Dosimetrialaboratorion palvelut tilataan vapaamuotoisella sähköpostilla. Tilauksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • tilattava palvelu (kalibrointi/testaus/säteilytys, säteilylaatu, suure tai lyhyt selitys, mitä säteilyä tai laitetta mittarilla mitataan)
  • asiakkaan yhteystiedot ja laskutustiedot
  • mittarin toimitus- ja palautustapa (tuodaan ja haetaan, lähetetään postilla/kuriirilla)
  • muut oleelliset mittariin liittyvät tiedot
Voit käyttää tilaamiseen tätä sähköpostipohjaa:
Sähköposti: [email protected]
Tilauspohja sähköpostiin:  [email protected]

Huomioittehan, että emme lähtökohtaisesti säädä mittareita.

Mittarin on oltava tyypiltään ja sarjanumeroltaan yksilöitävissä ja käyttöohjeiden mukaisesti käyttökunnossa.

Kalibrointi-, tarkastus-, testaus- ja säteilytyspalveluiden toimitusaika on tavallisesti noin viikosta kuukauteen. Palveluista annetaan todistus tai raportti (pdf). Lisäksi kalibroituun mittariin kiinnitetään tarra, josta käy ilmi kalibrointiajankohta ja kalibrointitodistuksen numero.

Palveluista peritään maksu STUKin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan.

Mittareiden toimitusosoite:
Säteilyturvakeskus
Dosimetrialaboratorio
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa