Ennen ydinlaitoksen rakentamista

Uuden ydinvoimalaitoshankkeen ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointi, jonka avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Tämän jälkeen ydinlaitoshanke voi hakea valtioneuvostolta periaatepäätöstä.

Ympäristövaikutusten arviointi

Uusista ydinlaitoshankkeista on tehtävä ympäristölainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ennen periaatepäätöksen hakemista. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. Prosessissa on kaksi vaihetta: ensin hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja valmistelee ohjelman ja sitten selostuksen. Molempien vaiheiden yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). STUK antaa TEMille oman lausuntonsa niin YVA-ohjelmista kuin YVA-selostuksistakin.
 

Maankäytön suunnittelu

Ennen ydinlaitoksen sijoituspaikaksi tarkoitetun alueen asemakaavan laatimista ja kaavan hyväksymistä, on asiasta hankittava STUKin lausunto. STUK on antanut useita lausuntoja uusien ydinlaitosten sijaintipaikkojen kaavoituksesta ja nykyisten ydinvoimalaitospaikkojen kaavamuutoksista maakunta-, yleis- ja asemakaavatasolla.

Ydinlaitosta koskevassa kaavoituksessa ja sijaintipaikan valinnassa on tavoitteena ydinlaitoksen suojaaminen siihen kohdistuvilta ulkoisilta uhkatekijöiltä sekä laitoksen ympäristölleen aiheuttamien haittojen ja uhkien pitäminen mahdollisimman pienenä. Sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen sekä turva- ja valmiusjärjestelyt. Sijoituspaikan on oltava sellainen, että laitoksen ympäristölleen aiheuttamat haitat ja uhat ovat hyvin pienet ja laitoksen lämmönpoisto ympäristöön voidaan toteuttaa luotettavasti. Yleisperiaatteena, että laitos sijaitsee harvaan asutulla alueella ja etäällä merkittävistä asutuskeskuksista. Ydinvoimalaitoksen läheisyydessä ei myöskään saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi ulkoisesti aiheuttaa vaaratilanteen laitoksessa.

Periaatepäätös

Ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että laitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöksen myöntämistä harkitaan valtioneuvostossa ydinenergialain mukaisesti. Periaatepäätös saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi, jolloin eduskunta voi kumota päätöksen tai päättää, että se jää sellaisenaan voimaan. Hakemuksessa voidaan esittää yksi tai useampia vaihtoehtoja myöhemmin valittavaksi laitospaikaksi ja laitoksen tyypiksi. Jotta valtioneuvosto voi antaa myönteisen periaatepäätöksen, suunnitellun ydinvoimalaitoksen sijaintikunnan on puollettava hanketta. 

Ydinlaitosta koskeva periaatepäätöshakemus sisältää muun muassa kuvauksen laitoksen turvallisuusjärjestelmistä periaatetasolla. Periaatepäätösvaiheessa ei arvioida vielä yksityiskohtaisesti laitoksen tekniikkaa ja turvallisuutta, vaan valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyn osalta päätös on luonteeltaan myös osittain poliittinen.  

STUKin tehtävänä on laatia hakemuksesta alustava turvallisuusarvio. Turvallisuusarviossa STUK arvioi hankkeen mahdollisuuksia täyttää ydinenergialaissa ja -asetuksessa sekä ydinenergialain 82 §:n nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa esitetyt määräykset. Kun STUK valmistelee turvallisuusarviota, se pyytää arviosta ydinturvallisuusneuvottelukunnan sekä tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden lausunnot.