Ydinturvallisuussäännöstön uudistus

STUKin ydinturvallisuussäännöstö uudistetaan. Uudistuksen tavoite on kehittää ydinenergialain (990/1987) nojalla annetuista määräyksistä ja ydinturvallisuusohjeistosta aiempaa tavoitteellisempi ja riskitietoisempi sekä erilaisia laitosratkaisuja mahdollistava.

STUK päätti loppuvuodesta 2020 aloittaa turvallisuussäännöstönsä rakenteellisen ja sisällöllisen uudistuksen. Säännöstöuudistusta valmisteltiin vuoden 2021 aikana muun muassa selvittämällä säännöstön nykytilaa ja muutostarpeita ja tutustumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten viranomaisten jo tekemiin säännöstöuudistuksiin. STUKin säännöstön kokonaisuudistus aloitettiin valmistelevan työn pohjalta vuonna 2022 (SYTYKE-projekti, 2022–2027).

STUKin säännöstöuudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja valvonnan tehokkaan kohdentamisen mahdollistaminen riskimerkityksen perusteella.  Kyseiset tavoitteet ovat osa STUKin strategian mukaista viranomaistoiminnan ja valvonnan kehittämistä.

Rakenteellinen uudistus merkitsee STUKin säännöstölle perustuslain 80 §:n mukaista tarkastelua, jossa arvioidaan, miten vaatimukset sijoitetaan lakiin, asetukseen ja STUKin määräyksiin. Lisäksi säännöstön velvoittavat vaatimukset sekä ohjeellinen aines, kuten suositukset ja perustelut, eriytetään nykyistä selkeämmin toisistaan. Sisällön uudistuksessa lähtökohta on, että edellytettävä turvallisuustaso ja ylätason periaatteet säilyvät ennallaan.  Turvallisuusvaatimusten on tarkoitus olla uudistuksen jälkeen teknologianeutraaleja ja vähemmän yksityiskohtaisia, jolloin ne eivät tarpeettomasti rajaa erilaisia ratkaisutapoja.

Ydinenergialainsäädännön kehittäminen

STUKin ydinturvallisuussäännöstön uudistustyö ja sen aikataulut kytkeytyvät kiinteästi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johtamaan ydinenergialain (990/1987) kokonaisuudistushankkeeseen. Siinä tavoite on ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaisedun toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa ydinenergian käytön turvallisuus ihmisen ja ympäristön kannalta.

Lue lisää säädösvalmistelusta Työ- ja elinkeinoministeriön hankesivulta: Ydinenergialain kokonaisuudistus

STUKin säännöstöuudistukselle ja valvontatoiminnan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että lakiin kirjoitettavat täsmälliset ja tarkkarajaiset määräyksenantovaltuudet sisältävät perussäännökset, joiden nojalla turvallisuusvaatimuksia voidaan antaa ja turvallisuusvalvontaa toteuttaa. Tämä edellyttää tiivistä TEMin, STUKin ja muiden ydinalan toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Katsaus säännöstöprojektiin

STUKissa on vuonna 2022 perustettu projekti ydinturvallisuussäännöstön kokonaisuudistustyölle. STUKin turvallisuussäännöstö koostuu useista erilaisista osa-alueista ja uuden säännöstön valmisteluun osallistuu iso joukko STUKin asiantuntijoita. STUKin määräysten ja ohjeiden laatimisen lisäksi tuemme TEMiä ydinenergialain valmistelussa.