Ydinturvallisuussäännöstön uudistus

STUKin ydinturvallisuussäännöstö uudistetaan. Uudistuksen tavoite on kehittää ydinenergialain (990/1987) nojalla annetuista määräyksistä ja ydinturvallisuusohjeistosta aiempaa tavoitteellisempi ja riskitietoisempi sekä erilaisia laitosratkaisuja ja liiketoimintamalleja mahdollistava.

STUK päätti loppuvuodesta 2020 aloittaa turvallisuussäännöstönsä rakenteellisen ja sisällöllisen uudistuksen. Säännöstöuudistusta valmisteltiin vuoden 2021 aikana muun muassa selvittämällä säännöstön nykytilaa ja muutostarpeita ja tutustumalla sekä kotimaisten että ulkomaisten viranomaisten jo tekemiin säännöstöuudistuksiin. STUKin säännöstön kokonaisuudistus aloitettiin valmistelevan työn pohjalta vuonna 2022 (SYTYKE-projekti, 2022–2027).

STUKin säännöstöuudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat toiminnanharjoittajien vastuun korostaminen, vaatimusten mitoittaminen turvallisuusmerkityksen suhteen oikein ja valvonnan tehokkaan kohdentamisen mahdollistaminen riskimerkityksen perusteella.  Kyseiset tavoitteet ovat osa STUKin strategian mukaista viranomaistoiminnan ja valvonnan kehittämistä.

Rakenteellinen uudistus merkitsee STUKin säännöstölle perustuslain 80 §:n mukaista tarkastelua, jossa arvioidaan, miten vaatimukset sijoitetaan lakiin, asetukseen ja STUKin määräyksiin. Lisäksi säännöstön velvoittavat vaatimukset sekä ohjeellinen aines, kuten suositukset ja perustelut, eriytetään nykyistä selkeämmin toisistaan. Sisällön uudistuksessa lähtökohta on, että edellytettävä turvallisuustaso ja ylätason periaatteet säilyvät ennallaan.  Turvallisuusvaatimusten on tarkoitus olla uudistuksen jälkeen teknologianeutraaleja ja vähemmän yksityiskohtaisia, jolloin ne eivät tarpeettomasti rajaa erilaisia ratkaisutapoja.

Ydinenergialainsäädännön kehittäminen

STUKin ydinturvallisuussäännöstön uudistustyö ja sen aikataulut kytkeytyvät kiinteästi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johtamaan ydinenergialain (990/1987) kokonaisuudistushankkeeseen. Siinä tavoite on ottaa huomioon yhteiskunnan kokonaisedun toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa ydinenergian käytön turvallisuus ihmisen ja ympäristön kannalta.

Lue lisää säädösvalmistelusta työ- ja elinkeinoministeriön hankesivulta: Ydinenergialain kokonaisuudistus

STUKin säännöstöuudistukselle ja valvontatoiminnan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että lakiin kirjoitettavat täsmälliset ja tarkkarajaiset määräyksenantovaltuudet sisältävät perussäännökset, joiden nojalla turvallisuusvaatimuksia voidaan antaa ja turvallisuusvalvontaa toteuttaa. Tämä edellyttää tiivistä TEMin, STUKin ja muiden ydinalan toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Valmistelun vaiheet ja aikataulu

STUKin ydinturvallisuussäännöstön eli määräysten ja ohjeiden uudistaminen on käynnissä.  STUKin määräysten valmistelu tehdään samanaikaisesti ydinenergialain ja -asetusten valmistelun kanssa.

 

 

Määräysvalmistelun eteneminen

0

Ydinturvallisuussäännöstön valmistelu on aloitettu työstämällä määräyksiin tarvittavien vaatimusten asiasisältöä ja perusteluja, arvioimalla mahdollisia poikkeamatarpeita sekä käymällä keskusteluja rajapinnoille sijoittuvista asioista. Määräysten luonnostelussa huomioidaan myös kansainväliset vaatimukset. Työ on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • turvallisuus ja suunnittelu
  • käyttöturvallisuus
  • säteilyturvallisuus ja valmius
  • turvajärjestelyt
  • johtaminen ja organisaatio
  • laitteet ja rakenteet
  • jätehuolto
  • safeguards
  • luvat ja hyväksynnät.

STUK tuo ministeriöiden, nykyisten luvanhaltijoiden, Ydinturvallisuusneuvottelukunnan ja tarvittavien muiden sidosryhmien kanssa keskusteltavaksi uudistuksen periaatteellisia kysymyksiä, uusia asioita sekä isoimpia muutoksia. Määräysuudistuksen sujuva ja aikataulutavoitteen mukainen toteutuminen edellyttää, että sisällölliset asiat käydään läpi keskeisten sidosryhmien kanssa etupainotteisesti. Parhaassa tapauksessa sisällölliset asiat on käsitelty ennen määräysvaatimusten kirjoittamista, jolloin lausuntovaiheessa ei enää odoteta tulevan isoja periaatteellisia kysymyksiä ratkaistavaksi tai uudelleen arvioitavaksi.

1

Määräyksen luonnos 1 käy läpi STUKin sisäisen kommentoinnin. STUKin tavoitteena on saada kaikista määräyksistä L1-versiot valmiiksi ja sisäinen kommentointi toteutettua vuoden 2024 aikana. Luonnoksen sisältö käydään läpi myös keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Kokonaisuudistuksen tapauksessa on erityisen tärkeää varata riittävä aika kokonaisuuden tarkasteluun eli määräysten yhteensopivuuden ja tasapainoisuuden arvioimiseen. Määräyskokonaisuuden pitää yhdessä ydinenergialain kanssa muodostaa toimiva kokonaisuus

2

STUKin sisäisten kommenttien perusteella määräysluonnosta päivitetään ja viimeistellään sisällöltään ja esitystavaltaan. Määräyksen luonnos 2 lähetetään ulkoiselle lausuntokierrokselle. Luonnos viedään sähköisesti lausuntopalveluun (lausuntopalvelu.fi).

Kokonaisuudistuksen tapauksessa on perusteltua, että STUKin määräykset laitetaan ulkoisille lausunnoille vasta ydinenergialain julkisen lausuntokierroksen jälkeen. STUKin määräykset annetaan lain reunaehdoissa ja niiden kommentointi ilman lain antamaa kokonaiskuvaa voisi olla epäselvää. Lakiluonnos perusteluineen on tarkoitus laittaa julkisille lausunnoille keväällä 2025. STUKin määräysten lausuntokierros ajoittuisi tämän tiedon perusteella vuoden 2025 toiselle puoliskolle. 

3

Ulkoisen lausuntokierroksen jälkeen työstetty määräyksen luonnos 3 esitellään STUKin projektiohjausryhmän käsiteltäväksi. 

4

Ohjausryhmän hyväksynnän jälkeen määräyksen luonnos 4 viedään pääjohtajalle hyväksyttäväksi. Lopullinen määräys julkaistaan, ja se tulee voimaan yhdessä uuden ydinenergialain voimaantulon kanssa.