Radioaktiivisten aineiden kauppa, tuonti ja vienti sekä kulutustavarat

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden kauppaa, tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Maahantuontia ja maastavientiä valvoo myös Tulli. Palovaroittimissa ja joissakin muissa kulutustavaroissa saatetaan käyttää pieniä määriä radioaktiivista ainetta. Säteilyturvakeskus valvoo tällaisten kulutustavaroiden kauppaa ja tuotteiden säteilyturvallisuutta. Palovaroittimien teknistä vaatimustenmukaisuutta valvoo lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

Radioaktiivisten aineiden kauppa, tuonti ja vienti

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo radioaktiivisten aineiden kauppaa, tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Maahantuontia ja maastavientiä valvoo myös Tulli. Tulli-ilmoituksessa on mainittava radioaktiivisten aineiden laatu ja määrä sekä tuontiin tai vientiin oikeuttavan turvallisuusluvan numero.

Radioaktiivisten aineiden maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia muusta kuin Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja maastaviennillä vientiä muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon. Tällaiseen tuontiin tai vientiin ja myös radioaktiivisten aineiden kauppaan on oltava STUKin myöntämä turvallisuuslupa.

Kun lähetetään tai vastaanotetaan radioaktiivisia aineita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on radioaktiivisten aineiden siirto. Näihin siirtoihin ei tarvita STUKin myöntämää erillistä lupaa. Siirroista on kuitenkin voimassa Neuvoston asetus 1493/93/Euratom, ja siinä on määrätty lähettäjälle selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Neuvoston asetus on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tähän asetukseen liittyen STUK vahvistaa asiakirjan, jolla umpilähteiden vastaanottaja Suomessa osoittaa lähettäjälle, että säteilylähteen käyttöön on olemassa turvallisuuslupa. STUK myös vastaanottaa muista EU-maista saapuvat säteilylähteiden lähettäjien ilmoitukset Suomeen toimitetuista radioaktiivisista aineista.

Radioaktiiviset aineet ja käyttörajoitukset kulutustuotteissa

Palovaroittimissa ja joissakin muissa kulutustavaroissa saatetaan käyttää pieniä määriä radioaktiivista ainetta. STUK valvoo tällaisten kulutustavaroiden kauppaa ja tuotteiden säteilyturvallisuutta. Palovaroittimien teknistä vaatimustenmukaisuutta valvoo lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

STUKin tekemä markkinavalvonta kohdistetaan tuotteisiin, joita ei tavallisesti tarkasteta käyttöpaikoilla. Tällaisia markkinoilla olevia tuotteita ovat erityisesti kulutustavarat, jotka sisältävät radioaktiivista ainetta. Kulutustavaroiden valvonnassa STUK toimii tarvittaessa yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sekä Tukesin kanssa.

Palovaroittimien markkinavalvontaviranomainen on Tukes. Se valvoo, että palovaroittimet täyttävät pelastuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetetut vaatimukset. Radioaktiivista ainetta sisältävien palovaroittimien maahantuonti ja kauppa edellyttävät lisäksi STUKin myöntämää turvallisuuslupaa ja uusien palovaroitinmallien markkinoille saattaminen STUKin hyväksyntää.

Radioaktiivisten aineiden käyttö elintarvikkeissa, kosmeettisissa valmisteissa, leluissa ja vastaavissa kulutustavaroissa on säteilylain 68. §:n mukaan kielletty. Kiellettyä on myös radioaktiivista ainetta sisältävien kulutustavaroiden maahantuonti ja maastavienti.

Perustellusta syystä STUK voi hyväksyä radioaktiivisen aineen käytön kulutustavaroissa säteilylähteenä. Hyväksyttyjä käyttösovelluksia ovat amerikiumia (Am-241) sisältävät palovaroittimet ja erikoislamput (esimerkiksi autoissa käytettävät xenonlamput), joissa on pieniä määriä toriumia (Th-232 tai Th-228) tai kryptonia (Kr-85). Radioaktiivista ainetta sisältävien palovaroittimien tai erikoislamppujen kauppaan ja maahantuontiin on oltava turvallisuuslupa.

Umpilähteiden siirtoa koskeva asiakirja löytyy Lomakkeet-sivun Umpilähteet-kohdasta.