Sähköverkot synnyttävät sähkö- ja magneettikenttiä

Sähkö siirretään voimalaitoksilta kuluttajille sähköverkoissa. Ne koostuvat erilaisista sähköjohdoista ja  kaapeleista, sähköasemista, jakelumuuntamoista ja sähköpääkeskuksista. Sähkö siirretään pitkiä matkoja suurilla jännitteillä ja virroilla kantaverkossa ja alueverkoissa. Jakelu toteutetaan pienemmillä jännitteillä ja virroilla paikallisissa jakeluverkoissa. Siirrossa ja jakelussa syntyy sähkö- ja magneettikenttiä. Koska sähkökenttä riippuu jännitteestä ja magneettikenttä virrasta, kantaverkko ja alueverkot aiheuttavat suurempia kenttiä kuin jakeluverkot.

Suomen sähköverkot ovat osa pohjoismaista sähköjärjestelmää. Ruotsiin on kaksi tasa- ja vaihtosähköyhteyttä, Norjaan vaihtosähköyhteys ja Viroon kaksi tasasähköyhteyttä. Naapurimaista tuotava ja voimalaitoksilla tuotettava sähkö siirretään Fingrid Oyj:n hallinnoimassa kantaverkossa ja paikallisten sähköverkkoyhtiöiden hallinnoimissa alueverkoissa kaikkialle Suomeen. Sähkö siirretään yli 100 kilovoltin (1 kilovoltti (kV) = 1000 volttia (V)) jännitteisillä ilmajohdoilla eli voimajohdoilla, sillä suurilla jännitteillä energiaa häviää siirrossa vähemmän kuin pienillä jännitteillä. Sähkönsiirtoverkoissa on voimajohtojen lisäksi sähköasemia, jotka jakavat siirron eri johdoille ja joilla voidaan muuntaa jännitettä sähköverkon osien välillä.

Voimajohtojen suurjännite muunnetaan paikallisilla sähköasemilla 20 kV:n keskijännitteeksi, jota tyypillisesti käytetään paikallisissa jakeluverkoissa. Keskijännite muunnetaan edelleen kuluttajien lähellä sijaitsevissa jakelumuuntamoissa sähkölaitteille sopivaksi pienjännitteeksi (400 V). Pienjännite jaetaan sähköpääkeskusten kautta rakennusten sähköverkkoon.

Kantaverkossa ja alueverkoissa käytetään enimmäkseen ilmajohtoja, ja suurina rakenteina nämä voimajohdot ovat näkyvin osa sähköverkosta ympäristössä. Vuoden 2021 lopulla 400 kV:n ilmajohtoja oli noin 5200 km, 220 kV:n ilmajohtoja noin 1400 km ja 110 kV:n ilmajohtoja noin 14 750 km. Lisäksi oli noin 330 km 110 kV:n maakaapeleita, joita käytetään taajamissa ilmajohtojen sijasta. Lähitulevaisuudessa taajamiin asennetaan myös 400 kV:n maakaapeleita. Tasasähköyhteydet Ruotsista ja Virosta on toteutettu merikaapeleilla ja yhteensä noin 60 km pituisilla 400, 450 ja 500 kV:n tasasähkölinjoilla Porvoossa ja Raumalla.

Jakeluverkoissa käytetään ilmajohtoja harvaan asutuilla alueilla ja maakaapeleita taajamissa. Vuoden 2021 lopulla keskijännitteisiä ilmajohtoja ja maakaapeleita oli noin 89 000 km ja 66 000 km. Pienjännitteisiä ilmajohtoja ja maakaapeleita oli 112 000 km ja 144 000 km. Maakaapeloinnin osuus oli siten 42 % keskijänniteverkoissa ja 56 % pienjänniteverkoissa. Myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vähentämiseksi maakaapeleita käytetään jakeluverkoissa entistä enemmän myös taajamien ulkopuolella.

llmajohto aiheuttaa läheisyyteensä sähkö- ja magneettikentän mutta maakaapeli vain magneettikentän. Ilmajohtojen suurimmat sähkö- ja magneettikentät ovat 400 kV:n voimajohtojen alla, noin 10000 volttia metriä kohti (V/m) ja 10 mikroteslaa (µT). Kentät pienenevät nopeasti, kun etäisyys virtajohtimista kasvaa. Sähkökenttä vaimenee puissa ja pensaissa sekä talojen rakenteissa eikä tunkeudu rakennusten sisään kuten magneettikenttä. Maakaapeli aiheuttaa yläpuolelleen maan pinnalle suuremman magneettikentän kuin vastaava ilmajohto, mutta se pienenee paljon nopeammin kuin ilmajohdon magneettikenttä etäisyyden kasvaessa. Maakaapelin magneettikenttä pienenee, mutta ilmajohdon magneettikenttä suurenee, kun korkeus maan pinnasta kasvaa.

Ota yhteyttä:​​​
[email protected]