Säteilymittaukset ja hyväksynnät

Säteilyä mitataan monesta eri syystä ja mittareita on käytössä erilaisia. Kaikessa mittaamisessa on tärkeää käyttää oikeanlaista mittaria ja varmistaa, että mittari on käyttökunnossa ja kalibroitu. Mittaustulosta on myös osattava tulkita oikein. Osaan säteilymittauksista tarvitaan erillinen hyväksyntä.

Säteilymittauksia tehdään työntekijöiden suojelemiseksi, kun seurataan altistusolosuhteita tai tehdään henkilökohtaista annostarkkailua. Mittauksia on tarve tehdä myös säteilyn käytön laadunvarmistuksessa ja terveydenhuollossa, kun määritetään potilaiden säteilyaltistusta. Lisäksi radonmittauksia tehdään sekä työntekijöiden että väestön altistuksen arvioimista varten. Jotta mittaustulos olisi luotettava, säteilymittaukset on tehtävä tarkoitukseen sopivalla, ehjällä, toimivalla ja kalibroidulla mittarilla. Säteilymittausten lisäksi säteilyaltistuksen määrittämiseen käytetään myös laskennallisia menetelmiä. Tarkempaa tietoa säteilymittareille asetetuista vaatimuksista on Säteilyturvakeskuksen määräyksessä ionisoivan säteilyn mittauksista STUK S/7/2021.

Sopivan mittarin valinta

Mittaria valittaessa on varmistettava, että mittarilla pystytään mittaamaan kyseistä säteilylaatua ja annosnopeutta ja että mittarin energia-alue on sopiva. Mittarin on oltava ominaisuuksiltaan käyttötilanteeseen soveltuva, eivätkä vallitsevat ympäristöolosuhteet saa vaikuttaa hallitsemattomasti mittaustulokseen.

Mittarin soveltuvuus on varmistettava erityisesti silloin, kun mitataan pulssimuotoista säteilyä, erittäin suuria annosnopeuksia tai matalaenergistä säteilyä. On hyvin tyypillistä, ettei sama säteilymittari sovellu kaikkien säteilylajien ja -laatujen mittaamiseen. Esimerkiksi annosnopeusmittarilla ei voi määrittää radioaktiivisten aineiden kontaminaatiosta aiheutuvaa aktiivisuuskatetta.

Kalibrointi ja mittarin toimintakunnon tarkkailu

Säteilymittarit pitää kalibroida asianmukaisesti. Kalibroinnilla tarkoitetaan sitä, että mittarille määritetään kalibrointikerroin, joka on mittauslaitteen näyttämän arvon ja mittaussuureen arvon suhde. Samalla kalibrointikertoimelle määritetään myös epävarmuus. Säteilymittarit kalibroidaan laboratoriossa, jolla on jäljitettävyys säteilyn kansainvälisiin mittanormaaleihin. Kalibrointi on tehtävä ennen mittarin käyttöönottoa. Sen jälkeen kalibrointi tehdään vähintään kerran viidessä vuodessa, ellei mittausmenetelmää tai toimintaa hyväksyttäessä ole toisin edellytetty.

Terveydenhuollossa ja radonmittauksissa kalibrointiväleille on asetettu tarkempia vaatimuksia. Lääketieteellisen altistuksen mittaamiseen käytettävän käyttömittarin kalibrointiväli saa olla enintään kaksi vuotta. Ulkoisessa sädehoidossa sädehoitolaitteiden annoskalibrointiin käytettävien mittarien ja tykösädehoidossa säteilylähteiden kalibrointiin käytettävien mittarien ja säteilylähteiden kalibrointiväli saa olla enintään kolme vuotta. Ilman radonpitoisuuden ja radonista aiheutuvan altistuksen mittarin ja mittausjärjestelmän kalibrointiväli saa olla enintään kaksi vuotta.

Kalibrointi voi olla tarpeen uusia useamminkin, jos mittaria säädetään tai sen toiminnassa havaitaan ongelmia. Valmistajan suorittama ensikalibrointi on usein riittävä säteilymittarin käyttöönottoa varten.

Kalibroinnin yhteydessä mittarin näyttämää ei yleensä säädetä. Todellinen säteilysuureen arvo saadaan, kun mittarin näyttämä kerrotaan kalibrointikertoimella. Kalibrointikerroin voi riippua mitattavasta säteilylaadusta. Kalibrointi on siis tehtävä sille energia-alueelle, jolla mittaria on tarkoitus käyttää.

Kalibrointien välillä mittarin toimintakunto on tarkistettava säännöllisin välein. Tähän kuuluu mittarin yleiskunnon tarkistus ja toimintakoe, jossa käytetään sopivaa säteilylähdettä.

Mittaustarkkuus säteily- ja annosmittauksissa

Kaikkiin mittauksiin sisältyy epävarmuustekijöitä. Niiden vaikutusta mittaustulokseen arvioidaan mittausepävarmuusarviossa. Mittausepävarmuusarvion perusteella tiedetään, kuinka hyvin mittaustulos kuvaa mitattavan suureen todellista arvoa ja mitkä asiat mittausepävarmuuteen vaikuttavat.

Radonmittausten hyväksyntä

Kun radonmittaus tehdään työperäisen altistuksen tai väestön altistuksen arvioimiseksi tai turvallisuuden varmistamiseksi, sille on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Hyväksynnän edellytyksenä on, että mittauksiin käytettävä laite täyttää säteilylain ja sen perusteella annettujen asetusten ja määräysten vaatimukset ja että se on asianmukaisesti kalibroitu. Laitteen kalibroinnin on oltava voimassa, kun mittausta tehdään.

Radonmittausten hyväksynnän hakeminen (formbox.fi)

Myös mittauksen perusteella laadittava testausseloste on tehtävä standardin mukaisesti. Kalibroinnin yhteydessä määritetty kalibrointikerroin on huomioitava, kun raportoidaan radonmittausten tuloksia. Todellinen hengitysilman radonpitoisuus saadaan, kun radonmittalaitteen antama tulos kerrotaan kalibrointikertoimella.

Lisätietoa radonin mittaamisesta

Hyväksynnän saaneet radonmittaukset

Säteilyturvakeskus on myöntänyt useille eri toimijoille hyväksynnän radonmittausten tekemiseen. Hyväksynnät ovat määräaikaisia, ja niissä on käytettävä sellaista mittaria tai mittausmenetelmää, jolle hyväksyntää on haettu.

Taulukko 1. Radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi.

Organisaatio Laitetyyppi Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 5.11.2024 Asunnot ja työpaikat

Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)

Radonpurkki 8.2.2028 Asunnot, Työpaikat: toimenpide- tai enimmäisarvon ylityksen toteaminen

Radonova Laboratories AB
(*Sustera Radon Consulting Oy
Asunnot 
Työpaikat)

Radonpurkki,

Radtrak2
Radtrak3


14.2.2029
14.2.2029
Asunnot ja työpaikat
Säteilyturvakeskus Radonpurkki 22.12.2026 Asunnot ja työpaikat

*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

Taulukko 2. Radonaltistusmittaukseen tarkoitetut mukana kannettavat radonpurkit, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi.

Organisaatio Laitetyyppi Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Hyväksyntä

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonpurkki 1.2.2029 Työntekijän työperäinen radonaltistus

Radonova Laboratories AB
(*Sustera Radon Consulting Oy)

​​​​​​Radonpurkki,
Radtrak2
Radtrak3
Duotrak


14.2.2029
14.2.2029
14.2.2029

Työntekijän työperäinen radonaltistus

*) Hyväksyntäpäätöksen saajan ilmoittama jälleenmyyjä.

Taulukko 3. Jatkuvatoimiset radonpitoisuuden mittalaitteet, joilla on voimassa oleva hyväksyntä ja kalibrointi.

Organisaatio/
Hyväksyntä
Laitetyyppi Hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivä Mittalaitteen sarjanumero
A-Insinöörit Suunnittelu Oy /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 24.11.2026 2700006989
2700013944
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 2.2.2026

 

2700006209
2700015423

Brado Oy /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 10.2.2028 2700008938
Helsingin kaupunki /Työpaikat Corentium Pro 14.3.2028 2700005664
2700005659
PBM Rakennustutkimus  /Asunnot ja työpaikat Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Työpaikat Corentium Pro 12.1.2029 2700006435
2700006311
2700006400
2700006416
2700007460
2700008227
2700005785
2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
Radonova Laboratories AB /Asunnot ja työpaikat SPIRIT 1.2.2028

70B3D5D7202C0084
70B3D5D7202C0111
70B3D5D7202C019A
70B3D5D7202C0116
70B3D5D7202C00DC
70B3D5D7202C0107

Ramboll Finland Oy  /Työpaikat ja asunnot Corentium Pro 4.2.2025 2700008695
Ramo Pro Oy   /Työpaikat Corentium Pro 31.1.2029 2700005872
2700005160
Suomen Radonpalvelut  /Työpaikat AlphaGuard PQ2000 24.2.2027 EF0323
Sustera Radon Consulting Oy / Työpaikat Corentium Pro 26.1.2028

2700005569
2700005612
2700005651
2700005690
2700005698
2700006182
2700006224
2700006235
2700006267
2700006297
2700006322
2700006333
2700006633
2700006763
2700006781
2700006872
2700006875
2700007635
2700007792
2700007813
2700007824
2700007860
2700008572
2700008672
2700008968

Työterveyslaitos  / Työpaikat ja asunnot AlphaGuard PQ2000 18.5.2027 AG000312

Tiedote radonmittauksista Corentium Pro -mittalaitteella

Annosmittauspalveluiden hyväksyntä

Annosmittauspalveluiden, jotka tarjoavat työntekijöiden henkilökohtaista annostarkkailua varten tehtäviä mittauspalveluita, on haettava Säteilyturvakeskukselta hyväksyntää. Hyväksyntää haetaan sekä itse annosmittauspalvelulle että henkilökohtaiseen annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille.

Hyväksyntähakemuksessa on osoitettava, että säteilylaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa ja määräyksissä esitetyt vaatimukset täyttyvät. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi kalibrointitodistusten, testausraporttien ja mittausepävarmuusarvioiden avulla.

Annosmittauspalvelun ja sen käyttämien mittausmenetelmien hyväksyntä

Taulukko 4. Hyväksytyt annosmittauspalvelut. 

Organisaatio Toimiala Viimeinen voimassaolopäivä Mittausmenetelmät
Doseco Oy Säteilyn käyttö Toistaiseksi TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Ydinvoimalaitos Toistaiseksi TLD
Säteilyturvakeskus, Ympäristön säteilyvalvonta Säteilyn käyttö Toistaiseksi Sisäisestä säteilyaltistuksesta aiheutuvan annoksen määrittäminen: suorat HPGe-ilmaisimilla tehdyt mittaukset, virtsanäytteiden mittaukset
Teollisuuden Voima Oy Ydinvoimalaitos Toistaiseksi TLD

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

 

Ota yhteyttä:
​​​​​​​ [email protected]