Ydinlaitosten toiminta 

Ydinlaitosten käytönaikaiseen valvontaan kuuluu turvallisuuden jatkuva arviointi. STUK pyrkii käytönaikaisella valvonnalla varmistamaan, että ydinlaitokset ovat ja pysyvät vaatimusten mukaisessa kunnossa, toimivat suunnitellusti ja että niitä käytetään määräysten mukaisesti.

Valvonnan kohteina ovat ydinlaitoksen käyttötoiminta, järjestelmät, laitteet ja rakenteet sekä laitosmuutokset ja organisaation toiminta. STUKin arvio ydinvoimalaitoksen käytönaikaisesta turvallisuudesta muodostuu käyttötapahtumista, vuosihuolloista, tarkastuksista, tunnusluvuista, raporteista, kokouksista, paikallistarkastajista, asiakirjatarkastuksista, projekteista, muutostöistä ja tarkastusohjelmista.

Ydinlaitosten käytön tarkastusohjelma 

Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta. Tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia. 

Ydinlaitosten toimintakunto 

STUK valvoo ydinlaitosten teknistä toimintakuntoa arvioimalla laitoksen käyttöä turvallisuusteknisten käyttöehtojen asettamien vaatimusten mukaisesti sekä valvomalla vuosihuoltoja, laitoksen ylläpitoa ja ikääntymisen hallintaa, paloturvallisuutta, säteilyturvallisuutta, turvajärjestelyjä ja valmiustoimintaa. 

STUK käyttää valvontatyössään luvanhaltijoiden toimittamia määräaikaisia ja tapahtumakohtaisia raportteja. Raporttien perusteella muodostetaan käsitys laitoksen käytöstä ja laitoksen käyttäjän toiminnasta. Lisäksi STUK arvioi ydinlaitosten turvallisuutta tekemällä tarkastuksia laitospaikoilla ja laitteiden valmistajien luona sekä käyttökokemusten ja turvallisuustutkimusten perusteella. Käytön aikana tehtävän turvallisuusarvioinnin perusteella sekä luvanhaltija että STUK arvioivat tarvetta ja mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseksi. 

Lisäksi laitospaikoilla työskentelevät STUKin paikallistarkastajat valvovat laitosten käyttöä päivittäin. Paikallistarkastajat arvioivat vikoja ja valvovat niiden korjaamista sekä turvallisuudelle tärkeiden laitteiden koestuksia. 

Laitosmuutokset

Ydinlaitoksessa tehdään erilaisia muutostöitä, joiden tarkoituksena voi olla turvallisuuden parantaminen, ikääntyneiden järjestelmien tai laitteiden uusiminen, laitoksen käytön tai kunnossapidon helpottaminen tai energiantuotannon tehostaminen.  

STUK valvoo ydinlaitosten muutostöitä suunnittelusta toteutukseen. STUK tarkastaa laajojen ja turvallisuuden kannalta merkittävien laitosmuutosten suunnitelmat ja valvoo muutostöitä luvanhaltijan toimittamien asiakirjojen avulla laitospaikalla tai valmistajien luona tehtävillä tarkastuksilla. 

Organisaation toiminta 

Organisaatioiden toiminnan valvonta on osa laitoksen turvallisuuden varmistamista. STUK valvoo organisaatioiden toimintaa arvioimalla turvallisuusjohtamista, johtamis- ja laadunhallintajärjestelmiä, ydinlaitoksen henkilöstön pätevyyttä ja koulutusta sekä käyttökokemustoimintaa. Valvonnan tavoitteena on varmistua siitä, että ydinlaitoksen ja sen keskeisten toimittajien organisaatiot toimivat niin, että laitoksen turvallisuus varmistetaan kaikilla tasoilla.  

Jotta ydinlaitosten turvallisuutta voidaan parantaa jatkuvasti, on otettava huomioon tieteen ja tekniikan kehittyminen sekä käyttökokemukset. Myös ulkomailta saatavaa käyttökokemustietoa on analysoitava systemaattisesti, ja tarvittaessa on ryhdyttävä turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. STUK valvoo, että ydinlaitosten käyttökokemustoiminnalla pystytään tehokkaasti estämään tapahtumien uusiutuminen. STUK kiinnittää erityisesti huomiota luvanhaltijan kykyyn havaita ja tunnistaa tapahtumiin johtaneet syyt ja korjata taustalla olevat organisaation toiminnan heikkoudet. Tämän lisäksi STUK analysoi kotimaisia ja kansainvälisiä käyttökokemuksia sekä esittää tarvittaessa vaatimuksia turvallisuuden parantamiseksi.  

Tarvittaessa STUK perustaa myös tutkintaryhmän, mikäli luvanhaltijan oma organisaatio ei ole toiminut tapahtuman yhteydessä suunnitellulla tavalla. Tutkintaryhmä voidaan perustaa myös silloin, jos tapahtuman arvioidaan johtavan merkittäviin muutoksiin laitoksen teknisessä rakenteessa tai laitosta koskevassa ohjeistossa. STUKin tutkintaryhmä perustetaan myös, mikäli luvanhaltija ei ole itse selvittänyt tapahtuman perussyitä riittävällä tavalla. 

Turvallisuusanalyysit 

Turvallisuusanalyysit ovat työkaluja ydinlaitosten turvallisuuden arviointiin. Turvallisuusanalyysien avulla varmistutaan siitä, että ydinlaitos on suunniteltu turvalliseksi ja sitä voidaan käyttää turvallisesti. Analysoinnin deterministinen ja todennäköisyysperusteinen lähestymistapa täydentävät toisiaan. 

STUK arvioi ydinlaitosten turvallisuutta sekä kehittää työkaluja ja menetelmiä onnettomuusriskien tunnistamiseksi, niiden suuruuden arvioimiseksi sekä riskitekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. STUK myös tarkastaa ydinlaitoksen rakentamislupaan, käyttölupaan ja käyttöön liittyvät deterministiset turvallisuusanalyysit ja todennäköisyysperustaiset riskianalyysit. Tarvittaessa STUK teettää omat riippumattomat vertailuanalyysit, jotta se voi varmistua tulosten luotettavuudesta. 

 Deterministisillä turvallisuusanalyyseilla tarkoitetaan häiriö- ja onnettomuusanalyyseja, joita vaaditaan ydinlaitosten teknisten ratkaisujen perustelemiseksi. Luvanhaltijat päivittävät nämä analyysit aina käyttölupien uusimisen, määräaikaisen turvallisuusarvion ja laitoksella tehtävien merkittävien muutosten yhteydessä. 

Todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä (PRA) tarkoitetaan kvantitatiivisia arvioita ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavista uhkista, tapahtumaketjujen todennäköisyyksistä ja haittavaikutuksista. PRA:n avulla voidaan tunnistaa laitoksen tärkeimmät riskitekijät, ja sitä voidaan käyttää apuna ydinlaitoksen suunnittelussa sekä laitoksen käyttötoiminnan ja teknisten ratkaisujen kehittämisessä. Luvanhaltijat käyttävät PRA:ta ydinlaitosten teknisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja jatkuvassa parantamisessa.