Verksamhet i kärntekniska anläggningar

Kontinuerlig säkerhetsbedömning ingår i kärntekniska anläggningars driftsövervakning. Med hjälp av driftsövervakningen försöker STUK säkerställa att kärntekniska anläggningar är och förblir i kravenligt skick, fungerar enligt plan och att de används i enlighet med föreskrifterna.

Övervakningen omfattar den kärntekniska anläggningens driftsverksamhet, system, anordningar och konstruktioner, ändringar i anläggningen samt organisationens verksamhet. STUK:s bedömning av kärnkraftverkens säkerhet under drift bygger på driftshändelser, årsservice, inspektioner, nyckeltal, rapporter, möten, lokala inspektörer, dokumentgranskningar, projekt, ändringsarbeten och kontrollprogram för drift och byggande. 

Driftsinspektionsprogram av en kärnteknisk anläggning

Driftsinspektionsprogrammet (KTO) är ett säkerhetsövervakningsverktyg som används för att systematiskt och planmässigt kontrollera tillståndshavarnas förmåga att ta hand om säkerheten i sina anläggningar. Inspektionerna omfattar säkerhetsstyrning, de viktigaste verksamhetsprocesserna och tekniskt godkännande av förfaranden och systemens tekniska acceptans. Inspektionerna säkerställer att anläggningens säkerhetsbedömning, drift, underhåll och skyddsåtgärder uppfyller kraven i kärnsäkerhetsföreskrifterna.

Funktionsduglighet i en kärnteknisk anläggning

STUK övervakar kärntekniska anläggningars funktionsduglighet genom att bedöma användningen av anläggningen i enlighet med kraven i användningsvillkoren, övervaka årsservicen, anläggningens underhåll och hanteringen av åldrande anläggningar, brandsäkerheten, strålsäkerheten, säkerhetsarrangemangen och beredskapsverksamheten.

Vid övervakningen använder STUK de periodiska rapporter och händelserapporter som tillståndshavarna lämnar. Utifrån rapporterna skapar STUK sig en uppfattning om anläggningens användning och användarens verksamhet. Därutöver bedömer STUK kärntekniska anläggningars säkerhet genom inspektioner i anläggningarna och hos anordningstillverkarna samt utifrån säkerhetsundersökningar. Utifrån den säkerhetsbedömning som utförs under driften bedömer både tillståndshavaren och STUK behovet av och möjligheterna till förbättrad säkerhet.

Även STUKs lokala inspektörer som arbetar på anläggningarna övervakar anläggningarnas drift dagligen. Lokalinspektörerna bedömer fel, övervakar reparationer av fel och testning av anordningar som är viktiga för säkerheten.

Övervakning av ändringar i anläggningen

På kärntekniska anläggningar utförs olika ändringsarbeten vars syfte kan vara att förbättra säkerheten, att förnya föråldrade system eller anordningar, att underlätta driften eller underhållet av anläggningen eller att effektivisera energiproduktionen. 

STUK övervakar ändringsarbetet i kärntekniska anläggningar från planering till genomförande. STUK granskar planerna för omfattande eller för säkerheten betydande anläggningsändringar och övervakar ändringsarbetet med hjälp av de dokument tillståndsinnehavaren lämnat samt genom inspektioner på anläggningen eller hos tillverkarna.

Organisationens verksamhet

Övervakningen av organisationens verksamhet är ett sätt att säkerställa anläggningens säkerhet STUK övervakar organisationernas verksamhet genom att bedöma säkerhetsledningen, ledings- å ena sidan, och kvalitetssystem, anläggningspersonalens kompetens och utbildning samt drifterfarenhetsverksamheten. Syftet med övervakningen är att skaffa visshet i att hela den kärntekniska anläggningen och dess centrala leverantörer har organisationer som fungerar på ett sätt som garanterar anläggningens säkerhet på alla nivåer. 

För att kontinuerligt förbättra säkerheten vid kärntekniska anläggningar måste vetenskapliga och tekniska framsteg och driftserfarenheter beaktas. Även drifterfarenhetsinformation från utlandet ska analyseras systematiskt och vid behov ska säkerhetsförbättrande åtgärder vidtas. STUK övervakar att man med driftserfarenheter från kärntekniska anläggningar effektivt förhindrar återkommande händelser. STUK fäster särskild vikt vid tillståndshavarens förmåga att iaktta och identifiera orsakerna som lett till händelserna och korrigera de bakomliggande svagheterna i organisationens verksamhet. Dessutom analyserar STUK inhemska och utländska drifterfarenheter och lägger vid behov fram krav på att förbättra säkerheten. 

Vid behov tillsätter STUK även en utredningsgrupp om tillståndshavarens egen organisation inte har agerat som planerat i samband med händelsen. En undersökningsgrupp kan grundas även när händelsen uppskattas leda till betydande förändringar i anläggningens tekniska konstruktion eller i anvisningarna som gäller anläggningen. STUKs undersökningsgrupp grundas även då tillståndshavaren inte själv har utrett de grundläggande orsakerna till händelsen.

Säkerhetsanalyser

Säkerhetsanalyserna är verktyg för att bedöma de kärntekniska anläggningarnas säkerhet. Med hjälp av säkerhetsanalyser skaffas säkerhet om att den kärnteknisk anläggningen har en säker planering och kan användas säkert. Analysens deterministiska och den sannolikhetsbaserade metod kompletterar varandra.

STUK bedömer säkerheten vid kärntekniska anläggningar samt utvecklar verktyg och metoder för att identifiera olycksrisker, bedöma deras omfattning och eliminera eller minska riskfaktorer. STUK granskar även de deterministiska säkerhetsanalyserna och de sannolikhetsbaserade riskanalyserna som gäller kärnkraftverkets byggnadstillstånd, driftstillstånd och drift. Vid behov låter STUK göra egna oberoende jämförelseanalyser för att försäkra sig om att resultaten är tillförlitliga.

Med deterministiska säkerhetsanalyser avses de störnings- och olycksanalyser som krävs som motivering för kärnkraftverkens tekniska lösningar. Tillståndsinnehavarna uppdaterar dessa analyser alltid då drifttillstånden förnyas och i samband med de regelbundna säkerhetsbedömningarna och betydande ändringar som görs på anläggningen.

Med sannolikhetsbaserade riskanalyser (PRA) avses kvantitativa bedömningar av de hot som riktas mot den kärntekniska anläggningens säkerhet, händelseförloppens sannolikheter och konsekvenser. Med hjälp av PRA är det möjligt att identifiera de viktigaste riskfaktorerna i anläggningen och det kan användas som hjälp då kärnkraftverket planeras och vid utvecklingen av anläggningens drift och tekniska lösningar. Tillståndsinnehavarna använder PRA för att upprätthålla och ständigt förbättra kärnkraftverkens tekniska säkerhet.