Radioaktivitet i hushållsvatten

Artificiell radioaktivitet i dricksvatten följs upp för att mängden artificiell radioaktivitet som människan utsätts för via dricksvatten ska kunna bedömas.

Cesium-137 (Cs-137) och strontium-90 ( Sr-90) i dricksvattnet kommer i huvudsak från Tjernobyl-nedfallet och tritium (H-3) från kärnvapenprover som utförts i atmosfären. Det artificiella radioaktiva material som analyserats i övervakningsprogrammets prover förekommer i allmänhet endast i hushållsvatten som framställts ur ytvatten. Den största strålningsexponeringen Finland orsakas av naturligt radioaktivt material som förekommer i hushållsvatten. Maximihalter för dessa ämnen i vatten som distribueras av vattenverk bestäms i social- och hälsovårdsministeriet förordning 1352/2015. Hushållsvattenförordningen har ändrats genom ändringsförordningen 683/2017.

Prover av hushållsvatten tas vartannat år, antingen på våren eller hösten. Proverna tas från kranvatten i Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vanda. Ett prov för huvudstadsregionen togs från Helsingfors fram till 2021.

Sr-90- och Cs-137-halterna var 2023 låga i samtliga prover. År 2023 låg H-3-halterna mellan 1,2 och 1,5 Bq/l eller under bestämningsgränsen. Halterna har under alla år legat under de gränser som fastställts för dricksvatten i Europarådets direktiv (98/83/EG) och social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015) H-3 maximalt värde på 100 Bq/l.

Skillnaderna mellan orter i radionuklidhalter beror både på olika Tjernobyl-nedfall inom områdena och mängden yt- och grundvatten som används som råvatten. Råvattnet i Tammerfors innehåller både yt- och grundvatten. I Rovaniemi används enbart grundvatten. I huvudstadsregionen och Uleåborg är dricksvattnet nästan enbart ytvatten. Från och med hösten 2012 har dricksvattnet i Åbo varit konstgjort grundvatten.råvatten innehåller både yt- och grundvatten. I Rovaniemi används enbart grundvatten. I huvudstadsregionen och Uleåborg är dricksvattnet nästan enbart ytvatten. Från hösten 2012 har dricksvattnet i Åbo varit konstgjort grundvatten.

Aktivitetskoncentrationer av Cs-137, Sr-90 och H-3 i dricksvattenprover år 2023 (Bq/l)

Stad Sort the table ascending by the column Datum Sort the table ascending by the column Cs-137 (Bq/l) Sort the table ascending by the column Sr-90 (Bq/l) Sort the table ascending by the column H-3 (Bq/l) Sort the table ascending by the column
Uleåborg 25.04.23 0,0015 0,0021 <1,1
Rovaniemi 19.04.23 <0,0002 0,0004 1,2
Tammerfors 02.05.23 0,004 0,0036 <1,1
Åbo 15.05.23 <0,0003 <0,0002 1,5
Vanda 25.04.23 0,0083 0,0043 <1,1