Inspektionsföretag

STUK godkänner de inspektionsföretag som ska utföra kontroll av tryckanordningar, andra mekaniska anordningar samt stål- och betongkonstruktioner. STUK följer och övervakar verksamheten i de inspektionsföretag som STUK godkänt enligt programmet för kontroll av inspektionsföretag och inspektionsföretagen rapporterar regelbundet om sin verksamhet till STUK. Inspektionsföretaget kan vara ett oberoende tredjeparts inspektionsföretag (auktoriserat inspektionsföretag) eller tillståndshavarens inspektionsföretag för egenkontroll.

Kraven på godkännande finns i STUKs anvisningar YVL E.1 ”Auktoriserat inspektionsföretag och tillståndshavarens företag för egenkontrollen” Kraven gäller bland annat inspektionsföretagens verksamhet och strukturer, resurser och kompetens, förfarande vid godkännande och rapporteringsskyldighet. Anvisningen YVL E.1 innehåller också detaljerade ansökningsanvisningar för funktion som inspektionsföretag vid kärntekniska anläggningar.

STUKs godkännande förutsätter att inspektionsföretaget först skaffar sig en ackreditering som visar dess behörighet från landets ackrediteringsorgan. I Finland är det nationella ackrediteringsorganet FINAS. Ackrediteringen grundar sig på standard SFS EN ISO/IEC EN 17020:2012, tekniska standarder som lämpar sig för kontrollverksamheten samt de av STUKs YVL-anvisningar som ställer krav på inspektionsföretagens verksamhet i planerade kontrolluppdrag. Efter beviljad ackreditering ansöker inspektionsföretagen om godkännande hos STUK.

STUK har godkänt de i tabellen presenterade inspektionsföretagen som auktoriserade inspektionsföretag.  De kan utföra uppgifter som anknyter till bedömningen och godkännandet av tillsyn över överensstämmelse av planeringen och färdigställandet av mekaniska anordningar och konstruktioner i de enheter som anges.
 

Auktoriserat inspektionsföretag  Datum för godkännande Tillståndets giltighet Säkerhetsklasser som tillståndet gäller Enheter

Inspecta tarkastus Oy 

31.3.2020 5 år 2, 3 och 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva 
DEKRA Inspection Oy 14.6.2021 5 år 2, 3 och 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva 
TÜV Süd Industrie Service GmbH  21.12.2020 5 år 2, 3 och 4 OL1, OL2, OL3, LO1, LO2, Posiva