Kärnavfallshantering

I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk. Enligt kärnenergilagen ska avfallet tas om hand fram till slutförvaring i Finland. Ansvaret för prepareringen av kärnavfallet, finansieringen och ett säkert genomförande ligger hos den som producerar avfallet, alltså den kärntekniska anläggningens användare. STUK övervakar att kärnavfallshanteringen sker på ett säkert sätt.

Efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna övervakas genom att granska de kärntekniska anläggningarnas planer och rapportering samt göra inspektionsbesök. STUK övervakar hanteringen, lagringen och bortskaffandet av både låg- och medelaktivt avfall och högaktivt avfall samt avvecklingen av kärntekniska anläggningar efter det att driften har avslutats. Övervakningen av kärnavfallshanteringen omfattar anläggningarnas planering, byggande och drift samt årsservice, hantering av åldrande, strålsäkerhet, beredskaps- och säkerhetssystem, personalens kompetens och utbildning samt ledarskaps- och kvalitetshanteringssystem. När det gäller slutförvaringsanläggningar granskas dessutom tillståndshavarens bedömningar av anläggningens säkerhet efter stängning. Även för nya kärntekniska anläggningar förutsätts att avvecklingsskedet beaktas redan under planeringen av anläggningen.

Nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall


Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och STUK utarbetar tillsammans ett program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Finland. Programmet är ett nationellt program som förutsätts i Europeiska unionens råds direktiv 2011/70/Euratom. Läs mer: Hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Finland (valtioneuvosto.fi)

I kärnenergilagstiftningen stadgas att kärnkraftsbolagen vart tredje år ska lämna in planer och utredningar till myndigheterna om hur skyldigheten att hantera kärnavfall har uppfyllts. Kärnkraftsbolagen rapporterar också årligen om genomförandet av planerna för kärnavfallshantering. Avvecklingsplanerna för kärnkraftverket överlämnas till myndigheterna vart sjätte år. Strålsäkerhetscentralen gör expertbedömningar av planerna och lämnar utlåtanden till arbets- och näringsministeriet.

I Finland samlas medel för kärnavfallshantering in från elbolagen till statens kärnavfallshanteringsfond. Syftet är att säkerställa att alla kostnader för kärnavfallshantering ingår i priset för kärnenergi och att nödvändiga medel för kärnavfallshantering finns tillgängliga i alla situationer. Arbets- och näringsministeriet fattar varje år beslut om hur kostnaderna för kärnavfallshanteringen ska förberedas. Strålsäkerhetscentralen ger därför utlåtanden till ministeriet där man bland annat granskar om de tekniska planer som ligger till grund för kostnadsberäkningarna är lämpliga med hänsyn till säkerhet och teknisk genomförbarhet.