Hantering av kärnavfall

De principiella alternativen för hantering av kärnavfall sammanfattas ofta med följande uttryck:

  1. Fördröja och minska-principen, det vill säga lagring av avfallet tills dess aktivitet blivit lägre än frigränserna, är en användbar lösning närmast när de radionuklider som avfallet innehåller har en halveringstid på högst ungefär hundra dagar. Största delen av det radioaktiva avfallet från sjukhus kan oskadliggöras på detta sätt. Eftersom kärnavfall innehåller många radionuklider av väldigt olika ålder är fördröjningsmetoden inte någon särskilt effektiv metod för att minska mängden avfall. Genom fördröjning kan man dock ofta underlätta den fortsatta hanteringen av avfallet genom att strålningsnivåerna och mängden radioaktiva ämnen som snabbt frigörs minskar.
  2. Många anläggningar som omfattas av strålningsövervakningen släpper ut radioaktiva ämnen i luften och vattendragen på ett kontrollerat sätt. Man följer då principen om att späda och sprida. Genom en inledande utspädning säkerställer man att även de högsta halterna i levnadsmiljön förblir låga, och när de radioaktiva ämnena sprids i atmosfären eller vattendragen späds halterna ut ytterligare. Principen om att späda och sprida tillämpas ofta i hanteringen av radioaktiva ämnen i gas- och vätskeform: en del av avfallet som har låg aktivitet men stor volym släpps ut i miljön, medan det mesta av aktiviteten koncentreras till fast radioaktivt avfall.
  3. Den tredje principen, koncentrera och lagra, innebär att det radioaktiva avfallet bearbetas till en kompakt och permanent form, varefter avfallsbehållarna isoleras från levnadsmiljön genom slutförvaring. Utvecklingen har gått mot en kontinuerligt minskning av utsläppen av radioaktiva ämnen och noggrannare tillvaratagande av avfallet

Handling av avfall

Förbehandling av avfall kan omfatta insamling, sortering, neutralisering eller annan kemisk karakterisering, dekontaminering och primär karakterisering (se klassificering). För flytande avfall kan volymreduktion omfatta jonbyte, mekanisk filtrering, avdunstning, kemisk fällning och centrifugering. Fast avfall kan reduceras genom förbränning, komprimering, fragmentering eller smältning. Vid förbehandling kan en del avfall undantas från kontroll för bortskaffande som vanligt avfall om det visar sig vara tillräckligt lågaktivt under den inledande karakteriseringen.

Slutbehandling innebär att avfallet görs stabilt och förpackas i en behållare för lagring, transport och bortskaffande. Flytande och finfördelat avfall får vanligtvis en mer stabil form genom solidifiering med ett lämpligt solidifieringsmedel, såsom cement eller bitumen, i avfallsförpackningen. Fast avfall förpackas i containrar som sådana eller med en cementbaserad fyllning.