Drift av en kärnkraftsanläggning

När kärnkraftsanläggningen står färdig måste anläggningen fortfarande ansöka om drifttillstånd hos regeringen. Driftstillståndet beviljas för en begränsad tid och förlängningen kräver en säkerhetsbedömning. 

Driftstillstånd 

Driftstillstånd för kärntekniska anläggningar ansöks hos statsrådet. Förutsättningarna för att driftstillstånd ska beviljas presenteras i kärnenergilagen. STUK ger ett utlåtande om ansökan om driftstillstånd och tar i den bifogade säkerhetsbedömningen ställning till om de krav som lagstiftningen ställer har uppfyllts i de ärenden som STUK granskar. Då STUK bereder utlåtandet ber den om yttranden över bedömningen av kärnsäkerhetsdelegationen och vid behov även av andra expertorganisationer. 

I Finland beviljar man driftstillstånd för kärntekniska anläggningar för bestämd tid. Då man avväger hur länge tillståndet ska vara i kraft fästs i synnerhet vikt vid att trygga säkerheten och vid verksamhetens uppskattade längd. STUK kan avbryta driften av ett kärnkraftverk om det är nödvändigt för att trygga säkerheten. 

Tidsbestämda säkerhetsbedömningar 

En omsorgsfull säkerhetsbedömning är förutsättningen för att ett driftstillstånd ska förnyas. Om ett driftstillstånd beviljas för en längre tid än 10 år ska en tidsbestämd säkerhetsbedömning göras under driftstillståndsperioden. Till sin omfattning motsvarar säkerhetsbedömningen en bedömning i samband med förnyandet av driftstillstånd. I bedömningarna utreds kraftverkets skick med särskilt beaktande av kraftverkets samt dess anordningars och konstruktioners åldersinverkan. Dessutom bedöms förutsättningarna hos den organisation som driver kraftverket vad gäller en fortsatt säker drift. 

STUKs uttalanden och säkerhetsbedömningar finns på den finska sidan.