Information för tillhandahållare av solarietjänster

Användning av solarium är förbjudet för personer under 18 år. Enligt strålskyddslagen ska det dessutom på varje solarium finnas en utsedd ansvarsperson som alltid är närvarande när solarierna används. Oövervakade solarier är alltså lagstridiga i Finland.

UV-strålning orsakar cancer  

Solarium producerar ultraviolett strålning (UV-strålning) som gör huden brunare, men som också kan bränna huden och orsaka hudcancer. De vanligaste hudcancerformerna med en tydlig koppling till UV-strålning är basalcellscancer, skivepitelcancer och mörkcellscancer eller melanom.  

Basal- och skivepitelcancer är vanligtvis godartade och utvecklas efter långvarig exponering, vanligtvis hos äldre personer. De förekommer främst i ansiktet och på händerna, som ständigt utsätts för solljus.   

Malignt melanom utvecklas vanligtvis på kroppens hud eller på lemmarna. Till skillnad från andra hudcancerformer förekommer melanom hos relativt unga människor. Upprepade brännskador under barn- och ungdomsåren ökar risken för melanom. Användning av solarium har också visat sig öka risken för melanom.  

Det finns inte heller några tröskelvärden för mängden av UV-strålningen eller exponeringstiden. Det finns med andra ord ingen säker nedre gräns för UV-strålning från solarier. UV-strålning gör också att huden åldras i förtid. Intensiv UV-strålning kan orsaka inflammation i ögats hornhinna, så kallad snöblindhet. Dessutom kan ögats lins under en längre tidsperiod utveckla grumlighet och till och med grå starr.  

Att grunda ett solarium  

Solarieverksamhet kräver inte tillstånd från Strålsäkerhetscentralen (STUK), men innan verksamheten kan påbörjas måste du göra en anmälan till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna. För att förhindra skadliga hälsoeffekter av UV-strålning från solarier fastställs i strålsäkerhetslagen krav och begränsningar för tillhandahållande av solarietjänster.  

Krav för solarieverksamhet  

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av ett solarium. Verksamhetsutövaren ska utse en ansvarig person och se till att det finns ögonskydd och att instruktionerna om strålsäkerhet och användning finns uppsatta i solariet. Det är förbjudet för personer under 18 år att använda solariumet och det måste kontrolleras att åldersgränsen följs.  

Tillsynsmyndigheterna  

Solarietjänsterna regleras av strålsäkerhetslagen och av den föreskriften som Strålsäkerhetscentralen (STUK) utfärdat med stöd av den. Den behöriga myndigheten för strålsäkerhetslagen är STUK. Kommunernas hälsoskyddsinspektörer utför sina inspektioner enligt strålsäkerhetslagen i enlighet med sin egen övervakningsplan.   

STUK   

STUK övervakar säkerheten av solarieutrustningarna och dess användning. Den viktigaste formen av kontroll är inspektioner på plats, som kan utföras även oanmält.   

Kommunala hälsoinspektörer och STUK   

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inspekterar också solarieverksamheten och utrustningen som en del av sin kontrollverksamhet. I det nationella övervakningsprogrammet för hälsoskydd fastställs kontrollfrekvensen för solarier till 0,2, dvs. en gång vart femte år. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten överlämnar sina inspektionsresultat till STUK. Om det finns brister eller försummelser i de ärenden som inspekteras enligt strålsäkerhetslagen utfärdar hälsoskyddsmyndigheten inte förelägganden om korrigerande åtgärder. STUK agerar som myndighet i dessa frågor och ålägger vid behov verksamhetsutövaren att avhjälpa de brister som konstaterats vid inspektionen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan dock, inom ramen för sin tid och sina resurser, ge verksamhetsutövaren anvisningar och råd för att rätta till situationen.   

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten får ta ut en avgift av verksamhetsutövaren för den inspektion som den utför.  

Kontakta oss:
[email protected]