Kärnkraftverkens tillståndsprocess

Det är inte tillåtet att använda kärnenergi utan ett särskilt tillstånd. Kärnenergilagen (990/1987) anger kraven för tillståndsförfaranden, tillsynsmyndigheter och behöriga myndigheter för användning av kärnenergi. STUKs uppgift är att övervaka att säkerhetskraven för projektet uppfylls samt att utarbeta bedömningar och utlåtanden om projektets säkerhet i tillståndsprocessens olika skeden.

Tillståndsprövningen av en kärnteknisk anläggning inleds med en miljökonsekvensbeskrivning. Därefter följer lämplighetsstudier, principbeslut, förberedelsefas, bygglov och uppförande. För att få använda anläggningen måste man ansöka om drifttillstånd.

Statsrådet beslutar om beviljande av tillstånd för en kärnanläggning och arbets- och näringsministeriet sköter tillståndsprocessen. STUK ger i egenskap av tillsynsmyndighet sitt säkerhetsutlåtande om tillståndet.